Giftorättsgods

Den egendom som tillhör den ena maken i ett äktenskap eller registrerat partnerskap och som omfattas av giftorätt.

Enligt Äktb 7:1 utgörs giftorättsgodset av all egendom som inte är enskild egendom.

Parterna i ett äktenskap eller registrerat partnerskap har äganderätt till det denne införskaffar eller hade med sig in i förhållandet. Har parterna införskaffat egendom gemensamt kan de vara gemensamma ägare, så kallad samäganderätt.

Vid bodelning läggs båda makarnas giftorättsgods ihop och efter att skulder dragits ifrån delas värdet sedan lika mellan makarna. Giftorättsgods ska hållas isär från enskild egendom som vanligtvis inte ingår i bodelningen.