lagen.nu

Inställelse

Ingen har skrivit en beskrivning av "Inställelse" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (3)

NJA 1983 s. 179: Ansökan om återställande av försutten tid för fullföljd av talan mot TR:s dom i tvistemål har i visst fall lämnats utan bifall med hänsyn till att part, som kallats till förhandling inför domstol och...
NJA 1984 s. 623: Frågor om rätt till ersättning för inställelse vid lagfartssammanträde. RB:s regler om parts rätt till ersättning av motpart har inte ansetts tillämpliga.
NJA 2000 s. 706: Fråga om åklagare genom försummelse vållat sådana kostnader för den tilltalade att denne skall få ersättning av allmänna medel. 31 kap 2 § rättegångsbalken.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation