Dir. 1988:40

Totalförsvarets ledning, arméns långsiktiga utveckling, produktionsledningen inom försvarsmakten och fredsorganisationen inom huvudprogrammet 4 m.m.

Dir. 1988:40

Beslut vid regeringssammanträde 1988-06-22.

Chefen för försvarsdepartementet, statsrådet Roine Carlsson, anför.

Mitt förslag

Jag föreslår att en parlamentariskt sammansatt kommitté tillkallas för att lämna förslag om totalförsvarets ledning, arméns långsiktiga utveckling, produktionsledningen inom försvarsmakten och organisationen inom huvudprogrammet 4 samt konsekvenser härav för huvudprogrammen 2, 3 och 5

Kommitténs arbete bör bl.a. avse

  • en granskning av de till regeringen inlämnade utredningarna inom ovan angivna områden
  • överväganden och förslag till inriktning, utveckling och utformning av totalförsvarets ledning, främst avseende den geografiska indelningen på högre regional nivå
  • överväganden och förslag till inriktning, utveckling och utformning av armén, produktionsledningen inom försvarsmakten och organisationen inom huvudprogrammet 4 och med anledning härav erforderliga förändringar inom de övriga huvudprogrammen m.m.

Kommitténs förslag skall lämnas senast den 15 december 1988.

1. Nuvarande inriktning av säkerhets- och försvarspolitiken

Riksdagen har under 1987 och 1988 beslutat om inriktningen av Sveriges säkerhets- och försvarspolitik och totalförsvarets utveckling efter budgetåret 1986/87 (prop. 1986/87:95, FöU 1986/87:11, rskr. 310 och prop.1987/88:100, FöU 1987/88:11, rskr. 346). De operativa grunderna m.m. för totalförsvaret framgår av regeringens förordning den 17 december 1987 avseende totalförsvarets planläggning och övriga förberedelser.

2. Pågående studier, utredningar och planeringsarbete m.m.

I prop. 1986/87:95 om totalförsvarets fortsatta utveckling underströk jag bl.a. att en samlad översyn av totalförsvarets ledning snarast bör fullföljas. Jag anförde vidare:

''att kompletterande underlag beträffande utvecklingen av arméns krigsorganisation, förbandsomsättning, utbildningssystem och fredsorganisation bör tas fram redan till år 1988. Det är angeläget att detta underlag möjliggör att framförallt utbildningen i väsentliga avseenden kan förbättras och fredsorganisationen ges en stabil långsiktig inriktning så att erforderliga beslut i dessa frågor kan fattas av riksdagen år 1989. Fredsorganisationen bör utvecklas för att ge bästa möjliga organisatoriska förutsättningar för omsättning, utbildning och samträning av krigsförbanden, varvid möjligheterna att rationalisera fredsverksamheten bör utnyttjas''.

För att få en samlad översyn av totalförsvarets ledning under kris och i krig samt för att finna formerna för en effektivare och mer samordnad ledning av totalförsvaret lämnade regeringen den 29 januari 1987 vissa uppdrag i denna fråga till överbefälhavaren och överstyrelsen för civil beredskap.

Överbefälhavaren och överstyrelsen för civil beredskap redovisade ett första steg i utredningsarbetet den 15 januari 1988.

Regeringen har den 24 mars 1988 beslutat att generaldirektören Gunnar Nordbeck skall stå till chefens för förvarsdepartementet förfogande för att senast den 15 november 1988 lämna förslag rörande totalförsvarets geografiska indelning på högre regional nivå.

Regeringen har vidare samma dag beslutat att överbefälhavaren och överstyrelsen för civil beredskap senast den 30 juni 1989 skall inkomma med ytterligare underlag.

Ett samlat underlag avseende totalförsvarets ledning ska ll föreligga senast under hösten 1989 för att det skall vara möjligt att för riksdagen under 1989/90 års riksmöte lämna förslag till organisation och om former för en effektivare och mer samordnad ledning av totalförsvaret under kris och krig.

Regeringen uppdrog den 12 mars 1987 åt överbefälhavaren att utreda och redovisa förslag till arméns långsiktiga utveckling, produktionsledningen inom försvarsmakten, organisationen inom huvudprogrammet 4 samt konsekvenserna av detta för huvudprogrammen 2, 3 och 5.

Överbefälhavaren redovisade arbetsläget i december 1987 och skall slutredovisa uppdraget senast den 30 september 1988.

Regeringen beslutade den 18 februari 1988 om anvisningar för myndigheternas arbete med att utarbeta underlag inför nästa fleråriga försvarsbeslut år 1992.

