In dubio pro reo

Lat. Vid tvivel, för den anklagade

Straffrättslig princip som innebär att den som anklagar har bevisbördan, att kraven på bevisning ställs högt samt att då det förekommer tvivel skall detta räknas den anklagade till godo.

Se NJA 2004 s. 702 och RÅ 2004 ref. 17.