Dir. 1990:52

Tilläggsdirektiv till den centrala organisationskommittén och de särskilda utredarna i varje län för genomförande av en ny regional statlig förvaltning

Dir. 1990:52

Beslut vid regeringssammanträde 1990-07-26

Tf chefen för civildepartementet, statsrådet Engström, anför.

Mitt förslag

Jag föreslår att uppdraget till den centrala organisationskommittén samt de särskilda utredarna i varje län utvidgas till att omfatta även länsfiskenämndernas inordnande i de nya länsstyrelserna.

Bakgrund

En central organisationskommitté och en särskild utredare i varje län har tillkallats (Dir. 1990:9) att förbereda genomförandet av reformen med en ny regional statlig förvaltning (prop. 1988/89:154, 1989/90:BoU4 och 9, rskr. 89). I samband med sitt beslut uttalade riksdagen att det fanns skäl att avvakta fortsatta överväganden om den regionala statliga fiskeriadministrationens framtida organisation innan ställning kunde tas till frågan om fiskenämndernas framtid.

Riksdagen har därefter beslutat (prop. 1989/90:123, JoU22, rskr. 341) att de nuvarande länsfiskenämnderna skall inordnas i de nya länsstyrelserna.

Tilläggsuppdraget

Uppdraget att förbereda genomförandet av den nya regionala statliga förvaltningen bör utvidgas till att omfatta även fiskenämndernas inordnande i de nya länsstyrelserna.

Därvid bör den centrala organisationskommittén och de särskilda utredarna i tillämpliga delar lägga de ursprungliga direktiven (1990:9) till grund för utredningsarbetet även i den utvidgade delen. Möjligheterna att lämna förslag till författningsändringar på fiskets område begränsas dock av det uppdrag som nämns i det följande. Förslagen till författningsändringar får i tiden utsträckas till den 15 september 1990 om den centrala kommittén finner det nödvändigt.

I organisationsarbetet bör beaktas de speciella förhållanden som för närvarande råder på fiskets område. Regeringen har uppdragit åt statskontoret att göra en översyn av den statliga fiskeriadministrationen. Frågan om hur befogenheten att fatta beslut på fiskets område skall fördelas mellan central och regional nivå skall behandlas inom ramen för statskontorets uppdrag. En fråga i det sammanhanget är samordningen av de fiskeriadministrativa åtgärder som avser de stora sjöarna.

Den centrala organisationskommittén bör hålla sig underrättad om statskontorets utredningsarbete.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen utvidgar uppdraget till den centrala organisationskommittén och de särskilda utredarna i varje län i enlighet med vad jag anfört.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller hans hemställan.

(Civildepartementet)