Effektlandsprincipen

Lagen i det land där handlandet får effekt ska gälla.

En offentligrättslig princip för lagval som säger att frågan huruvida ett visst lands lag ska följas när det är fråga om handlande som sträcker sig över landsgränserna ska avgöras med ledning om handlandet får effekt i detta land.

Ett exempel finns inom marknadsrätten, där man bedömer om marknadsföringen särskilt riktas till en svensk publik. Om så är fallet, anses den svenska marknadsföringslagen tillämplig, även om den utförs av ett utländskt företag.

Motsatsen är ursprungslandsprincipen, som används i E-handelsdirektivet.