Handelsregisterförordning (1974:188)

Departement
Näringsdepartementet RS N
Utfärdad
1974-04-26
Ändring införd
SFS 1974:188 i lydelse enligt SFS 2018:377
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Registret

1 §  Handelsregistret förs med hjälp av automatiserad behandling. Registret skall hållas tillgängligt hos Bolagsverket (registreringsmyndigheten). Förordning (2004:372).

/Upphör att gälla U: 2018-05-25/

1 a §  Handelsregistret skall ge offentlighet åt den information som ingår i registret.

I fråga om personuppgifter skall registret ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter för

 1. affärsverksamhet, kreditgivning eller annan allmän eller enskild verksamhet där företagsanknuten information utgör underlag för prövningar eller beslut,
 2. förvärv, avyttring eller förvaltning av företag som registreras i handelsregistret,
 3. aktualisering, komplettering eller kontroll av företagsanknuten information som finns i kund- eller medlemsregister eller liknande register,
 4. uttag av urval av personuppgifter för direkt marknadsföring, dock med den begränsning som följer av 11 § personuppgiftslagen (1998:204), eller
 5. verksamhet för vilken staten eller en kommun ansvarar enligt lag eller annan författning och
  1. som avser näringsidkare som registreras i handelsregistret,
  2. som för att kunna utföras förutsätter tillgång till företagsanknuten information, eller
  3. som avser fullgörande av underrättelseskyldighet. Förordning (2001:930).

/Träder i kraft I: 2018-05-25/

1 a §  Handelsregistret ska ge offentlighet åt den information som ingår i registret.

[S2]I fråga om personuppgifter ska registret ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter för

 1. affärsverksamhet, kreditgivning eller annan allmän eller enskild verksamhet där företagsanknuten information utgör underlag för prövningar eller beslut,
 2. förvärv, avyttring eller förvaltning av företag som registreras i handelsregistret,
 3. aktualisering, komplettering eller kontroll av företagsanknuten information som finns i kund- eller medlemsregister eller liknande register,
 4. uttag av urval av personuppgifter för direkt marknadsföring, dock med den begränsning som följer av artikel 21.2 och 21.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning, eller
 5. verksamhet för vilken staten eller en kommun ansvarar enligt lag eller annan författning och
  1. som avser näringsidkare som registreras i handelsregistret,
  2. som för att kunna utföras förutsätter tillgång till företagsanknuten information, eller
  3. som avser fullgörande av underrättelseskyldighet. Förordning (2018:377).

/Upphör att gälla U: 2018-05-25/

1 b §  Registreringsmyndigheten är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (1998:204) för handelsregistret. Förordning (2001:930).

/Träder i kraft I: 2018-05-25/

1 b §  Registreringsmyndigheten är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i handelsregistret. Förordning (2018:377).

1 c §  Registreringsmyndigheten skall se till att det inte uppkommer något otillbörligt intrång i registrerades personliga integritet eller några risker från säkerhetssynpunkt. För dessa syften får myndigheten i enskilda fall ställa upp villkor för behandlingen av personuppgifter. Förordning (2001:930).

1 d §  Registreringsmyndigheten får för de ändamål som anges i 1 a § medge direktåtkomst till handelsregistret. Förordning (2001:930).

1 e §  /Upphör att gälla U:2018-05-25 genom förordning (2018:377)./ Bestämmelserna i 48 § personuppgiftslagen (1998:204) om skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna förordning. Förordning (2001:930).

/Upphör att gälla U: 2018-05-25/

1 f §  I fråga om rättelse av personuppgifter i handelsregistret tillämpas 26 § förvaltningslagen (1986:223) i stället för 28 § personuppgiftslagen (1998:204). Förordning (2001:930).

