BOLFS 2006:5

Bolagsverkets föreskrifter om elektronisk ingivning av BOLFS 2006:5 Utkom från trycket handlingar enligt årsredovisningslagen

Bolagsverkets

författningssamling

ISSN 1652 6074

1

Bolagsverkets föreskrifter om elektronisk ingivning av

handlingar enligt årsredovisningslagen ;

beslutade den 3 juli 2006.

Bolagsverket föreskriver följande med stöd av 1 a § förordningen

(1995:1663) om vissa årsredovisningsfrågor

1

.

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter gäller för elektronisk ingivning av handlingar till

Bolagsverket enligt 8 kap. 3 § 1 och 16 § samt 9 kap. 2 § första stycket års-

redovisningslagen (1995:1554)

2

.

Definitioner

2 § Följande beteckningar används med nedan angiven betydelse.

Beteckning Betydelse

Elektronisk

underskrift

En avancerad elektronisk signatur enligt lagen

(2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer. Här

avses även sådana avancerade elektroniska signaturer

som har upprättats med stöd av en e-legitimation som

inte uppfyller kraven enligt 3 §

Elektroniskt

undertecknad

Försedd med en elektronisk underskrift

Elektroniskt

original

En elektronisk handling med en elektronisk underskrift

Elektronisk

avskrift

En elektronisk handling som återger texten i

1. en traditionell originalhandling med uppgift om vem

eller vilka som har undertecknat originalet, eller

2. ett elektroniskt original, utan elektronisk underskrift i

kontrollerbar form, med uppgift om vem eller vilka som

har undertecknat det elektroniska originalet

Bestyrkt

elektroniskt

original

Ett elektroniskt original som försetts med ett elektroniskt

undertecknat intyg om att underskriften är äkta. Intyget

skall ha undertecknats med en e-legitimation som upp-

fyller kraven i 3 §

Bestyrkt

elektronisk

avskrift

En elektronisk avskrift som försetts med ett elektroniskt

undertecknat intyg om att avskriften överensstämmer

med originalet. Intyget skall ha undertecknats med en

e-legitimation som uppfyller kraven i 3 §

1 Lydelse enligt förordningen SFS 2006:506.

2 Senaste lydelse av 8 kap. 3 § och 9 kap. 2 § lagen SFS 2006:487 samt av 8 kap. 16 § lagen SFS 1999:1112.

BOLFS 2006:5

Utkom från trycket

den 06 juli 2006

2

Begrepp som i övrigt används i dessa föreskrifter har samma innebörd

som i e-nämndens grundläggande vägledning för myndigheternas använd-

ning av e-legitimationer och elektroniska underskrifter (e-nämnden 04:02) i

gällande lydelse den 9 juni 2004.

Elektroniska underskrifter och bestyrkanden

3 § Årsredovisningar och andra handlingar samt intyg om fastställelse som

ges in i form av elektroniska original skall vara undertecknade med en sådan

e-legitimation som uppfyller kraven i avsnitt 5.9 e-nämndens grundläggande

vägledning för myndigheternas användning av e-legitimationer och elek-

troniska underskrifter (e-nämnden 04:02) i gällande lydelse den 9 juni 2004.

Detsamma

gäller

för

bestyrkanden av elektroniska avskrifter och

elektroniska original.

4 § Ett elektroniskt bestyrkande enligt dessa föreskrifter skall ha följande

lydelse, om inte annat följer av det sammanhang där bestyrkandet skall ske.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer

med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som

enligt lag skall underteckna årsredovisningen respektive revisions-

berättelsen.

Elektronisk ingivning till en elektronisk mottagningstjänst

5 § Handlingar får ges in elektroniskt enligt dessa föreskrifter endast

1. genom den elektroniska tjänst som finns på Bolagsverkets webbplats

www.bolagsverket.se,

2. till verkets elektroniska mottagningstjänst för handlingar som ges in

enligt förordningen om vissa årsredovisningsfrågor, och

3. i sådant format och med sådana rutiner att verket kan ta emot, läsa och

bevara handlingarna och skydda sig mot datavirus och andra hot mot

informationssäkerheten i enlighet med avsnitt 4.15 e-nämndens grund-

läggande vägledning för myndigheternas användning av e-legitimationer

och elektroniska underskrifter (e-nämnden 04:02) i gällande lydelse den

9 juni 2004.

Föreläggande att komplettera

6 § Bolagsverkets mottagningstjänst enligt 5 § 3 är konstruerad så att

samtliga elektroniska handlingar och elektroniska underskrifter måste vara

läsbara och kunna hanteras elektroniskt. Om en sådan handling eller

underskrift har en brist så att Bolagsverket inte kan hantera den elektroniskt

får verket förelägga aktiebolaget att på nytt ge in en fullständig försändelse i

1. elektronisk form i enlighet med 3 – 5 §§, eller

2. traditionell form på papper; jfr 10 § tredje stycket förvaltningslagen

(1986:223).

3

Ett sådant föreläggande grundas på vad som kommit fram vid

Bolagsverkets bedömningar eller kontroller, bl.a. enligt avsnitten 5.14–5.18

och 6.2 e-nämndens grundläggande vägledning för myndigheternas

användning av e-legitimationer och elektroniska underskrifter (e-nämnden

04:02) i gällande lydelse den 9 juni 2004.

Föreskrifter om form för handlingar

7 § För handlingar som ges in elektroniskt till Bolagsverket i enlighet med 3

– 5 §§ gäller följande närmare regler om form. Där flera alternativ anges för

ett handlingsslag får ingivaren välja form.

Typ av handling Elektroniskt

original

Bestyrkt elektronisk

avskrift

Bestyrkt elektroniskt

original

Årsredovisning

x x

x

Revisions-

berättelse

x x

x

Koncern-

redovisning

x x

x

Koncern-

revisions-

berättelse

x x

x

Delårsrapport

x x

x

Intyg om

fastställelse

x

Övriga handlingar

8 § Om en handling av en typ som inte regleras i 7 § ges in enligt 3 – 5 §§

och handlingen skall vara undertecknad får den ges in i form av

1. ett elektroniskt original med en elektronisk underskrift som stöds av en

e-legitimation som uppfyller kraven enligt 3 §, eller

2. en bestyrkt elektronisk avskrift.

Behöver en handling som avses i första stycket inte vara undertecknad får

den ges in elektroniskt, utan elektronisk underskrift eller elektroniskt

bestyrkande, i den form som anges i 5 §. Bolagsverket får med stöd av 10 §

tredje stycket förvaltningslagen (1986:223) förelägga den sökande att

bekräfta handlingen genom en egenhändigt undertecknad handling.

- - -

Denna författning träder i kraft två veckor efter den dag då författningen

enligt uppgift på den utkom från trycket i verkets författningssamling och

tillämpas i fråga om elektronisk ingivning av handlingar som gjorts från och

med den 1 juli 2006.

4

Bolagsverket

HG WESSBERG

Per Nordström