Härskande fastighet

Den fastighet som har en rättighet i annan fastighet.

Se 14 kap. JB angående servitut