Tjänande fastighet

Den fastighet som upplåter en rättighet till någon annan fastighet.

Se 14 kap. JB angående servitut