/Träder i kraft I: 2018-05-25/

1 f §  En personuppgift i handelsregistret ska rättas om uppgiften innehåller någon uppenbar felaktighet till följd av registreringsmyndighetens eller någon annans skrivfel, räknefel eller något annat liknande förbiseende. Detta gäller i stället för rätten till rättelse enligt artikel 16 i EU:s dataskyddsförordning. Förordning (2018:377).

1 g §  /Upphör att gälla U:2018-05-25 genom förordning (2018:377)./ Information som ska lämnas enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) behöver inte omfatta uppgift i en handling som har kommit in till registreringsmyndigheten, om den enskilde har tagit del av handlingens innehåll. Om den enskilde begär det, ska dock informationen även omfatta uppgift i en sådan handling.

[S2]Om informationen inte innehåller uppgift i en sådan handling som avses i första stycket, ska det framgå av informationen att handlingen behandlas av myndigheten. Förordning (2008:108).

/Träder i kraft I: 2018-05-25/

1 g §  Rätten till begränsning av behandling av personuppgifter enligt artikel 18 i EU:s dataskyddsförordning gäller inte i fråga om personuppgifter i registret. Förordning (2018:377).

1 h §  /Upphör att gälla U:2018-05-25 genom förordning (2018:377)./ Att beslut om avslag på ansökan om information enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol följer av 22 a § förvaltningslagen (1986:223). Förordning (2008:108).

1 i §  Vid sökning efter uppgifter som avser näringsidkare som inte längre är registrerad i handelsregistret får endast organisationsnummer och firma användas som sökbegrepp, om det har förflutit mer än fem år sedan näringsidkaren avregistrerades. I fråga om ideell förening och registrerat trossamfund får även föreningens eller trossamfundets namn användas som sökbegrepp.

[S2]Vid sökning efter handlingar som har getts in i registreringsärenden och uppgifter i sådana handlingar får endast uppgifter som avses i 15 kap. 2 § första stycket 1 och 2 sekretesslagen (1980:100) samt organisationsnummer och firma användas som sökbegrepp. Förordning (2008:108).

2 §  Vid varje anteckning i registret skall registreringsmyndigheten ange den dag då ansökan om registrering kom in samt datum för anteckningen och för kungörandet i Post- och Inrikes Tidningar. Förordning (2001:930).

2 a §  I ett ärende om registrering av en näringsidkare ska beslut meddelas inom två månader efter det att en fullständig ansökan kom in till registreringsmyndigheten. Om det är nödvändigt på grund av utredningen av ärendet, får handläggningstiden vid högst ett tillfälle förlängas med högst två månader. Sökanden ska informeras om skälen för att handläggningstiden förlängs innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut.

[S2]I 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden finns bestämmelser om att ett mottagningsbevis ska skickas till sökanden när en fullständig ansökan har kommit in och om innehållet i ett sådant bevis.

[S3]Ett beslut om att förlänga handläggningstiden får inte överklagas. Förordning (2009:1150).

3 §  När en firma avregistreras, ska skälen för beslutet samt dag för beslut och för kungörande antecknas i registret. Förordning (2008:108).

3 a §  Registreringsmyndigheten skall såvitt avser företag som står under Finansinspektionens tillsyn snarast efter det att registrering har skett underrätta inspektionen om de uppgifter som förts in i eller förts ut ur handelsregistret så att inspektionen kan fullgöra sin tillsynsfunktion. Underrättelsen får lämnas på medium för automatiserad behandling. Förordning (2000:870).

3 b §  På begäran av en näringsidkare ska näringsidkarens e-postadress och telefonnummer antecknas i handelsregistret. Förordning (2012:58).

Ansökningar och anmälningar

4 §  En ansökan om registrering av en näringsidkare eller prokura samt en anmälan till registret ska göras skriftligen.

[S2]Ansökan eller anmälan får överföras elektroniskt till registreringsmyndigheten enligt föreskrifter som registreringsmyndigheten får meddela.

