BOLFS 2004:5

Bolagsverkets föreskrifter om elektronisk ansökan och anmälan enligt handelsregisterförordningen

Bolagsverkets

författningssamling

ISSN 0347 500X

BOLFS 2004:5

Utkom från trycket

den 16 juni 2004

1

Bolagsverkets föreskrifter om elektronisk ansökan och

anmälan enligt handelsregisterförordningen ;

beslutade den 1 juli 2004.

Bolagsverket föreskriver följande med stöd av 4 § andra stycket och 9 §

första stycket handelsregisterförordningen (1974:188)1.

Tillämpningsområde och definitioner

1 §

Dessa föreskrifter gäller för elektronisk signering och elektronisk över-

föring enligt 4 och 9 §§handelsregisterförordningen (1974:188) av ansökan

och anmälan till handelsregistret som rör enskild näringsidkare.

2 §

Av formföreskrifterna i 4 och 10 §§handelsregisterförordningen

(1974:188) framgår att en ansökan om registrering av prokura inte får överfö-

ras elektroniskt.

3 §

Begrepp som används i dessa föreskrifter har samma innebörd som i

Skatteverkets grundläggande riktlinjer för myndigheternas användning av e-

legitimationer och elektroniska underskrifter (RSV M 2003:24) i gällande ly-

delse den 1 juli 2004.

Elektronisk överföring

4 §

En ansökan eller en anmälan enligt 1 § får lämnas till Bolagsverket

i form av ett elektroniskt dokument genom den elektroniska tjänst som

finns på Bolagsverkets och Skatteverkets gemensamma webbplats

www.foretagsregistrering.se. Detta gäller om dokumentet upprättas, skrivs

under med användande av e-legitimation enligt 5 § och överförs till verkets

elektroniska mottagningstjänst för ansökan och anmälan enligt handelsregister-

förordningen (1974:188), i sådant format och med sådan rutiner att verket kan

ta emot, läsa och bevara handlingen och skydda sig mot datavirus och andra

hot mot informationssäkerheten i enlighet med avsnitt 4.15 Skatteverkets grund-

läggande riktlinjer för myndigheternas användning av e-legitimation och elek-

troniska underskrifter (RSV M 2003:24) i gällande lydelse den 1 juli 2004.

Signering

5 §

En elektronisk handling skall ha skrivits under med användande av en

sådan e-legitimation som uppfyller kraven i avsnitt 5.9 Skatteverkets grund-

1 Senaste lydelse av 4 och 9 §§ förordningen SFS 2002:745.

BOLFS 2004:5

2

Edita Norstedts Tryckeri, Stockholm 2004

läggande riktlinjer för myndigheternas användning av e-legitimation och elek-

troniska underskrifter (RSV M 2003:24) i gällande lydelse den 1 juli 2004.

6 §

Även om formföreskrifterna enligt 5 § anses uppfyllda får Bolagsverket

med stöd av 10 § tredje stycket förvaltningslagen (1986:223) förelägga

näringsidkaren att bekräfta sin ansökan eller anmälan med en egenhändigt

undertecknad handling. Ett sådant föreläggande får grundas på vad som kom-

mit fram vid Bolagsverkets bedömningar eller kontroller enligt avsnitten 5.14

– 5.18 och 6.2 Skatteverkets grundläggande riktlinjer för myndigheternas an-

vändning av e-legitimation och elektroniska underskrifter (RSV M 2003:24) i

gällande lydelse den 1 juli 2004.

Denna författning träder i kraft den 1 juli 2004.

Bolagsverket

H G WESSBERG

Roland Höglund