BOLFS 2006:4

Bolagsverkets föreskrifter om elektronisk ansökan och anmälan enligt aktiebolagslagen m.m.

Bolagsverkets

författningssamling

ISSN 1652 6074

1

Bolagsverkets föreskrifter om elektronisk ansökan och

anmälan enligt aktiebolagslagen m.m.;

beslutade den 3 juli 2006.

Bolagsverket föreskriver följande med stöd av 1 kap. 1 § andra stycket och

2 a § samt 4 kap.2 a, 2 b och 3 §§aktiebolagsförordningen (2005:559)

1

.

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter gäller för elektronisk ingivning av handlingar till

Bolagsverket enligt aktiebolagslagen (2005:551) och aktiebolagsförordning-

en (2005:559).

Definitioner

2 § Följande beteckningar används med nedan angiven betydelse.

Beteckning Betydelse

Elektronisk

underskrift

En avancerad elektronisk signatur enligt lagen (2000:832)

om kvalificerade elektroniska signaturer. Här avses även

sådana avancerade elektroniska signaturer som har

upprättats med stöd av en e-legitimation som inte

uppfyller kraven enligt 3 §

Elektroniskt

undertecknad

Försedd med en elektronisk underskrift

Elektroniskt

original

En elektronisk handling med en elektronisk underskrift

Elektronisk

avskrift

En elektronisk handling som återger texten i

1. en traditionell originalhandling med uppgift om vem

eller vilka som har undertecknat originalet, eller

2. ett elektroniskt original, utan elektronisk underskrift i

kontrollerbar form, med uppgift om vem eller vilka som

har undertecknat det elektroniska originalet

Elektronisk

kopia

En elektronisk handling som återger en traditionell

originalhandling så att text och utseende visas, så som i

förlagan, med bl.a. underskrifter avbildade (exempel; en

skannad bild av en undertecknad pappersurkund)

Bestyrkt

elektroniskt

original

Ett elektroniskt original som försetts med ett elektroniskt

undertecknat intyg om att underskriften är äkta. Intyget

skall ha undertecknats med en e-legitimation som upp-

fyller kraven i 3 §

1 Lydelse av 1 kap. 2 a § och 4 kap. 2 a och 2 b §§ samt senaste lydelse av 1 kap. 1 § och 4 kap. 3 § förordningen SFS

2006:503.

BOLFS 2006:4

Utkom från trycket

den 06 juli 2006

2

Bestyrkt

elektronisk

avskrift

En elektronisk avskrift som försetts med ett elektroniskt

undertecknat intyg om att avskriften överensstämmer med

originalet. Intyget skall ha undertecknats med en e-legi-

timation som uppfyller kraven i 3 §

Bestyrkt

elektronisk

kopia

En elektronisk kopia som har försetts med ett elektroniskt

undertecknat intyg om att kopian överensstämmer med

originalet. Intyget skall ha undertecknats med en e-legi-

timation som uppfyller kraven i 3 §

Begrepp som i övrigt används i dessa föreskrifter har samma innebörd som i

e-nämndens grundläggande vägledning för myndigheternas användning av

e-legitimationer och elektroniska underskrifter (e-nämnden 04:02) i gällande

lydelse den 9 juni 2004.

Elektroniska underskrifter

3 § Ansökningar, anmälningar och handlingar, som skall bifogas en ansökan

eller en anmälan enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen och

som ges in i form av elektroniska original skall vara undertecknade med en

sådan e-legitimation som uppfyller kraven i avsnitt 5.9 e-nämndens grund-

läggande vägledning för myndigheternas användning av e-legitimationer

och elektroniska underskrifter (e-nämnden 04:02) i gällande lydelse den 9

juni 2004.

Detsamma gäller för bestyrkanden av elektroniska original, elektroniska

kopior och elektroniska avskrifter.

Elektroniska bestyrkanden

4 § Elektroniska bestyrkanden enligt dessa föreskrifter skall ha följande

lydelse, om inte annat följer av det sammanhang där bestyrkandet skall ske.

Typ av bestyrkande

Lydelse

Bestyrkt elektronisk avskrift

Jag intygar att innehållet i denna

elektroniska handling överensstämmer

med originalet och att originalet

undertecknats av den eller de personer

som enligt lag skall underteckna

handlingen.

Bestyrkt elektronisk kopia

Jag intygar att denna elektroniska kopia

överensstämmer med originalet.

Elektronisk ingivning till en elektronisk mottagningstjänst

5 § Handlingar får ges in elektroniskt enligt dessa föreskrifter endast

1. genom den elektroniska tjänst som finns på Bolagsverkets och

Skatteverkets gemensamma webbplats

www.foretagsregistrering.se

,

2. till verkets elektroniska mottagningstjänst för handlingar som ges in

enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen, och

3

3. i sådant format och med sådana rutiner att verket kan ta emot, läsa och

bevara handlingarna och skydda sig mot datavirus och andra hot mot

informationssäkerheten i enlighet med avsnitt 4.15 e-nämndens grund-

läggande vägledning för myndigheternas användning av e-legitimationer

och elektroniska underskrifter (e-nämnden 04:02) i gällande lydelse den

9 juni 2004.

Föreläggande att komplettera

6 § Bolagsverkets mottagningstjänst enligt 5 § 3 är konstruerad så att

samtliga elektroniska handlingar och elektroniska underskrifter måste vara

läsbara och kunna hanteras elektroniskt. Om en sådan handling eller

underskrift har en brist så att Bolagsverket inte kan hantera den elektroniskt

får verket förelägga aktiebolaget att på nytt ge in en fullständig försändelse i

1. elektronisk form i enlighet med 3 – 5 §§, eller

2. traditionell form på papper; jfr 10 § tredje stycket förvaltningslagen

(1986:223).

Ett sådant föreläggande grundas på vad som kommit fram vid

Bolagsverkets bedömningar eller kontroller, bl.a. enligt avsnitten 5.14–5.18

och 6.2 e-nämndens grundläggande vägledning för myndigheternas

användning av e-legitimationer och elektroniska underskrifter (e-nämnden

04:02) i gällande lydelse den 9 juni 2004.

Föreskrifter om form för handlingar i olika kategorier av ärenden

7 § För handlingar som ges in elektroniskt till Bolagsverket gäller följande

närmare regler om form i angivna kategorier av ärenden. Där flera alternativ

anges för ett handlingsslag får ingivaren välja form.

Handlingar som i angivna kategorier av ärenden får ges in i form av en

bestyrkt elektronisk avskrift får ges in även i form av ett bestyrkt

elektroniskt original om handlingen upprättats i form av ett elektroniskt

original men undertecknats med stöd av en e-legitimation som inte uppfyller

kraven enligt 3 §.

Ett bestyrkande enligt andra stycket skall ha följande lydelse: Jag intygar

att det elektroniska originalet är äkta.

Handlingar som i angivna kategorier av ärenden endast får ges in i form

av ett elektroniskt original får inte ges in i form av ett bestyrkt elektroniskt

original.

Registrering av aktiebolag

8 § Handlingar enligt 1 kap.3 och 4 §§aktiebolagsförordningen skall ha

följande form.

Typ av handling

Elektroniskt

original

Bestyrkt elektronisk av-

skrift

Anmälan

X

Stiftelseurkund

X X

Bolagsordning

X X

4

Avtal enligt 2 kap. 9 §

aktiebolagslagen

X X

Balans- eller

resultaträkningar

enligt 2 kap. 9 §

aktiebolagslagen

X X

Försäkran på heder

och samvete

X

Intyg från ett

kreditinstitut som

avses i 2 kap. 17 §

aktiebolagslagen

X

Revisorsyttrande som

anges i 2 kap. 19 §

aktiebolagslagen

X

9 § Passhandling eller annan identitetshandling samt ytterligare handlingar

som Bolagsverket begär för att säkerställa en persons identitet enligt 1 kap.

4 § andra stycket och 9 § tredje stycketaktiebolagsförordningen får ges in i

form av bestyrkt elektronisk kopia.

Anmälan av vissa förvärv

10 § Handlingar enligt 1 kap. 5 § aktiebolagsförordningen skall ha följande

form.

Typ av handling

Elektroniskt

original

Bestyrkt elektronisk av-

skrift

Anmälan

X

Bolagsstämmans

protokoll

X

X

Avtal som

bolagsstämman har

godkänt

X X

Styrelsens redogörelse

enligt 2 kap. 30 § första

stycket 1

aktiebolagslagen

X X

Revisorsyttrande som

anges i 2 kap. 30 § första

stycket 2

aktiebolagslagen

X X

5

Bolagsordning

11 § Handlingar enligt 1 kap. 6 § aktiebolagsförordningen skall ha följande

form.

Typ av handling

Elektroniskt

original

Bestyrkt elektronisk av-

skrift

Anmälan

X

Bolagsstämmans

protokoll

X

X

Bolagsordningen

X X

Omvandling av aktie

12 § En anmälan enligt 1 kap. 7 § aktiebolagsförordningen skall ges in i

form av ett elektroniskt original.

Bolagets ledning

13 § Handlingar enligt 1 kap. 9 § aktiebolagsförordningen skall ha följande

form.

Typ av handling

Elektroniskt

original

Bestyrkt elektronisk av-

skrift

Anmälan

X

Protokoll eller annan

handling

X

X

Försäkran på heder och

samvete

X

Beträffande passhandling eller liknande identitetshandling tillämpas 9 §.

Revisorer

14 § Handlingar enligt 1 kap. 10 § aktiebolagsförordningen skall ha följande

form.

Typ av handling

Elektroniskt

original

Bestyrkt elektronisk av-

skrift

Anmälan

X

Försäkran på heder och

samvete

X

Protokoll eller annan

handling

X X

6

Lekmannarevisorer

15 § Handlingar enligt 1 kap. 12 § aktiebolagsförordningen skall ha följande

form.

Typ av handling

Elektroniskt

original

Bestyrkt elektronisk av-

skrift

Anmälan

X

Försäkran på heder och

samvete

X

Protokoll eller annan

handling

X

X

Fondemission

16 § Handlingar enligt 1 kap. 13 § aktiebolagsförordningen skall ha följande

form.

Typ av handling

Elektroniskt

original

Bestyrkt elektronisk av-

skrift

Anmälan

X

Bolagsstämmans

protokoll

X

X

Balansräkning

X X

Uppgift om ändringar i

det bundna egna

kapitalet

X X

Nyemission av aktier

17 § Handlingar enligt 1 kap. 14 § aktiebolagsförordningen skall ha följande

form.

Typ av handling

Elektroniskt

original

Bestyrkt elektronisk av-

skrift

Anmälan

X

Försäkran på heder och

samvete

X

18 § Handlingar enligt 1 kap. 15 § aktiebolagsförordningen skall ha följande

form.

7

Typ av handling

Elektroniskt

original

Bestyrkt elektronisk av-

skrift

Anmälan

X

Protokoll med

emissionsbeslutet

X

X

Redogörelse som avses i

13 kap. 7 §

aktiebolagslagen

( 2005:551 )

X X

Revisorsyttrande som

avses i 13 kap. 8

aktiebolagslagen

X X

Avtal som avses i 13 kap.

7 § aktiebolagslagen

X X

Emissionsprospekt

X X

Teckningslistor

X X

Intyg från kreditinstitut

som avses i 13 kap. 21 §

första stycket

aktiebolagslagen

X

Revisorsyttrande som

avses i 13 kap. 23 §

aktiebolagslagen

X

Revisorsyttrande som

avses i 13 kap. 42 §

aktiebolagslagen

X

Bolagsstämmans

protokoll

X X

Intyg från auktoriserad

eller godkänd revisor som

anges i 13 kap. 4 § tredje

stycket aktiebolagslagen

X

19 § Handlingar enligt 1 kap. 17 § aktiebolagsförordningen skall ha följande

form.

Typ av handling

Elektroniskt

original

Bestyrkt elektronisk av-

skrift

Anmälan

X

Bolagsstämmans

protokoll

X

X

Emission av teckningsoptioner med åtföljande teckning av nya aktier

20 § Handlingar enligt 1 kap. 18 § aktiebolagsförordningen skall ha följande

form.

8

Typ av handling

Elektroniskt

original

Bestyrkt elektronisk av-

skrift

Anmälan

X

Försäkran på heder och

samvete

X

9

21 § Handlingar enligt 1 kap. 19 § aktiebolagsförordningen skall ha följande

form.

Typ av handling

Elektroniskt

original

Bestyrkt elektronisk av-

skrift

Anmälan

X

Bolagsstämmans

protokoll

X

X

Redogörelse som avses i

14 kap. 9 §

aktiebolagslagen

( 2005:551 )

X X

Revisorsyttrande som

avses i 14 kap. 10 §

aktiebolagslagen

X X

Avtal

X X

Emissionsprospekt

X X

Teckningslistor

X X

Bolagsstämmans

protokoll

X

X

22 § Handlingar enligt 1 kap. 21 § aktiebolagsförordningen skall ha följande

form.

Typ av handling

Elektroniskt

original

Bestyrkt elektronisk av-

skrift

Anmälan

X

Bolagsstämmans

protokoll

X

X

23 § Handlingar enligt 1 kap. 22 § aktiebolagsförordningen skall ha följande

form.

Typ av handling

Elektroniskt

original

Bestyrkt elektronisk av-

skrift

Anmälan

X

Teckningslistor

X

X

Intyg från kreditinstitut

som avses i 14 kap. 39 §

första stycket

aktiebolagslagen

X

Revisorsyttrande som

avses i 14 kap. 49 §

aktiebolagslagen

X

10

Emission av konvertibler med åtföljande konvertering till nya aktier

24 § Handlingar enligt 1 kap. 23 § aktiebolagsförordningen skall ha följande

form.

Typ av handling

Elektroniskt

original

Bestyrkt elektronisk av-

skrift

Anmälan

X

Försäkran på heder och

samvete

X

25 § Handlingar enligt 1 kap. 24 § aktiebolagsförordningen skall ha följande

form.

Typ av handling

Elektroniskt

original

Bestyrkt elektronisk av-

skrift

Anmälan

X

Protokoll med

emissionsbeslut

X

X

Redogörelse som avses i

15 kap. 9 §

aktiebolagslagen

X X

Revisorsyttrande som

avses i 15 kap. 10 §

aktiebolagslagen

X X

Avtal

X X

Emissionsprospekt

X X

Teckningslistor

X X

Intyg från kreditinstitut

som avses i 15 kap. 22 §

första stycket

aktiebolagslagen

X

Revisorsyttrande som

avses i 15 kap. 24 §

aktiebolagslagen

X

Försäkran på heder och

samvete

X

Revisorsyttrande som

avses i 15 kap. 44 §

aktiebolagslagen

X

Bolagsstämmans

protokoll

X

X

26 § Handlingar enligt 1 kap. 26 § aktiebolagsförordningen skall ha följande

form.

11

Typ av handling

Elektroniskt

original

Bestyrkt elektronisk av-

skrift

Anmälan

X

Bolagsstämmans

protokoll

X

X

27 § Handlingar enligt 1 kap. 27 § aktiebolagsförordningen skall ha följande

form.

Typ av handling

Elektroniskt

original

Bestyrkt elektronisk av-

skrift

Anmälan

X

Revisorsyttrande som

avses i 15 kap. 39 §

aktiebolagslagen

X

Vinstutdelning

28 § Handlingar enligt 1 kap. 28 § aktiebolagsförordningen skall ha följande

form.

Typ av handling

Elektroniskt

original

Bestyrkt elektronisk av-

skrift

Anmälan

X

Bolagsstämmans

protokoll

X

X

Minskning av aktiekapitalet och reservfonden

29 § Handlingar enligt 1 kap. 29 § aktiebolagsförordningen skall ha följande

form.

Typ av handling

Elektroniskt

original

Bestyrkt elektronisk av-

skrift

Anmälan

X

Försäkran på heder och

samvete

X

Bolagsstämmans

protokoll

X

X

Handlingar som avses i

20 kap. 12 §

aktiebolagslagen

X

X

Redogörelse som avses i

20 kap. 13 §

aktiebolagslagen

X X

12

Revisorsyttrande som

avses i 20 kap. 14 §

aktiebolagslagen

X X

30 § Handlingar enligt 1 kap. 30 § aktiebolagsförordningen skall ha följande

form.

Typ av handling

Elektroniskt

original

Bestyrkt elektronisk av-

skrift

Anmälan

X

Protokoll eller annan

handling

X

X

Balansräkning

X X

Fusion av aktiebolag

31 § Handlingar enligt 1 kap. 32 § aktiebolagsförordningen skall ha följande

form.

Typ av handling

Elektroniskt

original

Bestyrkt elektronisk av-

skrift

Ansökan

X

Försäkran på heder och

samvete

X

Handlingar enligt 23 kap.

20 § aktiebolagslagen

a) Fusionsplan

b) Intyg från bolagens

styrelser eller

verkställande

direktörer

c) Bolagsstämmo-

protokoll (i före-

kommande fall)

X

X

X

X

X

32 § Handlingar enligt 1 kap. 34 § aktiebolagsförordningen skall ha följande

form.

Typ av handling

Elektroniskt

original

Bestyrkt elektronisk av-

skrift

Anmälan

X

Intyg från revisor enligt

23 kap. 25 § andra stycket

aktiebolagslagen

X

33 § Handlingar enligt 1 kap. 35 § aktiebolagsförordningen skall ha följande

form.

13

Typ av handling

Elektroniskt

original

Bestyrkt elektronisk av-

skrift

Anmälan

X

Försäkran på heder och

samvete

X

Intyg från revisor enligt

23 kap. 25 § andra stycket

aktiebolagslagen

X

34 § Handlingar enligt 1 kap. 36 § aktiebolagsförordningen skall ha följande

form.

Typ av handling

Elektroniskt

original

Bestyrkt elektronisk av-

skrift

Anmälan

X

Försäkran på heder och

samvete

X

Handlingar som avses i 1

kap. 9 § andra stycket 1

och 2 och 10 § andra

stycket aktiebolags-

förordningen

X

X

Beträffande passhandling eller liknande identitetshandling tillämpas 9 §.

35 § Handlingar enligt 1 kap. 37 § aktiebolagsförordningen skall ha följande

form.

Typ av handling

Elektroniskt

original

Bestyrkt elektronisk av-

skrift

Anmälan

X

Dotterbolagets styrelse-

protokoll

X

X

Ekonomiska föreningens

styrelseprotokoll

X

36 § Handlingar enligt 23 kap. 30 § aktiebolagslagen skall ha följande form.

Typ av handling

Elektroniskt

original

Bestyrkt elektronisk av-

skrift

Anmälan

X

Fusionsplan

X

X

Yttrande från revisor

enligt 23 kap. 29 §

aktiebolagslagen

X

X

14

37 § Handlingar enligt 23 kap. 33 § aktiebolagslagen skall ha följande form.

Typ av handling

Elektroniskt

original

Bestyrkt elektronisk av-

skrift

Ansökan

X

Fusionsplan

X

X

Intyg från bolagens

styrelse eller

verkställande direktörer

X

Bolagsstämmoprotokoll (i

förekommande fall)

X X

Delning av aktiebolag

38 § Handlingar enligt 1 kap. 38 § aktiebolagsförordningen skall ha följande

form.

Typ av handling

Elektroniskt

original

Bestyrkt elektronisk av-

skrift

Ansökan

X

Försäkran på heder och

samvete

X

Handlingar som avses i

24 kap. 22 §

aktiebolagslagen

a) Delningsplanen

b) Intyg från bolagens

styrelser eller

verkställande

direktörer

c) Bolagsstämmo-

protokoll (i före-

kommande fall)

X

X

X

X

X

39 § Handlingar enligt 1 kap. 40 § aktiebolagsförordningen skall ha följande

form.

Typ av handling

Elektroniskt

original

Bestyrkt elektronisk av-

skrift

Anmälan

X

Försäkran på heder och

samvete

X

Intyg från revisor enligt

24 kap. 27 § andra stycket

aktiebolagslagen

X

15

40 § Handlingar enligt 1 kap. 41 § aktiebolagsförordningen skall ha följande

form.