[S3]I 9 och 13 §§handelsregisterlagen (1974:157) finns bestämmelser om vem som kan göra en ansökan eller anmälan. En anmälan om ändring av efternamn och postadress får även göras av firmatecknare. En anmälan som avser registrering av revisor får även göras av den som anmälan gäller. Förordning (2008:108).

4 a §  En anmälan eller ansökan som överförs elektroniskt till registreringsmyndigheten ska vara undertecknad med en elektronisk underskrift.

[S2]Registreringsmyndigheten får meddela föreskrifter om sådan underskrift. Förordning (2016:581).

4 b §  Handlingar som ska fogas till ansökningar och anmälningar som har upprättats elektroniskt, får överföras elektroniskt till registreringsmyndigheten. Registreringsmyndigheten får meddela föreskrifter om sådan överföring och om vilka elektroniska underskrifter som får användas för att en handling ska få ges in som elektroniskt original. Förordning (2016:581).

4 c §  Kopior som ska ges in enligt denna förordning ska vara bestyrkta. En elektronisk kopias överensstämmelse med originalet ska vara bestyrkt enligt föreskrifter som registreringsmyndigheten får meddela.

[S2]En handling som enligt denna förordning ska ges in i kopia får även ges in i original. Om handlingen har upprättats elektroniskt, ska bestämmelserna i 4 b § tillämpas. Förordning (2008:108).

5 §  Ansökan om registrering av näringsidkare skall innehålla uppgifter som anges i 4 § handelsregisterlagen (1974:157).

6 § Har upphävts genom förordning (2002:745).

7 §  Om den som anmäls som bolagsman i ett handelsbolag inte är folkbokförd i Sverige, ska det vid anmälan ges in en kopia av passhandling eller annan identitetshandling som avser den anmälde.

[S2]Om den som anmäls som bolagsman är en utländsk juridisk person, ska det vid anmälan ges in en kopia av registreringsbevis eller annan handling som avser den anmälde.

[S3]Registreringsmyndigheten får kräva in ytterligare handlingar, om det behövs för att säkerställa identiteten hos den anmälde eller den som har rätt att teckna dennes firma. Förordning (2008:108).

8 §  Tillsammans med ansökan för en ideell förening eller ett registrerat trossamfund ska det ges in

 1. stadgar eller motsvarande dokument,
 2. en handling som utvisar föreningens eller samfundets styrelse eller motsvarande organ, och
 3. en försäkran på heder och samvete att föreningen eller samfundet inte är i konkurs.

[S2]En försäkran på heder och samvete enligt första stycket 3 får undertecknas med en elektronisk underskrift. Registreringsmyndigheten får meddela föreskrifter om sådan underskrift. Förordning (2016:581).

9 § Har upphävts genom förordning (2008:108).

10 §  En ansökan om registrering av en prokura ska innehålla de uppgifter som anges i 8 § handelsregisterlagen (1974:157). Tillsammans med ansökan ska det ges in

 1. uppgift om sökandens firma, och
 2. prokuran i original eller kopia, om prokuran är skriftlig och i annat fall en redogörelse för dess innehåll. Förordning (2008:108).

11 §  Anmälan att likvidator i handelsbolag utsetts av domstol skall innehålla uppgift om likvidatorns fullständiga namn, personnummer och postadress. Förordning (1992.1455).

Avgift m.m.

12 §  För registrering och dess kungörande samt för handläggning och prövning ska avgifter betalas med följande belopp:

 1. vid ansökan om registrering av enskild näringsidkare, handelsbolag, ideell förening eller registrerat trossamfund, 1 200 kronor, eller, om sådan ansökan överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk underskrift, 900 kronor,
 2. vid anmälan av ändring av firma eller av bifirma eller av firma i dess lydelse på främmande språk, 900 kronor, eller, om sådan anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk underskrift, 700 kronor,
 3. vid anmälan om ändring av säte, 900 kronor, eller, om sådan anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk underskrift, 700 kronor,
 4. vid anmälan om ändring av föreståndare, revisor, revisorssuppleant eller prokurist för enskild näringsidkare, ändring av bolagsman, hur firman tecknas, firmatecknare, revisor, revisorssuppleant eller prokurist för handelsbolag eller ändring av styrelseledamot, styrelsesuppleant, hur namnet tecknas, namntecknare, revisor, revisorssuppleant eller prokurist för ideell förening eller registrerat trossamfund, 600 kronor, eller om sådan anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk underskrift, 300 kronor, och
 5. vid ansökan eller anmälan om registrering i annat fall, 600 kronor, eller, om sådan ansökan eller anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk underskrift, 400 kronor.

