Brottmål

Brottmål är beteckningen på den typ av mål där åtal väckts med påstående att den tilltalade eller de tilltalade begått brott.

Rätt domstol i brottmål är tingsrätten på den ort, där brottet förövades enligt 19 kap 1 §rättegångsbalken.