lagen.nu

Handelsregisterförordning (1974:188)

Departement
Näringsdepartementet RS N
Utfärdad
1974-04-26
Ändring införd
t.o.m. SFS 2016:916
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2017-01-15

Registret

1 § Handelsregistret förs med hjälp av automatiserad behandling. Registret skall hållas tillgängligt hos Bolagsverket (registreringsmyndigheten). Förordning (2004:372).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (5)

1 a § Handelsregistret skall ge offentlighet åt den information som ingår i registret.

I fråga om personuppgifter skall registret ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter för

 • 1. affärsverksamhet, kreditgivning eller annan allmän eller enskild verksamhet där företagsanknuten information utgör underlag för prövningar eller beslut,
 • 2. förvärv, avyttring eller förvaltning av företag som registreras i handelsregistret,
 • 3. aktualisering, komplettering eller kontroll av företagsanknuten information som finns i kund- eller medlemsregister eller liknande register,
 • 4. uttag av urval av personuppgifter för direkt marknadsföring, dock med den begränsning som följer av 11 § personuppgiftslagen (1998:204), eller
 • 5. verksamhet för vilken staten eller en kommun ansvarar enligt lag eller annan författning och
  • a) som avser näringsidkare som registreras i handelsregistret,
  • b) som för att kunna utföras förutsätter tillgång till företagsanknuten information, eller
  • c) som avser fullgörande av underrättelseskyldighet. Förordning (2001:930).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2001:930

1 b § Registreringsmyndigheten är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (1998:204) för handelsregistret. Förordning (2001:930).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2001:930

1 c § Registreringsmyndigheten skall se till att det inte uppkommer något otillbörligt intrång i registrerades personliga integritet eller några risker från säkerhetssynpunkt. För dessa syften får myndigheten i enskilda fall ställa upp villkor för behandlingen av personuppgifter. Förordning (2001:930).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2001:930

1 d § Registreringsmyndigheten får för de ändamål som anges i 1 a § medge direktåtkomst till handelsregistret. Förordning (2001:930).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2001:930

1 e § Bestämmelserna i 48 § personuppgiftslagen (1998:204) om skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna förordning. Förordning (2001:930).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2001:930

1 f § I fråga om rättelse av personuppgifter i handelsregistret tillämpas 26 § förvaltningslagen (1986:223) i stället för 28 § personuppgiftslagen (1998:204). Förordning (2001:930).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2001:930

1 g § Information som ska lämnas enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) behöver inte omfatta uppgift i en handling som har kommit in till registreringsmyndigheten, om den enskilde har tagit del av handlingens innehåll. Om den enskilde begär det, ska dock informationen även omfatta uppgift i en sådan handling.

Om informationen inte innehåller uppgift i en sådan handling som avses i första stycket, ska det framgå av informationen att handlingen behandlas av myndigheten. Förordning (2008:108).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2001:930, 2008:108

1 h § Att beslut om avslag på ansökan om information enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol följer av 22 a § förvaltningslagen (1986:223). Förordning (2008:108).

1 i § Vid sökning efter uppgifter som avser näringsidkare som inte längre är registrerad i handelsregistret får endast organisationsnummer och firma användas som sökbegrepp, om det har förflutit mer än fem år sedan näringsidkaren avregistrerades. I fråga om ideell förening och registrerat trossamfund får även föreningens eller trossamfundets namn användas som sökbegrepp.

Vid sökning efter handlingar som har getts in i registreringsärenden och uppgifter i sådana handlingar får endast uppgifter som avses i 15 kap. 2 § första stycket 1 och 2 sekretesslagen (1980:100) samt organisationsnummer och firma användas som sökbegrepp. Förordning (2008:108).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:108

2 § Vid varje anteckning i registret skall registreringsmyndigheten ange den dag då ansökan om registrering kom in samt datum för anteckningen och för kungörandet i Post- och Inrikes Tidningar. Förordning (2001:930).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1977:735, 1992:1455, 2001:930

2 a § I ett ärende om registrering av en näringsidkare ska beslut meddelas inom två månader efter det att en fullständig ansökan kom in till registreringsmyndigheten. Om det är nödvändigt på grund av utredningen av ärendet, får handläggningstiden vid högst ett tillfälle förlängas med högst två månader. Sökanden ska informeras om skälen för att handläggningstiden förlängs innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut.

I 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden finns bestämmelser om att ett mottagningsbevis ska skickas till sökanden när en fullständig ansökan har kommit in och om innehållet i ett sådant bevis.

Ett beslut om att förlänga handläggningstiden får inte överklagas. Förordning (2009:1150).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:1150

3 § När en firma avregistreras, ska skälen för beslutet samt dag för beslut och för kungörande antecknas i registret. Förordning (2008:108).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:108

3 a § Registreringsmyndigheten skall såvitt avser företag som står under Finansinspektionens tillsyn snarast efter det att registrering har skett underrätta inspektionen om de uppgifter som förts in i eller förts ut ur handelsregistret så att inspektionen kan fullgöra sin tillsynsfunktion. Underrättelsen får lämnas på medium för automatiserad behandling. Förordning (2000:870).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2000:870

3 b § På begäran av en näringsidkare ska näringsidkarens e-postadress och telefonnummer antecknas i handelsregistret. Förordning (2012:58).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:58

Ansökningar och anmälningar

4 § En ansökan om registrering av en näringsidkare eller prokura samt en anmälan till registret ska göras skriftligen.

Ansökan eller anmälan får överföras elektroniskt till registreringsmyndigheten enligt föreskrifter som registreringsmyndigheten får meddela.

I 9 och 13 §§ handelsregisterlagen (1974:157) finns bestämmelser om vem som kan göra en ansökan eller anmälan. En anmälan om ändring av efternamn och postadress får även göras av firmatecknare. En anmälan som avser registrering av revisor får även göras av den som anmälan gäller. Förordning (2008:108).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1992:1455, 2002:745, 2008:108

4 a § En anmälan eller ansökan som överförs elektroniskt till registreringsmyndigheten ska vara undertecknad med en elektronisk underskrift.

Registreringsmyndigheten får meddela föreskrifter om sådan underskrift. Förordning (2016:581).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2016:581, 2008:108

4 b § Handlingar som ska fogas till ansökningar och anmälningar som har upprättats elektroniskt, får överföras elektroniskt till registreringsmyndigheten. Registreringsmyndigheten får meddela föreskrifter om sådan överföring och om vilka elektroniska underskrifter som får användas för att en handling ska få ges in som elektroniskt original. Förordning (2016:581).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2016:581, 2008:108

4 c § Kopior som ska ges in enligt denna förordning ska vara bestyrkta. En elektronisk kopias överensstämmelse med originalet ska vara bestyrkt enligt föreskrifter som registreringsmyndigheten får meddela.

En handling som enligt denna förordning ska ges in i kopia får även ges in i original. Om handlingen har upprättats elektroniskt, ska bestämmelserna i 4 b § tillämpas. Förordning (2008:108).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:108

5 § Ansökan om registrering av näringsidkare skall innehålla uppgifter som anges i 4 § handelsregisterlagen (1974:157).

6 § Har upphävts genom förordning (2002:745).

7 § Om den som anmäls som bolagsman i ett handelsbolag inte är folkbokförd i Sverige, ska det vid anmälan ges in en kopia av passhandling eller annan identitetshandling som avser den anmälde.

Om den som anmäls som bolagsman är en utländsk juridisk person, ska det vid anmälan ges in en kopia av registreringsbevis eller annan handling som avser den anmälde.

Registreringsmyndigheten får kräva in ytterligare handlingar, om det behövs för att säkerställa identiteten hos den anmälde eller den som har rätt att teckna dennes firma. Förordning (2008:108).

Ändringar/Förarbeten (7)

8 § Tillsammans med ansökan för en ideell förening eller ett registrerat trossamfund ska det ges in

 • 1. stadgar eller motsvarande dokument,
 • 2. en handling som utvisar föreningens eller samfundets styrelse eller motsvarande organ, och
 • 3. en försäkran på heder och samvete att föreningen eller samfundet inte är i konkurs.

En försäkran på heder och samvete enligt första stycket 3 får undertecknas med en elektronisk underskrift. Registreringsmyndigheten får meddela föreskrifter om sådan underskrift. Förordning (2016:581).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (5)

9 § Har upphävts genom förordning (2008:108).

10 § En ansökan om registrering av en prokura ska innehålla de uppgifter som anges i 8 § handelsregisterlagen (1974:157). Tillsammans med ansökan ska det ges in

 • 1. uppgift om sökandens firma, och
 • 2. prokuran i original eller kopia, om prokuran är skriftlig och i annat fall en redogörelse för dess innehåll. Förordning (2008:108).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1992:1455, 2008:108

11 § Anmälan att likvidator i handelsbolag utsetts av domstol skall innehålla uppgift om likvidatorns fullständiga namn, personnummer och postadress. Förordning (1992.1455).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1992:1455

Avgift m.m.

12 § För registrering och dess kungörande samt för handläggning och prövning ska avgifter betalas med följande belopp:

 • 1. vid ansökan om registrering av enskild näringsidkare, handelsbolag, ideell förening eller registrerat trossamfund, 1 200 kronor, eller, om sådan ansökan överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk underskrift, 900 kronor,
 • 2. vid anmälan av ändring av firma eller av bifirma eller av firma i dess lydelse på främmande språk, 900 kronor, eller, om sådan anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk underskrift, 700 kronor,
 • 3. vid anmälan om ändring av säte, 900 kronor, eller, om sådan anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk underskrift, 700 kronor,
 • 4. vid anmälan om ändring av föreståndare, revisor, revisorssuppleant eller prokurist för enskild näringsidkare, ändring av bolagsman, hur firman tecknas, firmatecknare, revisor, revisorssuppleant eller prokurist för handelsbolag eller ändring av styrelseledamot, styrelsesuppleant, hur namnet tecknas, namntecknare, revisor, revisorssuppleant eller prokurist för ideell förening eller registrerat trossamfund, 600 kronor, eller om sådan anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk underskrift, 300 kronor, och
 • 5. vid ansökan eller anmälan om registrering i annat fall, 600 kronor, eller, om sådan ansökan eller anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk underskrift, 400 kronor.

Om en ansökan eller en anmälan samtidigt omfattar registrering eller registrering av ändring av fler än en firma, bifirma eller firma i dess lydelse på främmande språk, ska en avgift enligt första stycket 2 betalas för varje sådan firma. Samma avgift ska betalas för varje län och för varje firma eller bifirma eller firma i dess lydelse på främmande språk som en anmälan om registrering enligt 3 § tredje stycket handelsregisterlagen (1974:157) omfattar.

Någon avgift ska inte betalas för

 • 1. registrering och kungörande av prokura, om ansökan sker samtidigt med ansökan om registrering av näringsidkare,
 • 2. registrering enligt 16 § första–tredje styckena handelsregisterlagen och kungörande på grund av 16 § första stycket samma lag,
 • 3. registrering och kungörande av anmälan om verksamhetens upphörande eller om ändring av enbart efternamn eller postadress,
 • 4. avregistrering av firma och kungörande därav,
 • 5. registrering av firma som felaktigt har avregistrerats enligt 17 § tredje stycket handelsregisterlagen,
 • 6. registrering av eget utträde från uppdrag som revisor.

Avgiften ska betalas när ansökan eller anmälan om registrering ges in.

Avgiften återbetalas inte om handläggningen av en ansökan eller en anmälan om registrering har påbörjats. Förordning (2016:916).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (11)

12 a § Har upphävts genom förordning (1992:1455).