[S2]Om en ansökan eller en anmälan samtidigt omfattar registrering eller registrering av ändring av fler än en firma, bifirma eller firma i dess lydelse på främmande språk, ska en avgift enligt första stycket 2 betalas för varje sådan firma. Samma avgift ska betalas för varje län och för varje firma eller bifirma eller firma i dess lydelse på främmande språk som en anmälan om registrering enligt 3 § tredje stycket handelsregisterlagen (1974:157) omfattar.

[S3]Någon avgift ska inte betalas för

 1. registrering och kungörande av prokura, om ansökan sker samtidigt med ansökan om registrering av näringsidkare,
 2. registrering enligt 16 § första–tredje styckenahandelsregisterlagen och kungörande på grund av 16 § första stycket samma lag,
 3. registrering och kungörande av anmälan om verksamhetens upphörande eller om ändring av enbart efternamn eller postadress,
 4. avregistrering av firma och kungörande därav,
 5. registrering av firma som felaktigt har avregistrerats enligt 17 § tredje stycket handelsregisterlagen,
 6. registrering av eget utträde från uppdrag som revisor.

[S4]Avgiften ska betalas när ansökan eller anmälan om registrering ges in.

[S5]Avgiften återbetalas inte om handläggningen av en ansökan eller en anmälan om registrering har påbörjats. Förordning (2016:916).

12 a § Har upphävts genom förordning (1992:1455).

Underrättelse i samband med registrering eller avregistrering av bolagsman

13 §  Om en stiftelse registreras eller avregistreras som bolagsman för ett handelsbolag, skall registreringsmyndigheten underrätta den länsstyrelse som är registreringsmyndighet för stiftelsen om bolagets organisationsnummer och firma. Förordning (1999:276).

Underrättelser

13 a §  Om ett registrerat trossamfund registreras eller avregistreras som bolagsman för ett handelsbolag, ska registreringsmyndigheten underrätta Kammarkollegiet om bolagets organisationsnummer och firma. Förordning (2008:108).

14 §  När någon registreras som bolagsman i ett handelsbolag, eller som revisor eller prokurist för en näringsidkare som är införd i handelsregistret, ska registreringsmyndigheten underrätta den registrerade. När registreringsmyndigheten tar bort en sådan registrering från registret, ska den som berörs av åtgärden underrättas.

[S2]Underrättelsen ska omedelbart efter registreringen eller borttagandet av registreringen sändas till den som berörs av åtgärden på hans eller hennes folkbokföringsadress eller, om en sådan adressuppgift saknas, till den adress som har uppgetts i ärendet. Om den som berörs av åtgärden är en juridisk person, ska underrättelsen i stället sändas till den adress som finns registrerad för den juridiska personen eller, om en sådan adressuppgift saknas, till den adress som har uppgetts i ärendet.

[S3]Registreringsmyndigheten behöver inte sända ut någon underrättelse om det är uppenbart att en sådan inte fyller något syfte. Förordning (2015:131).

15 §  Har en domstol genom dom som har vunnit laga kraft förklarat att registrering i handelsregistret inte borde ha skett, att ett beslut som har registrerats är ogiltigt eller att i annat fall visst förhållande som har registrerats inte föreligger, ska domstolen sända en kopia av domen till registreringsmyndigheten. Förordning (2008:108).

