Dir. 1990:63

Systemet för ersättning till tandvårdshuvudmännen för vissa kostnader i samband med odontologisk utbildning och forskning m.m.

Dir. 1990:63

Beslut vid regeringssammanträde 1990-l0-25

Chefen för utbildningsdepartementet, statsrådet Göransson, anför:

Mitt förslag:

Jag föreslår att en särskild utredare tillkallas med uppdrag att förhandla om ersättning till vissa landstingskommuner och kommuner för kostnader i samband med tandläkarutbildning och odontologisk forskning samt om förändringar i systemet för sådan ersättning. Uppdraget bör även omfatta vissa tjänsteorganisatoriska frågor m.m.

Bakgrund

Den tandvård som bedrivs i anslutning till tandläkarutbildning och forskning skall enligt riksdagens beslut (prop. 1978/79:4l, UbU 23, rskr. 205) föras över till kommunalt huvudmannaskap. Hittills har riksdagen beslutat om ändrat huvudmannaskap för den tandvård som bedrivs vid universiteten i Göteborg och Umeå (prop. 1987/88:170, UbU 39, rskr. 334 och prop. 1985/86:68, UbU 9, rskr. 111). Drift- och investeringsersättning till de kommunala tandvårdshuvudmännen fastställs genom förhandling. Tandvården vid karolinska institutet och universitetet i Lund bedrivs i statlig regi.

Regeringen bemyndigade genom beslut den l4 juni 1990 chefen för utbildningsdepartementet att tillkalla en särskild sakkunnig med uppdrag att föra statens talan i förhandlingar med Malmö kommun om att föra över den tandvårdande verksamheten vid universitetet i Lund till kommunalt huvudmannaskap. Uppdraget är inte slutfört.

Regeringen godkände den 18 januari 1990 ett nytt avtal för samarbete mellan staten och vissa sjukvårdshuvudmän om läkarutbildning och forskning m.m. I avtalet anges vilka belopp som skall vara utgångspunkt för beräkning av ersättning till berörda sjukvårdshuvudmän. Även fördelning av beloppen mellan sjukvårdshuvudmännen anges. Enligt avtalet regleras kostnadsförändringar av den ersättning som staten betalar enligt de principer för pris- och löneomräkning som gäller för anslagen till högskolan. I underlaget till omräkning beaktas också löneutvecklingen hos landstingskommunerna. Investeringsersättning utgår inte längre särskilt. Det nya avtalet byggde på förslag från utredningen rörande driftersättningar till undervisningssjukhus, som redovisats i betänkandet (SOU l989:29) Samarbete kring klinisk utbildning och forskning inför 90-talet.

I 1990 års forskningsproposition (prop. 1989/90:90 avsnitt 17, UbU 25, rskr. 328) presenterades vissa förändringar av tjänster inom det medicinska området. Förändringarna innebär att också tjänsterna vid medicinsk fakultet anpassas till den tjänsteorganisation som sedan den l juli l986, med några undantag, gäller för högskolan i övrigt.

Uppdraget

Vissa frågor som rör den kliniska anknytningen av tandläkarutbildning och odontologisk forskning bör nu bli föremål för utredning och förhandling. Detta bör uppdras åt en särskild utredare.

Utredaren bör pröva förutsättningarna för kommunalisering av tandvården vid karolinska institutet.

Förslagen i betänkandet (SOU 1989:29) Samarbete kring klinisk utbildning och forskning inför 90-talet avsåg också klinisk odontologisk utbildning och forskning. Regeringen föreslog i 1990 års forskningsproposition, med hänvisning till det utredningsarbete som pågick och de huvudmannaskapsförändringar som nyligen genomförts, att förslagen i vad de avsåg det odontologiska området skulle genomföras senare. Utredaren bör, med utgångspunkt i förslagen till nytt system för driftersättning i det nämnda betänkandet, förbereda motsvarande förändring för klinisk odontologisk utbildning och forskning. Investeringsersättning bör i fortsättningen inte utgå särskilt för odontologisk utbildning och forskning.

Den tjänsteorganisatoriska reform som genomfördes i högskolan den l juli l986 omfattade inte de tjänster för tandläkarutbildning och forskning som har anknytning till tandvårdsorganisationen. Utredaren bör klargöra vilka tjänster som utnyttjas för klinisk odontologisk utbildning och forskning samt komma med förslag till hur dessa kan ersättas med tjänster, som ingår i den tjänsteorganisation som används inom högskolan i övrigt. Utredaren bör också komma med förslag till lämpliga former samt eventuell författningsreglering för beslutsfattande i fråga om förening av lärartjänst med tandläkartjänst eller annan tjänst utanför högskoleorganisationen. Utredaren bör också beakta de särskilda problem som kan uppstå när tjänst som professor med klinisk anknytning inrättas lokalt.

Skrivelser har inkommit från universitetet i Göteborg, Västerbottens läns landstingskommun och från Göteborgs kommun med begäran om förhandling i enlighet med gällande avtal på dessa orter. Skrivelserna bör överlämnas till den särskilde utredaren att beaktas i förhandlingarna.

Utredaren skall samråda med berörda myndigheter och organisationer.

För utredarens arbete gäller direktiven (dir. 1984:5) till statliga kommittéer och särskilda utredare angående utredningens förslag och konsekvenser.

Utredaren skall redovisa sina förslag vad avser förhandling om driftersättning enligt gällande avtal snarast. Övriga frågor skall redovisas senast den 1 september 1991.

Hemställan

På grund av vad jag nu anfört hemställer jag att regeringen bemyndigar chefen för utbildningsdepartementet

att tillkalla en särskild utredare -- omfattad av kommittéförordningen (l976:119) -- med uppdrag att förhandla om systemet för ersättning till vissa tandvårdshuvudmän för kostnader i samband med tandläkarutbildning och odontologisk forskning m.m. samt

att besluta om sakkunniga, experter, sekreterare och annat biträde åt utredaren.

Vidare hemställer jag att regeringen beslutar att utredningskostnaderna skall belasta åttonde huvudtitelns anslag Utredningar m.m.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller hans hemställan.