Underrättelse i samband med registrering eller avregistrering av bolagsman

13 § Om en stiftelse registreras eller avregistreras som bolagsman för ett handelsbolag, skall registreringsmyndigheten underrätta den länsstyrelse som är registreringsmyndighet för stiftelsen om bolagets organisationsnummer och firma. Förordning (1999:276).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1992:429, 2004:611, 1999:276

Underrättelser

13 a § Om ett registrerat trossamfund registreras eller avregistreras som bolagsman för ett handelsbolag, ska registreringsmyndigheten underrätta Kammarkollegiet om bolagets organisationsnummer och firma. Förordning (2008:108).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2008:108, 2008:108

14 § När någon registreras som bolagsman i ett handelsbolag, eller som revisor eller prokurist för en näringsidkare som är införd i handelsregistret, ska registreringsmyndigheten underrätta den registrerade. När registreringsmyndigheten tar bort en sådan registrering från registret, ska den som berörs av åtgärden underrättas.

Underrättelsen ska omedelbart efter registreringen eller borttagandet av registreringen sändas till den som berörs av åtgärden på hans eller hennes folkbokföringsadress eller, om en sådan adressuppgift saknas, till den adress som har uppgetts i ärendet. Om den som berörs av åtgärden är en juridisk person, ska underrättelsen i stället sändas till den adress som finns registrerad för den juridiska personen eller, om en sådan adressuppgift saknas, till den adress som har uppgetts i ärendet.

Registreringsmyndigheten behöver inte sända ut någon underrättelse om det är uppenbart att en sådan inte fyller något syfte. Förordning (2015:131).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2008:108, 2015:131, 2004:611

15 § Har en domstol genom dom som har vunnit laga kraft förklarat att registrering i handelsregistret inte borde ha skett, att ett beslut som har registrerats är ogiltigt eller att i annat fall visst förhållande som har registrerats inte föreligger, ska domstolen sända en kopia av domen till registreringsmyndigheten. Förordning (2008:108).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:108

16 § När en allmän domstol har meddelat ett sådant beslut som avses i 16 § första-tredje styckena handelsregisterlagen (1974:157), ska domstolen omedelbart underrätta registreringsmyndigheten om beslutet. Till underrättelsen ska en kopia av domstolens beslut fogas. Förordning (2008:108).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:108

Ändringar och övergångsbestämmelser

1974:188

Departement
Näringsdepartementet RS N
SFS-nummer
1974:188

1974:671

Omfattning
ändr. 8 §
SFS-nummer
1974:671

1975:988

Omfattning
ändr. författningsrubr., 7 §
SFS-nummer
1975:988

Förordning (1977:735) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

Omfattning
ändr. 2 §
SFS-nummer
1977:735
Rubrik
Förordning (1977:735) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

Förordning (1981:248) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

Omfattning
ändr. 12 §
SFS-nummer
1981:248
Rubrik
Förordning (1981:248) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

Förordning (1982:848) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

Omfattning
ändr. 7 §
SFS-nummer
1982:848
Rubrik
Förordning (1982:848) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

Förordning (1988:1346) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

Omfattning
ändr. 6, 7 §§
Ikraft
1989-01-01
SFS-nummer
1988:1346
Rubrik
Förordning (1988:1346) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

Förordning (1991:1888) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
1992-01-01
SFS-nummer
1991:1888
Rubrik
Förordning (1991:1888) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

Förordning (1992:222) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

Omfattning
ny 12 a §
Ikraft
1992-07-01
SFS-nummer
1992:222
Rubrik
Förordning (1992:222) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

Förordning (1992:429) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraft
1992-07-01
SFS-nummer
1992:429
Rubrik
Förordning (1992:429) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

Förordning (1992:467) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraft
1992-07-01
SFS-nummer
1992:467
Rubrik
Förordning (1992:467) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

Förordning (1992:1455) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

Omfattning
upph. 7, 12 a §§;ändr. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 §§
Ikraft
1993-01-01
SFS-nummer
1992:1455
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.

Om en länsstyrelses handelsregister inte överförts till Patent- och registreringsverket enligt förordningen (1992:1454) om förande av handels- och föreningsregister hos Patent- och registreringsverket gäller 1, 2, 4, 6--8, 10--12 och 12 a §§ i sin äldre lydelse fram till den tidpunkt då sådan överföring sker.

