Uppdragstagare

Gränsdragningen mellan uppdragstagare och arbetstagare sker genom en helhetsbedömning av samtliga omständigheter i det enskilda fallet. Omständigheter som tyder på att den arbetspresterande parten är att anses som uppdragstagare är:

  • Den arbetspresterande parten har ingen personlig arbetsskyldighet utan kan på eget ansvar överlåta arbetet helt eller delvis åt annan.
  • Arbetsåtagandet är begränsat till viss eller möjligen vissa bestämda uppgifter.
  • Förhållandet mellan den arbetspresterande parten och beställaren är av tillfällig natur.
  • Varken avtalet eller arbetsförhållandena hindrar den arbetspresterande från att samtidigt utföra liknande arbete åt någon annan.
  • Den arbetspresterande bestämmer – frånsett inskränkningar som påkallas av arbetets natur – själv sättet för arbetets utförande samt arbetstid och arbetsplats.
  • Den arbetspresterande använder egna maskiner, redskap eller råvaror i arbetet.
  • Den arbetspresterande står själv för utgifterna vid arbetets utförande.
  • Ersättningen för arbetsprestationen är helt beroende av verksamhetens ekonomiska resultat.
  • Den arbetspresterande är i ekonomiskt och socialt hänseende jämställd med en företagare inom verksamhetsgrenen.
  • Den arbetspresterande har för verksamheten erhållit personligt tillstånd av myndighet eller fått egen firma registrerad.