Lärarundantaget

Undantag från regeln att en arbetsgivare äger ensamrätten till ett verk eller en uppfinning som en anställd skapat som en del i sitt arbete.

Det finns två skilda undantag som båda benämns "Lärarundantaget": Dels ett lagreglerat som rör patenträtt till uppfinningar, dels ett undantag som växt fram i praxis rörande upphovsrätt till verk.

Patent på uppfinningar

Enligt Lag (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar (LAU) så kan en arbetsgivare kan under vissa förutsättningar få rätt till uppfinningar som en arbetstagare gjort. Det finns dock ett undantag för "lärare vid universitet, högskolor eller andra inrättningar som tillhör undervisningväsendet" som inte betraktas som arbetstagare enligt denna lag (1 § 2 st LAU).

Upphovsrätt till verk

Huvudregeln inom upphovsrätt är att den som skapar ett verk har upphovsrätten till det. För verk som skapats inom ramen för ett anställningsförhållande har dock en princip vuxit fram, enligt vilken arbetsgivaren får upphovsrätt till den anställdes verk, om sambandet mellan verket och anställningen är tillräckligt starkt.

För anställda lärare finns dock ett undantag från denna princip, som ibland omnämns som det upphovsrättsliga lärarundantaget. Enligt detta tillfaller upphovsrätten lärarna själva, i enlighet med huvudregeln inom upphovsrätt (det är dock oklart vad som gäller för datorprogram, jfr 40 a § URL). Detta undantag är baserat på sedvänja, som kan skilja sig mellan olika universitet och högskolor.

Vidare läsning