Rubrik
Förordning (1992:1455) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

Förordning (1994:1271) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraft
1994-11-01
SFS-nummer
1994:1271
Rubrik
Förordning (1994:1271) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

Förordning (1996:362) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraft
1996-07-01
SFS-nummer
1996:362
Rubrik
Förordning (1996:362) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

Förordning (1999:276) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 8 §§;ny 13 §, rubr. närmast före 13 §
Ikraft
1999-07-01
SFS-nummer
1999:276
Rubrik
Förordning (1999:276) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

Förordning (2000:870) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §;ny 3 a §
Ikraft
2002-01-01
SFS-nummer
2000:870
Rubrik
Förordning (2000:870) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

Förordning (2000:1081) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraft
2001-01-01
SFS-nummer
2000:1081
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ansökan eller anmälan som kommit in till Patent- och registreringsverket före förordningens ikraftträdande.
Rubrik
Förordning (2000:1081) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

Förordning (2001:930) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §;nya 1 a, 1 b, 1 c, 1 d, 1 e, 1 f, 1 g §§
Ikraft
2002-01-01
SFS-nummer
2001:930
Rubrik
Förordning (2001:930) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

Förordning (2002:13) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2002-03-01
SFS-nummer
2002:13
Rubrik
Förordning (2002:13) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

Förordning (2002:745) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

Officiell version (PDF)

Omfattning
upph. 6 §;ändr. 4, 9 §§
Ikraft
2002-12-01
SFS-nummer
2002:745
Rubrik
Förordning (2002:745) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

Förordning (2004:32) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraft
2004-03-15
SFS-nummer
2004:32
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2004.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ansökan eller anmälan som kommit in till Patent- och registreringsverket före förordningens ikraftträdande.
Rubrik
Förordning (2004:32) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

Förordning (2004:372) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2004-07-01
SFS-nummer
2004:372
Rubrik
Förordning (2004:372) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

Förordning (2004:611) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. rubr. närmast före 13 §;nya 7, 14 §§
Ikraft
2004-08-01
SFS-nummer
2004:611
Rubrik
Förordning (2004:611) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

Förordning (2008:108) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

Officiell version (PDF)

Omfattning
upph. 9 §;nuvarande 1 g § betecknas 1 h §;ändr. 3, 4, 7, 8, 10, 12, 14 §§, rubr. närmast före 4, 13 a §§;nya 1 g, 1 i, 4 a, 4 b, 4 c, 13 a, 15, 16 §§
Ikraft
2008-04-01
SFS-nummer
2008:108
Rubrik
Förordning (2008:108) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

Förordning (2008:737) om ändring handelsregisterförordningen (1974:188)

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraft
2008-10-01
SFS-nummer
2008:737
Rubrik
Förordning (2008:737) om ändring handelsregisterförordningen (1974:188)

Förordning (2009:1150) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

Officiell version (PDF)

Förarbeten
EUTL376/2006 s36
Ikraft
2009-12-27
CELEX-nr
32006L0123
Omfattning
ny 2 a §
SFS-nummer
2009:1150
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 27 december 2009.
 • 2. Bestämmelserna tillämpas inte på ärenden som har kommit in till registreringsmyndigheten före ikraftträdandet men ännu inte har avgjorts.
Rubrik
Förordning (2009:1150) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

Förordning (2012:58) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

Officiell version (PDF)

Omfattning
ny 3 b §
Ikraft
2012-04-01
SFS-nummer
2012:58
Rubrik
Förordning (2012:58) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

Förordning (2015:131) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 14 §
Ikraft
2015-07-01
SFS-nummer
2015:131
Rubrik
Förordning (2015:131) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

Förordning (2016:581) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 4 a, 4 b, 8, 12 §§
Ikraft
2016-07-01
SFS-nummer
2016:581
Rubrik
Förordning (2016:581) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

Förordning (2016:916) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraft
2017-01-01
SFS-nummer
2016:916
Rubrik
Förordning (2016:916) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation