lagen.nu

Prorogationsavtal

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

En klausul i internationella avtal som bestämmer vid vilket lands domstol som tvister rörande avtalet ska avgöras.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Prorogationsavtal finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (2)

NJA 1981 s. 1032: Part, som åtnjöt allmän rättshjälp med biträdesförordnande, väckte vid TR talan i dispositivt tvistemål. Parterna träffade sedermera prorogationsavtal av innehåll bl a att kärandens talan i målet...
NJA 2010 s. 734: Ett konkursbo, som för en återvinningstalan avseende gäldenärens avtal, har ansetts inte kunna grunda någon rätt på det prorogationsavtal som gällde för det avtalsförhållandet.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation