JO dnr 6200-2008

Anmälan mot bl.a. Länsrätten i Stockholms län angående handläggningen av ett mål om försörjningsstöd; fråga om delgivning av part på fel adress

I en anmälan, som kom in till JO den 26 november 2008, framförde Kjell H. klagomål mot Södermalms stadsdelsnämnd i Stockholms kommun och Länsrätten i Stockholms län. Klagomålen gällde handläggningen av ett ärende om försörjningsstöd. Kjell H. anförde bl.a. att han den 11 juni 2008 hade överklagat stadsdelsnämndens beslut men att han därefter inte hade hört någonting från vare sig stadsdelsnämnden eller länsrätten. Han uppgav vidare att han tillfälligt vistades på en adress i Kolmården.

Inledningsvis inhämtades muntliga upplysningar från en tjänsteman vid Södermalms stadsdelsförvaltning i Stockholms kommun. Det framkom att Kjell H:s överklagande av nämndens beslut om försörjningsstöd hade inkommit till förvaltningen den 16 juni 2008 och översänts till länsrätten den 30 juni 2008 samt att dom i målet hade meddelats den 2 oktober 2008.

Vidare inhämtades muntliga upplysningar från en tjänsteman vid Länsrätten i Stockholms län.

Därefter lånade JO in länsrättens akt i det aktuella målet (mål nr 13910-08).

Länsrätten i Stockholms län anmodades att göra en utredning och yttra sig över delgivningen av Kjell H. i mål nr 13910-08.

I yttrande anförde lagmannen Mari Andersson följande.

Jag har bett rotelinnehavaren, rådmannen Olof Carlstedt, och chefsrådmannen på avdelningen, Christian Groth att yttra sig med anledning av JO:s förfrågan. De har anfört: ”Kjell H. överklagade Södermalms stadsdelsnämnds beslut den 26 maj 2008 om bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) . Överklagandeskrivelsen och övriga handlingar kom in till länsrätten den 2 juli 2008. Kjell H. skrev på en särskild

Den 3 juli 2008 skickades en information om förenklad delgivning till Kjell H:s Stockholmsadress. Det bedömdes att målet var klart för avgörande och länsrätten beslutade dom den 2 oktober 2008. I domen angavs Kolmårdsadressen som vistelseadress. En kopia av domen expedierades den 6 oktober 2008 till Kjell H., som vår minnesbild är även detta till Stockholmsadressen. Den 7 oktober 2008 sändes till adressen i Stockholm ett meddelande om att domshandlingen hade skickats. Ingen av de handlingar som skickades till Kjell H. kom i retur.

En kopia av domen med mottagningsbevis skickades den 30 januari 2008 (rätteligen 2009; JO:s anm.)till Kjell H. på adressen i Kolmården med anledning av det som han anförde i JO-anmälan. Kjell H. har undertecknat beviset och skickat tillbaka det.

Det framgår av stadsdelsnämndens beslutsunderlag att Kjell H. påbörjade ett fängelsestraff i april 2008 med beräknad villkorlig frigivning i januari 2009 med placering på Kolmårdsanstalten.

I mål enligt socialtjänstlagen tillämpar avdelningen normalt ordinär delgivning och då i form av förenklad delgivning. Vi bedömer att det i det aktuella målet inte fanns skäl att frångå denna rutin. Däremot borde försändelserna ha skickats till den adress som Kjell H. anmälde att han ville ha svar till, även om det i och för sig kunde förväntas att han hade bevakning av sin post på Stockholmsadressen eller hade begärt eftersändning. Det är ett förbiseende att Kolmårdsadressen inte användes.

Avdelningen beaktar delgivningsfrågorna i samband med lagakraftprövning och arkivläggning av mål som inte har överklagats. Avdelningen hade ännu inte hunnit göra detta i Kjell H:s mål då Justitieombudsmannen begärde yttrande.

Det kan tilläggas att Kjell H:s Stockholmsadress, som var hans folkbokföringsadress, var den adress som automatiskt angavs i domstolarnas databaserade verksamhetsstöd för målhantering (VERA) i samband med registreringen av överklagandet.

Med anledning av det inträffade har avdelningens allmänna checklista för granskning av nyinkomna mål nu kompletterats med att särskild kontroll alltid ska göras av om det finns annan adress än folkbokföringsadressen.”

Jag beklagar att våra rutiner inte fungerade denna gång och noterar att avdelningen numera i sin checklista för granskning av nyinkomna mål kompletterat med en särskild kontroll om det finns annan adress än folkbokföringsadressen. Vi har lyft frågan till vår ledningsgrupp och alla avdelningar kommer nu att korrigera de rutiner som inte redan är införda.

Kjell H. gavs tillfälle att kommentera remissvaret.

Det som har framkommit om stadsdelsförvaltningens handläggning har inte gett mig tillräcklig anledning att vidta någon ytterligare utredningsåtgärd.

Jag vill dock rent allmänt erinra om att myndigheternas rättidsprövning och överlämnande av överklaganden enligt 24 och 25 §§ förvaltningslagen (1986:223) måste ske utan dröjsmål. JO har vid flera tillfällen uttalat att det som regel inte bör gå mer än en vecka från det att överklagandet inkom till dess att det överlämnas (alternativt avvisas såsom för sent inkommet).

Länsrätten har i Kjell H:s mål använt sig av förenklad delgivning enligt 3 a § delgivningslagen (1970:428) . I denna paragraf föreskrivs i första stycket att, om det inte är olämpligt med hänsyn till omständigheterna, ordinär delgivning med den som är part eller som har liknande ställning i ett mål eller ärende får ske genom att

Den förenklade delgivningens rättsliga konstruktion gör det särskilt viktigt att expeditioner sänds till korrekta och aktuella adresser. Kjell H. hade i sitt överklagande angett att han vistades på en adress i Kolmården och att han önskade att den adressen skulle användas vid korrespondens med honom. Länsrätten har emellertid förbisett detta. Både upplysningen om förenklad delgivning och domen i målet har i stället skickats till Kjell H:s ordinarie adress i Stockholm. Detta är självfallet inte tillfredsställande.

Av remissvaret framgår att länsrätten har infört nya rutiner för att förhindra att något liknande inträffar i framtiden. Jag anser mig därför kunna lämna saken med den kritik som ligger i det anförda.

Vad som i övrigt har framkommit föranleder inte någon åtgärd från min sida.

Ärendet avslutas.