Servitut

En rätt för en fastighet att i något avseende nyttja annan fastighet.

Ägaren till en fastighet (den härskande fastigheten) kan ges rätt att i visst hänseende nyttja eller på annat sätt ta i anspråk en annan fastighet (den tjänande fastigheten) eller byggnad eller annan anläggning på denna eller råda över den tjänande fastigheten i visst hänseende.

Servitut kan skapas på tre sätt.

Av lagtexten (JB 14:1) framgår att bildandet av servitut ska främja en ändamålsenlig markanvändning och ha stadigvarande betydelse för den härskande fastigheten. Det ska med andra ord vara fråga om en effektiviserad användning av de inblandade fastigheterna. Till exempel kan fastighet A ges rätt att nyttja en befintlig väg som tillhör fastighet B istället för att anlägga en ny väg.