Dir. 1987:25

Översyn av de biståndspolitiska målen

-

Dir. 1987:25

Beslut vid regeringssammanträde 1987-05-14

Statsrådet Lena Hjelm-Wallén anför.

1. Mitt förslag

En särskild utredare bör tillkallas med uppgift att göra en översyn av de biståndspolitiska målen.

2. Bakgrund

Målen för Sveriges utvecklingssamarbete har växt fram under bred politisk enighet. I prop. 1962:100 angavs att "målet för biståndsgivningen är att höja de fattiga folkens levnadsnivå". Efter den biståndspolitiska utredningen (SOU 1977:13) antog riksdagen i bred enighet en liknande formulering. Målen preciserades också närmare som:

a) resurstillväxt,

b) ekonomisk och social utjämning,

c) ekonomisk och politisk självständighet samt

d) demokratisk samhällsutveckling.

Dessa mål har sedan styrt utformningen och inriktningen av de svenska biståndsinsatserna.

I utrikesutskottets betänkande över budgetpropositionen 1987 (UU 1986/87:10) konstaterades, att miljö- och markvårdsinsatserna numera har fått så stort utrymme i det svenska biståndet, att miljöhänsyn i praktiken kan sägas utgöra ett av målen för vårt bistånd. Utskottet föreslog att regeringen, mot bakgrund av de gångna årens erfarenheter, skulle göra en översyn av formuleringen av biståndsmålen i syfte att i den ge uttryck åt hänsynen till miljön. Riksdagen beslöt i enlighet härmed.

3. Utredningsuppdraget

Jag anser mot denna bakgrund, att en sådan översyn bör genomföras och föreslår att en särskild utredare tillkallas. Det är angeläget att den breda enigheten kring de allmänna målen för svensk biståndspolitik bibehålls. Utredaren bör därför genomföra sitt uppdrag efter samråd med en särskild parlamentarisk referensgrupp. Uppgiften är att utreda hur hänsyn till miljön bör formuleras som ett biståndspolitiskt mål, samt att därvid belysa de övriga fyra målen för svenskt utvecklingssamarbete. Utredningsarbetet bör vara slutfört före utgången av juni 1987.

För arbetet skall gälla direktiven (dir. 1984:5) till samtliga kommittéer och särskilda utredare angående utredningsförslagens inriktning.

4. Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen bemyndigar det statsråd, som har till uppgift att föredra ärenden om internationellt utvecklingssamarbete,

att tillkalla en särskild utredare -- omfattad av kommittéförordningen (1976:119) -- med uppdrag att göra en översyn av de biståndspolitiska målen i syfte att i dem ge uttryck åt hänsynen till miljön,

att tillsätta en särskild parlamentarisk referensgrupp för att samråda med utredaren,

att besluta om sakkunniga, sekreterare och annat biträde åt utredaren.

Vidare hemställer jag att regeringen beslutar att kostnaderna skall belasta reservationsanslaget III C 8. Övriga u-landspolitiska insatser m. m., delposten E. Utredningar m.m.

5. Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller hennes hemställan.

(Utrikesdepartementet)