Kontradiktionsprincipen

Den princip som säger att ingen får dömas ohörd och att en part skall ha kännedom om samt möjlighet att kommentera allt material i målet för att på så sätt kunna påverka domstolens beslut.

Principen finns inte explicit uttryckt i rättegångsbalken, men uttrycks indirekt i Europakonventionens artikel 6 och innefattas i begreppet ”rättvis rättegång”, se NJA 2006 s. 394.