BOLFS 2007:1

Bolagsverkets föreskrifter om elektronisk ingivning och betalning av kungörelser i Post- och Inrikes Tidningar

Bolagsverkets

författningssamling

ISSN 0347 500X

BOLFS_2006-2.indd 1

2006-05-05 09:47:21

och Inrikes Tidningar;

beslutade den 2 januari 2007.

Bolagsverket föreskriver följande med stöd av 12 och 13 §§ förordningen (2006:1226) om

Post- och Inrikes Tidningar.

1 § Dessa föreskrifter gäller för det tekniska förfarandet när en begäran om kungörelse ges in

till verket elektroniskt. Föreskrifterna gäller även för tid och sätt för betalning av avgift till

Bolagsverket för alla kungörelser enligt förordningen (2006:1226) om Post- och Inrikes

Tidningar.

Definitioner

2 § Följande beteckningar används med nedan angiven betydelse.

Beteckning Betydelse

Elektronisk ingivning

Begäran om kungörelse i Post- och Inrikes

Tidningar som ges in till Bolagsverket via

den elektroniska tjänst som finns på

Bolagsverkets webbplats

www.bolagsverket.se/poit

.

Betalningsskyldig

Den som enligt lag eller förordning kungör

ett visst förhållande i Post- och Inrikes

Tidningar eller som enligt en särskild

föreskrift skall stå för kostnaden för sådant

kungörande.

Fakturamottagare

Den betalningsskyldige eller den som fått i

uppdrag av den betalningsskyldige att ge in

begäran om kungörelse i Post- och Inrikes

Tidningar till Bolagsverket.

Samlingsfaktura Bolagsverket

fakturerar

fakturamottagaren

en eller två gånger per månad

för de

kungörelser som skett.

Direktfaktura

Bolagsverket fakturerar fakturamottagaren

när publicering av begärd kungörelse skett.

Kund

Fysisk eller juridisk person som registrerat

sig hos Post- och Inrikes Tidningars

redaktion. Registrering som kund krävs för

att kunna kungöra uppgifter i Post- och

Inrikes Tidningar.

Elektronisk ingivning till en elektronisk mottagningstjänst

3 § Begäran om kungörelse får ges in elektroniskt enligt dessa föreskrifter endast

1. genom den elektroniska tjänst

(webbformulär)

som finns på Bolagsverkets webbplats

www.bolagsverket.se/poit

,

Bolagsverkets föreskrifter om elektronisk ingivning och

betalning av kungörelser i Post- och Inrikes Tidningar;

BOLFS 2007:1

Utkom från trycket

den 19 januari 2007

ISSN 1652 6074

2. till verkets elektroniska mottagningstjänst för handlingar som ges in enligt förordningen om

Post- och Inrikes Tidningar, och

3. i ett sådant format och med sådana rutiner att verket kan ta emot, läsa och bevara

handlingarna och skydda sig mot datavirus och andra hot mot informationssäkerheten i

enlighet med avsnitt 4.14 e-nämndens grundläggande vägledning för myndigheternas

användning av e-legitimationer och elektroniska underskrifter (e-nämnden 04:02) i gällande

lydelse den 9 juni 2004.

Föreläggande att komplettera

4 § Bolagsverkets mottagningstjänst enligt 3 § är konstruerad så att en elektronisk begäran om

kungörelse måste vara läsbar och kunna hanteras elektroniskt. Om en sådan begäran har en

brist så att Bolagsverket inte kan hantera den elektroniskt får verket förelägga sökanden att på

nytt ge in en fullständig försändelse i

1. elektronisk form i enlighet med 3 §,

2. e-postmeddelande, eller

3. traditionell form på papper; jmfr 10 § tredje stycket förvaltningslagen (1986:223).

För att kunna använda Bolagsverkets mottagningstjänst krävs att sökanden registrerats som

användare av tjänsten (kund).

5 § Inkommer en begäran om kungörelse som innehåller ett särskilt typsnitt eller annat

utförande av kungörelsen som Bolagsverket inte tekniskt kan tillmötesgå, får Bolagsverket

utforma kungörelsen på sätt som verket finner lämpligt.

Betalning

6 § Betalning av avgift för kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar skall ske inom trettio dagar

efter det att Bolagsverket skickat en faktura till fakturamottagaren. Fakturering sker genom

samlingsfaktura med betalning en gång i månaden eller om så begärs med betalning två gånger

per månad eller genom en direktfaktura.

Bolagsverket äger rätt att vid särskilda omständigheter begära förskottsbetalning av

fakturamottagaren.

7 § Betalning till Bolagsverket skall ske genom insättning på Bolagsverkets plus- eller

bankgironummer. Om den medföljande inbetalningsavin inte används, skall hela fakturanumret

och OCR-numret antecknas på mottagardelen av det inbetalningskort som används.

Vid betalning av faktura som görs elektroniskt skall OCR-nummer anges i fältet för

meddelande till betalningsmottagaren.

8 § I fråga om betalning m.m. gäller i tillämpliga delar förordningen (1993:1138) om hantering

av statliga fordringar och Kammarkollegiets föreskrifter (KAMFS 2006:1) om hantering av

statliga fordringar.

________

Denna författning träder i kraft två veckor efter den dag då författningen enligt uppgift på den

utkom från trycket i verkets författningssamling och tillämpas i fråga om begäran om

kungörelse av uppgifter som publiceras i Post- och Inrikes Tidningar från och med den 1

januari 2007.

Bolagsverket

ROLAND HÖGLUND

Per Nordström