lagen.nu

Uppdragstagare

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Gränsdragningen mellan uppdragstagare och arbetstagare sker genom en helhetsbedömning av samtliga omständigheter i det enskilda fallet. Omständigheter som tyder på att den arbetspresterande parten är att anses som uppdragstagare är:

  • Den arbetspresterande parten har ingen personlig arbetsskyldighet utan kan på eget ansvar överlåta arbetet helt eller delvis åt annan.
  • Arbetsåtagandet är begränsat till viss eller möjligen vissa bestämda uppgifter.
  • Förhållandet mellan den arbetspresterande parten och beställaren är av tillfällig natur.
  • Varken avtalet eller arbetsförhållandena hindrar den arbetspresterande från att samtidigt utföra liknande arbete åt någon annan.
  • Den arbetspresterande bestämmer – frånsett inskränkningar som påkallas av arbetets natur – själv sättet för arbetets utförande samt arbetstid och arbetsplats.
  • Den arbetspresterande använder egna maskiner, redskap eller råvaror i arbetet.
  • Den arbetspresterande står själv för utgifterna vid arbetets utförande.
  • Ersättningen för arbetsprestationen är helt beroende av verksamhetens ekonomiska resultat.
  • Den arbetspresterande är i ekonomiskt och socialt hänseende jämställd med en företagare inom verksamhetsgrenen.
  • Den arbetspresterande har för verksamheten erhållit personligt tillstånd av myndighet eller fått egen firma registrerad.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Rättsfall med detta begrepp (4)

AD 1994 nr 130: Ett försäkringsbolag har träffat samarbetsavtal med aktiebolag som ägs av tidigare anställda om försäljning och beståndsvård av försäkring. I målet har gjorts gällande att ett kringgående av gällande...
AD 2005 nr 16: Fråga om en innehållsproducent för ett TV-program har utfört arbete som arbetstagare eller som uppdragstagare. Efter att ha funnit att arbetet hade utförts under sådana omständigheter att producenten...
AD 2012 nr 24: Fråga om en programledare för ett radioprogram har utfört arbete som arbetstagare eller som uppdragstagare. Efter att ha funnit att arbetet utförts under sådana omständigheter att programledaren var...
AD 2013 nr 32: Fråga om en musiker, som tidigare varit anställd men som sedan stått till förfogande genom sitt aktiebolag, varit arbetstagare.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation