BOLFS 2009:1

Föreskrifter om ändring i Bolagsverkets föreskrifter (BOLFS 2004:4) om företagsinteckning

Bolagsverkets

författningssamling

ISSN 1652 6074

Ansvarig utgivare: Per Nordström

Bolagsverket, 851 81 Sundsvall

Föreskrifter om ändring i Bolagsverkets

föreskrifter (BOLFS 2004:4) om företagsinteckning;

beslutade den 17 december 2008.

Bolagsverket föreskriver med stöd av 28 § förordningen (2003:552)

om företagshypotek1 och 19 § förordningen (1984:406) om stämpelskatt vid

inskrivningsmyndigheter2 i fråga om verkets föreskrifter (BOLFS 2004:4) om

företagsinteckning3

dels att rubriken till författningen ska ha följande lydelse,

dels att 1 – 5 §§ ska ha följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna författning träder i kraft.

Bolagsverkets föreskrifter om företagshypotek

1 §4 Expeditionsavgiften för gravationsbevis enligt 27 § förordningen

(2003:552) om företagshypotek uppgår till 150 kr.

2 §5 Expeditionsavgift enligt 5 § förordningen (2003:552) om företagshypotek

ska inte betalas för bevis om

– uppskov till senare inskrivningsdag,

– rättelse av oriktig införing i företagsinteckningsregistret,

– dödning.

3 §6 Utfärdas bevis på flera handlingar i ett ärende ska avgift betalas för endast

ett bevis. Vid utbyte ska avgift betalas för varje företagsinteckningsbrev som sätts

i stället för annan handling.

1 Senaste lydelse av förordningen SFS 2008:1001.

2 Senaste lydelse av förordningen SFS 2008:780.

3 Senaste lydelse av författningens rubrik BOLFS 2004:4.

4 Senaste lydelse av 1 § BOLFS 2004:4.

5 Senaste lydelse av 2 § BOLFS 2004:4.

6 Senaste lydelse av 3 § BOLFS 2004:4.

BOLFS 2009:1

Utkom från trycket

den 23 december 2008

2

BOLFS 2009:1

4 §7 Expeditionsavgift ska betalas av den som begär ett bevis eller en annan

handling.

5 §8 Ett bevis eller annan handling får inte lämnas ut förrän expeditions

avgiften eller skatten har betalats. Avgiften och skatten tas ut mot post-

förskott. Avgiften och skatten får tas ut via autogiro om Bolagsverket och

sökanden har kommit överens om att betalning får ske via autogiro.

I de fall då expeditionsavgiften tas ut mot postförskott, ska den betalas inom

en månad från den dag då postförskottsförsändelsen avsändes.

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2009.

På Bolagsverkets vägnar

ANNIKA BRÄNSTRÖM

Hans Lind

7 Senaste lydelse av 4 § BOLFS 2004:4.

8 Senaste lydelse av 5 § BOLFS 2006:3.