JO dnr 6682-2008

Anmälan mot Kollektivtrafiknämnden i Norrköpings kommun för handläggningen av ett ärende om färdtjänst; en vårdnadshavare har inte fått del av beslutet i ärendet

AA klagade i en anmälan till JO på Kollektivtrafiknämnden i Norrköpings kommun. Klagomålen avsåg handläggningen av ett ärende om färdtjänst för hans underåriga dotter. Enligt anmälan hade han i augusti 2008 ansökt om färdtjänst för sin dotter men han hade vid tiden för sin anmälan i december 2008 inte fått något besked om den.

Handlingarna i ärendet hämtades in. Av dessa framgick bl.a. att beslut i ärendet hade fattats den 20 oktober 2008 samt att ett meddelande om det hade sänts till dottern på en annan adress.

Kollektivtrafiknämnden i Norrköpings kommun anmodades att göra en utredning och yttra sig över AA:s anmälan och handläggningen av ärendet.

Nämnden anförde i yttrande följande.

Tekniska kontoret arbetar på delegation av kollektivtrafiknämnden med bland annat ansökningar om färdtjänst. Under hösten 2008 har kontoret tyvärr haft något längre handläggningstid. I samband med en längre föräldraledighet blev vikarien sjuk efter cirka en månad och återkom inte i arbete. Till en början fanns ovisshet kring hur hennes hälsosituation såg ut, vilket fördröjde rekryteringen av en ny vikarie. Arbetssituationen är nu förbättrad vilket medför att handläggningstiden är betydligt kortare.

Ansökan om färdtjänst för BB inkom till tekniska kontoret den 26 augusti 2008. Ansökan är skriven på en blankett för ansökan om skolskjuts av särskilda skäl, men det framkommer i ansökan att den avser färdtjänst. AA har skrivit under ansökan som vårdnadshavare. [.]

AA skriver i sin JO anmälan att han fick kontakta tekniska kontoret i oktober för att förhöra sig om ärendet. Utredningssekreterarna på tekniska kontoret träffar alla kunder som ansöker om färdtjänst och detta besök sker till stor del i kundens bostad. Hembesöket ägde rum 13 oktober hemma hos AA. Vid hembesöket var BB med.

Efter hembesöket behandlades ärendet vid en ärendegenomgång 17 oktober då samtliga utredningssekreterare var närvarande. Måndag den 20 oktober skriver utredningssekreteraren beslutet i ärendet. Beslutet skickas till BB.

AA skriver i sin JO anmälan att han inte har fått något beslut i ärendet. Vid kontroll framkommer att BB är skriven på sin mammas adress [.]. På ansökningsblanketten har AA skrivit [sin adress; JO:s anmärkning]. Det finns ingen anteckning om att beslutet skickats till annan adress än BB:s folkbokföringsadress.

AA lämnade bl.a. följande kommentarer till remissvaret. Han och hans tidigare sambo har delad vårdnad om BB. BB bor varannan vecka hos respektive förälder. Kontakten föräldrarna emellan har inte varit tillfredsställande varför han inte tagit del av beslutet. Detta till trots borde han ha fått en kopia av beslutet eftersom ansökan trots allt avsåg färdtjänst till hans bostad och då hans bostadsadress uppgetts i ansökan.

I ärendet har nämnden sänt beslutet angående färdtjänst direkt till BB och inte till AA, som för hennes räkning hade ansökt om färdtjänst.

En sökande i ett ärende intar ställning som part och ska som huvudregel underrättas om innehållet i det beslut varigenom myndigheten avgör ärendet, om detta avser myndighetsutövning mot någon enskild ( 21 § förvaltningslagen [1986:223]). Underåriga kan vara sökande i ärenden om färdtjänst (7 § lagen [1997:736] om färdtjänst). I färdtjänstlagen finns däremot inte någon bestämmelse som uttryckligen ger en underårig rätt att själv föra talan i ärendet (jfr 11 kap. 10 § första stycket socialtjänstlagen [2001:453]). En underårig sökande företräds därför av sina legala ställföreträdare, dvs. vårdnadshavarna.

Mot bakgrund bl.a. av de redovisade reglerna borde AA, i egenskap av vårdnadshavare men även som ingivare av ansökan, ha underrättats om nämndens beslut.