BOLFS 2006:3

Föreskrifter om ändring i Bolagsverkets Bolagsverkets föreskrifter om avgifter förföreskrifter bevis och uppgifter i aktiebolagsregistret och filialregistret samt (BOLFS 2004:4) om företagsinteckning

Bolagsverkets

författningssamling

ISSN 0347 500X

BOLFS 2006:3

Utkom från trycket

den 29 juni 2006

Bolagsverkets föreskrifter om avgifter för bevis och

uppgifter i aktiebolagsregistret och fi lialregistret samt

förhandsgranskning av olika slag;

beslutade den 28 mars 2006.

Med stöd av regleringsbrevet för år 2006 föreskrivs att avgifter skall tas ut

enligt följande.

Kronor

Registreringsbevis för aktiebolag, per bolag

200

Registreringsbevis för fi lial, per fi lial

200

Historiskt registreringsbevis – fullständigt, per bolag/fi lial

250

Historiskt registreringsbevis – tidsbegränsat, per bolag/fi lial

150

Fullständigt bevis

200

Företagsbevis 250

Utländska bevis

250

Bevis, räkenskapshandlingar aktiebolag, per bolag år

80

Bevis, räkenskapshandlingar fi lial, per fi lial, år

80

Bevis, enstaka uppgifter ur räkenskapshandlingar, per bolag, år

20

Bevis, delårsrapport, per rapport

50

Bevis, bolagsordning, per bolag

80

Bevis om uppdrag som funktionär i aktiebolag, per person

40

Specialbevis på datalista;

Valfria uppgifter om upp till 100 bolag (minimidebitering),

per beställning

290

Valfria uppgifter om varje 100-tal bolag därutöver

(tilläggsdebitering), per beställning

210

Diariebevis

20

Utökat diariebevis

100

Förhandsgranskning av bolagsbildning, per ärende

800

Förhandsgranskning av nyemission, per ärende

600

Förhandsgranskning av konvertibla skuldebrev, per ärende

600

Förhandsgranskning av bolagsordning, per ärende

600

Förhandsgranskning av fi rmaförslag, per ärende

700

BOLFS_2006-2.indd 1

2006-05-05 09:47:21

Föreskrifter om ändring i Bolagsverkets föreskrifter

(BOLFS 2004:4) om företagsinteckning;

beslutade den 12 juni 2006.

Bolagsverket föreskriver med stöd av 28 § förordningen

(2003:552) om företagsinteckning och 19 § förordningen

(1984:406) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

1

att 5 § Bolagsverkets föreskrifter (BOLFS 2004:4) om före-

tagsinteckning skall ha följande lydelse.

5 § Ett bevis eller annan handling får inte lämnas ut förrän

expeditionsavgiften eller skatten har betalats. Avgiften och

skatten tas ut mot postförskott. Avgiften och skatten får tas

ut via autogiro om Bolagsverket och sökanden har kommit

överens om att betalning får ske via autogiro.

I de fall då expeditionsavgiften tas ut mot postförskott, skall

den betalas inom en månad från den dag då postförskottsför-

sändelsen avsändes.

_____________

Denna författning träder i kraft den 1 juli 2006.

Bolagsverket

HG WESSBERG

Per

Nordström

1 Senaste lydelse av 19 § förordningen SFS 2005:158