Dir. 1988:39

Grundsyn för mål- och riskanalyser, m.m.

-

Dir. 1988:39

Beslut vid regeringssammanträde 1988-06-22.

Chefen för försvarsdepartementet, statsrådet R. Carlsson, anför.

Mitt förslag

Jag föreslår att en parlamentariskt sammansatt kommitté tillkallas för att dels granska de till regeringen inlämnade förslagen m. m. till grundsyn för mål- och riskanalyser och studierna om befolkningens behov av skydd i krig, dels överväga och avge förslag till grundsyn för de regionala mål- och riskanalyser som bör styra planeringen inom totalförsvaret och förslag till en samlad syn på befolkningens behov av skydd i krig.

Kommitténs förslag skall lämnas senast den 1 mars 1989.

Nuvarande inriktning av säkerhets- och försvarspolitiken

Riksdagen har under åren 1987 och 1988 beslutat om inriktningen av Sveriges säkerhets- och försvarspolitik och totalförsvarets utveckling efter budgetåret 1986/87 (prop. 1986/87:95, FöU 11, rskr. 310 och prop. 1987/88:100, bil. 6, FöU 11, rskr. 346). De operativa grunderna m. m. för totalförsvaret framgår vidare av regeringens förordning den 17 december 1987 avseende totalförsvarets planläggning och övriga förberedelser.

Pågående studier, utredningar och planeringsarbete m.m.

I prop. 1986/87:95 om totalförsvarets fortsatta utveckling underströk jag bl. a. vikten av att totalförsvarets utveckling och krigsförberedelser i sin helhet måste utgå från gemensamma operativa grunder. Mot den bakgrunden beslutade regeringen den tidigare nämnda förordningen den 17 december 1987.

I totalförsvarspropositionen ställs krav på en översyn och en revidering av de för den nuvarande planeringen utnyttjade regionala mål- och riskanalyserna.

För att få en översyn av de för den nuvarande planeringen utnyttjade regionala mål- och riskanalyserna beslutade regeringen den 5 mars 1987 att överbefälhavaren och överstyrelsen för civil beredskap skall gemensamt och med utnyttjande av erforderliga regionala resurser genomföra denna översyn och revidering. Som grund skall utnyttjas den operativa inriktning som anges i totalförsvarspropositionen. Som underlag i övrigt skall utnyttjas de krigsfall, som angavs som utgångspunkt för perspektivplaneringen inför 1987 års försvarsbeslut i regeringens beslut den 22 juni 1983. Riskområden skall vidare, enligt regeringens uppdrag, definieras i lämpligt antal skyddsnivåer med hänsyn till bedömda risker.

Överbefälhavaren och överstyrelsen för civil beredskap redovisade i en skrivelse den 19 oktober 1987 till regeringen ett förslag till Grundsyn mål- och riskanalyser och hemställde om regeringens ställningstagande till grundsynen.

Regeringen beslutade den 10 december 1987 att den i grundsynen angivna metodiken skall tillämpas vid det fortsatta arbetet med mål- och riskanalyserna, att en ytterligare nyansering av prioriteringarna skall övervägas varvid funktioner av betydelse enbart för befolkningens skydd och försörjning i allmänhet inte skall antas vara mål för en angripares bekämpning samt uppdrog åt överstyrelsen för civil beredskap i samråd med överbefälhavaren att ge ut riktlinjer för det fortsatta arbetet.

Slutrapport med förslag till regionala mål- och riskanalyser skall lämnas senast den 1 september 1988.

För att få en samlad syn på befolkningens behov av skydd i krig beslutade regeringen den 5 mars 1987 att uppdra åt statens räddningsverk att genomföra studier om befolkningens behov av skydd i krig. En anpassning av det fysiska skyddet bör därvid ske till de olika risknivåer som anges i den mål- och riskanalys som tas fram av överstyrelsen för civil beredskap och överbefälhavaren. Regeringen har vidare den 10 december 1987 beslutat att statens räddningsverk, inom ramen för verkets studier om befolkningens behov av skydd i krig, skall ta fram förslag till olika skyddsnivåer, som är anpassade till grundsynens risknivåer.

