JO dnr 679-2003

Initiativärende mot Miljöskyddsnämnden i Borås kommun angående handläggningen av ett ärende om miljösanktionsavgift

Vid min inspektion av Vänersborgs tingsrätt, Miljödomstolen, den 12-14 november 2002 granskades bl.a. handlingar i mål som domstolen hade handlagt som överinstans. I akten i ett ärende som Miljöskyddsnämnden i Borås kommun hade handlagt som första instans uppmärksammades följande.

Den 6 juni 2001 beslutade miljöskyddsnämnden att ett handelsbolag på grund av en för sent inlämnad rapport skulle betala miljösanktionsavgift. Den 26 juni 2001 kom det in ett brev till nämnden från ett aktiebolag. Aktiebolaget uppgav att det var ägare till den fastighet som nämndens beslut den 6 juni 2001 avsåg. Vidare anfördes att aktiebolaget inte ansåg att det skulle betala någon miljösanktionsavgift. Miljöskyddsnämnden beslutade därefter, den 18 juli 2001, att aktiebolaget skulle betala miljösanktionsavgift samt anförde att bolagets skrivelse den 26 juni 2001 skulle behandlas som ett överklagande av nämndens beslut och översändas till överinstansen, miljödomstolen, för handläggning. Miljödomstolen meddelade dom den 3 december 2001.

Miljöskyddsnämndens handläggning av skrivelsen från aktiebolaget föranledde mig att inleda ett initiativärende mot nämnden.

Miljöskyddsnämnden yttrade sig i ärendet.

Miljöskyddsnämnden har inte redogjort för vilka överväganden som låg till grund för att behandla skrivelsen från aktiebolaget som ett överklagande. Som framgått av handlingarna kom skrivelsen från bolaget in till nämnden innan beslut om sanktionsavgift för aktiebolaget hade fattats.

Ett beslut av en tillsynsmyndighet om miljösanktionsavgift får överklagas till miljödomstol, 30 kap. 7 § miljöbalken . Skrivelsen med överklagande skall ges in till den myndighet som har meddelat beslutet och den skall ha kommit in dit inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet, 23 § förvaltningslagen

JO har i tidigare beslut (JO:s ämbetsberättelse 1998/99 s. 443 och 2002/03 s. 396) uttalat att när ett överklagande kommer in till beslutsmyndigheten innan beslut i ärendet är fattat bör skrivelsen omgående vidarebefordras till överinstansen tillsammans med en uppgift om att något beslut i ärendet ännu inte har meddelats. Den skrivelse som aktiebolaget lämnade in till miljöskyddsnämnden innehöll emellertid inte något yrkande om att bolaget önskade en prövning av överinstansen. Inte heller i övrigt kan skrivelsen, enligt min mening, uppfattas som ett överklagande, utan snarare som en skrivelse med uppgifter inför nämndens beslut.

Jag stannar vid dessa uttalanden och avslutar initiativärendet.