BOLFS 2019:2

Föreskrifter om ändring i Bolagsverkets föreskrifter (BOLFS 2004:4) om företagsinteckning

1

Bolagsverkets

författningssamling

ISSN 1652 6074

Ansvarig utgivare: Elisabeth Lagerqvist

Bolagsverket, 851 81 Sundsvall

BOLFS 2019:2

Föreskrifter om ändring i Bolagsverkets

föreskrifter (BOLFS 2004:4) om företags-

inteckning;

Beslutade den 27 maj 2019.

Utkom från trycket

den 13 juni 2019

Bolagsverket föreskriver med stöd av 28 § 4 förordningen (2003:552) om

företagshypotek och 19 § förordningen (1984:406) om stämpelskatt vid

inskrivningsmyndigheter att 5 § Bolagsverkets föreskrifter (BOLFS 2004:4) om

företagsinteckning ska ha följande lydelse.

5 §1 Betalning av expeditionsavgiften och stämpelskatten ska ske genom insättning på

av Bolagsverket anvisat bankgironummer. Vid detta betalsätt ska betalningen av

avgiften ske innan bevis om företagsinteckning eller annan handling lämnas ut.

Avgiften ska betalas inom en månad från den dag beslut om bevis om

företagsinteckning eller annan handling hölls tillgänglig för sökanden.

Avgiften och skatten får tas ut via autogiro om Bolagsverket och sökanden har

kommit överens om att betalning får ske med autogiro.

Bestämmelse om att skatten ska betalas inom en månad från den dag då beslut om

skatten tillhandahålls sökanden och att skatten ska betalas innan ett bevis eller annan

handling lämnas ut finns i 31 och 33 §§ lagen (1984:404) om stämpelskatt vid

inskrivningsmyndigheter.

Denna författning träder i kraft den 1 juli 2019.

På Bolagsverkets vägnar

ANNIKA STENBERG

Erika Levin

1 Författningen omtryckt BOLFS 2009:1.

Senaste lydelse BOLFS 2006:3.