Rikspolisstyrelsen

Rikspolisstyrelsen (RPS) är polisens centrala förvaltnings- och tillsynsmyndighet.

Dess ena huvuduppgift är att planera, samordna och rationalisera polisens verksamhet (7 § 1 st. polislagen(1984:387)). Detta inkluderar bland annat att föra centrala polisregister och att organisera den nationella insatsstyrkan.

Dess andra huvuduppgift är att utöva tillsyn över polisverksamheten, och särskilt tillse att verksamheten bedrivs enligt de de prioriteringar och riktlinjer som fastslagits, att verksamheten är effektiv och rättssäker, samt att förvaltningen fungerar väl (2 a § förordningen (1989:773) med instruktion för Rikspolisstyrelsen

Rikspolischefen är ytterst ansvarig för polisens verksamhet. Denne utses av regeringen.

Rikspolisstyrelsens arbete regleras genom Förordning (1989:773) med instruktion för Rikspolisstyrelsen.

Externa länkar

Rikspolisstyrelsen