16 §  När en allmän domstol har meddelat ett sådant beslut som avses i 16 § första-tredje styckenahandelsregisterlagen (1974:157), ska domstolen omedelbart underrätta registreringsmyndigheten om beslutet. Till underrättelsen ska en kopia av domstolens beslut fogas. Förordning (2008:108).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Handelsregisterförordning (1974:188)

Ändring, SFS 1974:671

Omfattning
ändr. 8 §

Ändring, SFS 1975:988

Omfattning
ändr. författningsrubr., 7 §

Förordning (1977:735) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

Omfattning
ändr. 2 §

Förordning (1981:248) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

Omfattning
ändr. 12 §

Förordning (1982:848) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

Omfattning
ändr. 7 §

Förordning (1988:1346) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

Omfattning
ändr. 6, 7 §§
Ikraftträder
1989-01-01

Förordning (1991:1888) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
1992-01-01

Förordning (1992:222) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

Omfattning
ny 12 a §
Ikraftträder
1992-07-01

Förordning (1992:429) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
1992-07-01

Förordning (1992:467) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
1992-07-01

Förordning (1992:1455) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.
Om en länsstyrelses handelsregister inte överförts till Patent- och registreringsverket enligt förordningen (1992:1454) om förande av handels- och föreningsregister hos Patent- och registreringsverket gäller 1, 2, 4, 6--8, 10--12 och 12 a §§ i sin äldre lydelse fram till den tidpunkt då sådan överföring sker.
Omfattning
upph. 7, 12 a §§; ändr. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 §§
Ikraftträder
1993-01-01

Förordning (1994:1271) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
1994-11-01

Förordning (1996:362) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
1996-07-01

Förordning (1999:276) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 8 §§; ny 13 §, rubr. närmast före 13 §
Ikraftträder
1999-07-01

Förordning (2000:870) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §; ny 3 a §
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2000:1081) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

Tryckt format (PDF)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ansökan eller anmälan som kommit in till Patent- och registreringsverket före förordningens ikraftträdande.
Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2001:930) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §; nya 1 a, 1 b, 1 c, 1 d, 1 e, 1 f, 1 g §§
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2002:13) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2002-03-01

Förordning (2002:745) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 6 §; ändr. 4, 9 §§
Ikraftträder
2002-12-01

Förordning (2004:32) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

Tryckt format (PDF)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2004.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ansökan eller anmälan som kommit in till Patent- och registreringsverket före förordningens ikraftträdande.
Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2004-03-15

Förordning (2004:372) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2004-07-01

Förordning (2004:611) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. rubr. närmast före 13 §; nya 7, 14 §§
Ikraftträder
2004-08-01

Förordning (2008:108) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 9 §; nuvarande 1 g § betecknas 1 h §; ändr. 3, 4, 7, 8, 10, 12, 14 §§, rubr. närmast före 4, 13 a §§; nya 1 g, 1 i, 4 a, 4 b, 4 c, 13 a, 15, 16 §§
Ikraftträder
2008-04-01

Förordning (2008:737) om ändring handelsregisterförordningen (1974:188)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2008-10-01

Förordning (2009:1150) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

Tryckt format (PDF)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 27 december 2009.
 2. Bestämmelserna tillämpas inte på ärenden som har kommit in till registreringsmyndigheten före ikraftträdandet men ännu inte har avgjorts.
Omfattning
ny 2 a §
CELEX-nr
32006L0123
Ikraftträder
2009-12-27

Förordning (2012:58) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ny 3 b §
Ikraftträder
2012-04-01

Förordning (2015:131) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 14 §
Ikraftträder
2015-07-01

Förordning (2016:581) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4 a, 4 b, 8, 12 §§
Ikraftträder
2016-07-01

Förordning (2016:916) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2017-01-01

Förordning (2018:377) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

Officiell autentisk version

Omfattning
upph. 1 e, 1 g, 1 h §§; ändr. 1 a, 1 b, 1 f §§; ny 1 g §
Ikraftträder
2018-05-25