Regeringen beslutade den 25 februari 1988 om anvisningar för programplaner m.m. inom det militära försvaret för perioden 1989/90 -- 1996/97 samt anslagsframställningar för budgetåret 1989/90 inom totalförsvaret m .m. Av anvisningarna framgår bl.a. att det i samband med överlämnandet av programplan skall redovisas de förslag som föranleds av resultaten av de olika utredningarna.

Försvarsutskottet anförde i sitt betänkande (FöU 1986/87:11) bl.a. att regeringen bör tillsätta en eller flera kommittéer, bestående främst av riksdagsledamöter, med uppgift att ta noggrann del av utredningsresultaten och redovisa sina bedömningar härav till regeringen som ytterligare underlag för dess förslag till riksdagen samt hemställde att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört. Riksdagen beslutade i enlighet med utskottet hemställan (rskr. 310).

3. En kommitté bör tillkallas

Med anledning av de redovisade frågornas vikt är det angeläget att tidigt säkerställa det parlamentariska inflytandet. Hörigenom bör det vara möjligt för regeringen att återkomma med förslag till riksdagen under 1988/89 års riksmöte beträffande ovan redovisade utredningar.

Arbetet med de olika utredningarna har följts av riksdagens försvarsutskott. Det är emellertid lämpligt att nu tillsätta en kommitté för det fortsatta arbetet.

Jag förordar därför att en parlamentariskt sammansatt kommitté i enlighet med riksdagens beslut nu tillkallas med uppgift att först granska och överväga de förslag som kommer att lämnas till regeringen till följd av de uppdrag jag tidigare redovisat och att därefter lämna förslag om totalförsvarets fortsatta utveckling inom dessa områden.

4. Inriktning av kommitténs arbete

Den av riksdagen fastlagda inriktningen av säkerhets- och försvarspolitiken m.m. skall ligga till grund för kommitténs arbete.

I riksdagens beslut år 1987 om totalförsvarets fortsatta utveckling fastställdes de ekonomiska förutsättningarna för det militära försvarets utveckling fram till 1992 och angavs en planeringsinriktning för tiden efter 1992.

Den militära utgiftsramen enligt regeringsbeslut 1988-06-09, 1031/88 m.fl., Regleringsbrev avseende försvarsdepartementets verksamhetsområde, punkt 2.3 Ekonomi ligger fast och utgör den ekonomiska ram inom vilken kommittén har att överväga och redovisa sina förslag.

Kommittén skall granska de utredningar som redovisats till regeringen med anledning av regeringsuppdraget den 29 januari 1987 om ledning och samordning. Den skall vidare granska de förslag som överbefälhavaren redovisar i dessa avseenden den 30 september 1988 samt det förslag som generaldirektören Gunnar Nordbeck lämnar senast den 15 november 1988. Kommittén skall därefter överväga och lämna förslag till totalförsvarets geografiska indelning på högre regional nivå.

Kommittén skall granska de förslag som överbefälhavaren redovisar den 30 september 1988 med anledning av regeringens uppdrag den 12 mars 1987.

Kommittén skall därefter överväga och lämna förslag till inriktning, utveckling och utformning av:

  • armén främst avseende förbandsomsättning, utbildningssystem och fredsorganisation samt krigsorganisationen i den omfattning som erfordras för överväganden om dessa,
  • produktionsledningen inom försvarsmakten,
  • organisationen inom huvudprogrammet 4 samt,
  • erforderliga förändringar med anledning härav för huvudprogrammen 2, 3 och 5.

Regeringen kan komma att lämna ytterligare anvisningar till kommittén när överbefälhavaren slutredovisat sitt uppdrag.

Kommittén bör redovisa sina förslag i sådan tid att det kan utgöra underlag för en proposition till riksdagen om totalförsvarets fortsatta utveckling under 1988/89 års riksmöte. Arbetet skall därför redovisas senast den 15 december 1988.

Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen bemyndigar chefen för försvarsdepartementet

att tillkalla en kommitté omfattad av kommittéförordningen (1976:119) med högst sju ledamöter med uppdrag att granska, överväga och lämna förslag om totalförsvarets fortsatta utveckling m.m.,

att utse en av ledamöterna att vara ordförande,

att besluta om sakkunniga, experter, sekreterare och annat biträde åt kommittén.

att kostnaderna skall belasta fjärde huvudtitelns anslag Utredningar m.m.

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller hans hemställan.

(Försvarsdepartementet)