Statens räddningsverks uppdrag skall redovisas till regeringen den 1 september 1988.

Regeringen fattade den 18 februari 1988 beslut om anvisningar för myndigheternas arbete med att utarbeta underlag inför nästa fleråriga försvarsbeslut år 1992.

Försvarsutskottet anförde i sitt betänkande (FöU 1986/87:11) bl. a. att regeringen bör tillsätta en eller flera kommittéer, bestående främst av riksdagsledamöter, med uppgift att ta noggrann del av utredningsresultaten och redovisa sina bedömningar härav till regeringen som ytterligare underlag för dess förslag till riksdagen samt hemställde att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört. Riksdagen beslöt i enlighet med utskottets hemställan (rskr. 1986/87:310).

Med anledning av de redovisade frågornas vikt är det angeläget att tidigt säkerställa det parlamentariska inflytandet. Härigenom bör det vara möjligt att återkomma med förslag till riksdagen under 1988/89 års riksmöte beträffande dessa frågor. Det är därför lämpligt att nu tillsätta en kommitté för det fortsatta arbetet.

Jag förordar därför att en parlamentariskt tillsatt kommitté i enlighet med riksdagens beslut nu tillkallas med uppgiften att först granska och överväga de förslag som kommer att lämnas till regeringen till följd av de uppdrag som jag tidigare redovisat och att därefter lämna förslag till dels en grundsyn för de regionala mål- och riskanalyser som bör styra planeringen, dels en samlad syn på befolkningens behov av skydd i krig.

Den av riksdagen fastlagda inriktningen av säkerhets- och försvarspolitiken m.m. skall ligga till grund för kommitténs arbete.

I riksdagens beslut år 1987 om totalförsvarets fortsatta utveckling fastställdes de ekonomiska förutsättningarna för den civila delen av totalförsvarets utveckling fram till år 1992 och angavs en planeringsinriktning för tiden efter år 1992.

Den civila planeringsramen ligger fast och utgör den ekonomiska ram inom vilken kommittén har att överväga och redovisa sina förslag.

Kommittén skall granska de förslag som kommer att redovisas till regeringen med anledning av regeringens uppdrag åt överbefälhavaren och överstyrelsen för civil beredskap samt överväga och lämna förslag till vilken grundsyn för de regionala mål- och riskanalyser som skall vara styrande för planeringen inom totalförsvaret i syfte att nå en så effektiv fördelning som möjligt av resurserna inom den ram som lagts fast enligt 1987 års beslut.

Kommittén skall vidare granska de studier och förslag, som kommer att redovisas till regeringen med anledning av regeringens uppdrag åt statens räddningsverk samt överväga och lämna förslag till en samlad syn på befolkningens behov av skydd i krig.

Regeringen kan komma att lämna ytterligare anvisningar till kommittén när överbefälhavaren och överstyrelsen för civil beredskap samt statens räddningsverk slutligt redovisat sina uppdrag.

Kommittén bör redovisa sina förslag i sådan tid att de kan utgöra underlag för en proposition till riksdagen om totalförsvarets fortsatta utveckling under 1988/89 års riksmöte. Arbetet skall därför redovisas senast den 1 mars 1989.

att tillkalla en kommitté - omfattad av kommittéförordningen (1976:119) - med högst sju ledamöter med uppdrag att granska, överväga och lämna förslag till grundsyn för de regionala mål- och riskanalyser som bör styra planeringen inom totalförvaret, m.m.,

att utse en av ledamöterna att vara ordförande,

att besluta om sakkunniga, experter, sekreterare och annat biträde åt kommittén.

att kostnaderna skall belasta fjärde huvudtitelns anslag Utredningar m.m.

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller hans hemställan.

(Försvarsdepartementet)