Typ av handling

Elektroniskt

original

Bestyrkt elektronisk av-

skrift

Anmälan

X

Försäkran på heder och

samvete

X

Intyg från revisor som

avses i 24 kap. 27 § andra

stycket aktiebolagslagen

X

41 § Handlingar enligt 1 kap. 42 § aktiebolagsförordningen skall ha följande

form.

Typ av handling

Elektroniskt

original

Bestyrkt elektronisk av-

skrift

Anmälan

X

Försäkran på heder och

samvete

X

Handlingar som avses i 1

kap. 9 § andra stycket 1

och 10 § andra stycket

aktiebolagsförordningen

X

X

Beträffande passhandling eller liknande identitetshandling tillämpas 9 §.

Likvidation och konkurs

42 § Handlingar enligt 1 kap. 43 § aktiebolagsförordningen skall ha följande

form.

Typ av handling

Elektroniskt

original

Bestyrkt elektronisk av-

skrift

Anmälan

X

Bolagsstämmans

protokoll

X

X

43 § Handlingar enligt 1 kap. 46 § aktiebolagsförordningen skall ha följande

form.

Typ av handling

Elektroniskt

original

Bestyrkt elektronisk av-

skrift

Anmälan

X

Försäkran på heder och

samvete

X

16

44 § Handlingar enligt 1 kap. 47 § aktiebolagsförordningen skall ha följande

form.

Typ av handling

Elektroniskt

original

Bestyrkt elektronisk av-

skrift

Anmälan

X

Bolagsstämmans

protokoll

X

X

Handlingar som avses i

25 kap. 41 §

aktiebolagslagen

X

X

Beträffande bevis om dagen för utfärdande av kallelse på okända

borgenärer i de fall då annan än Bolagsverket utfärdat kallelsen får ges in i

form av bestyrkt elektronisk kopia.

45 § Handlingar enligt 1 kap. 48 § aktiebolagsförordningen skall ha följande

form.

Typ av handling

Elektroniskt

original

Bestyrkt elektronisk av-

skrift

Anmälan

X

Försäkran på heder och

samvete

X

Handlingar som avses i 1

kap. 9 § andra stycket 1

och 10 § andra stycket

aktiebolagsförordningen

X

X

Beträffande passhandling eller liknande identitetshandling tillämpas 9 §.

46 § Handlingar enligt 1 kap. 49 § aktiebolagsförordningen skall ha följande

form.

Typ av handling

Elektroniskt

original

Bestyrkt elektronisk av-

skrift

Anmälan

X

Försäkran på heder och

samvete

X

Bolagsstämmans

protokoll

X

X

Revisorsyttrande som

avses i 25 kap. 45 § första

stycket aktiebolagslagen

X X

47 § En anmälan enligt 1 kap. 50 § aktiebolagsförordningen skall ges in i

form av ett elektroniskt original.

17

Domstolens dom eller beslut med lagakraftbevis får ges in i form av

bestyrkt elektronisk kopia.

Aktiebolags firma

48 § Handlingar enligt 1 kap. 52 § aktiebolagsförordningen skall ha följande

form.

Typ av handling

Elektroniskt

original

Bestyrkt elektronisk av-

skrift

Anmälan

X

Styrelseprotokoll

X

X

Andra elektroniska handlingar

49 § Om en handling av en typ som inte har reglerats i 8 – 48 §§ skall ges in

i ett ärende och handlingen skall vara undertecknad får den ges in i form av

ett elektroniskt original eller en bestyrkt elektronisk avskrift, om under-

skriften av handlingen respektive bestyrkandet har skett med en e-legitima-

tion som uppfyller kraven i 3 §.

Behöver en handling som avses i första stycket inte vara undertecknad får

den ges in elektroniskt, utan elektronisk underskrift eller elektroniskt

bestyrkande, i det format som anges i 5 § 3.

Bolagsverket får med stöd av 10 § tredje stycket förvaltningslagen

(1986:223) förelägga den sökande att bekräfta handlingen genom en egen-

händigt undertecknad handling.

- - -

Denna författning träder i kraft två veckor efter den dag då författningen

enligt uppgift på den utkom från trycket i verkets författningssamling och

tillämpas i fråga om anmälningar och ansökningar som gjorts från och med

den 1 juli 2006.

Bolagsverket

HG WESSBERG

Per Nordström