Editionsplikt

Skyldighet att lämna ut eller visa upp en skriftlig handling.

Man kan skilja på processuell editionsplikt, en skyldighet att visa upp en skriftlig handling om den kan utgöra bevis i en rättegång, och materiell editionsplikt, där skyldigheten grundas på ett avtalsförhållande eller liknande mellan parter. En domstol kan förelägga den som är skyldig att lämna ut eller visa upp handlingen att vid vite göra det (editionsföreläggande).

Exempel på editionsplikter finns i RB 38:2 (processuell) respektive RB 38:3 eller 18 § MBL (materiell)

Vidare läsning