Köpehandling

En skriftlig handling som används vid fastighetsförvärv.

4 kap 1 § jordabalken anges minimikraven för en köpehandling:

  • Den ska undertecknas av köpare och säljare (parterna identifieras)
  • Det ska finnas en överlåtelseförklaring (denna måste vara tydlig och ska ej kunna missförstås)
  • Köpeobjektet ska pekas ut (ange fastighetsbeteckning, visa noga om det endast är en del av en fastighet som avses)
  • Köpeskillingen ska anges (det behöver inte anges som en exakt summa, man kan exempelvis ange priset per kvadratmeter).

Ofta används dubbla köpehandlingar, först ett köpekontrakt som sedan följs av ett köpebrev.

Att vissa avtalsklausuler måste tas upp i köpehandlingen för att gälla följer av 4 kap 3 § jordabalken.