Dir. 1991:102

Arbetsgrupp med uppgift att utarbeta förslag till förändringar i systemet för den allmänna pensioneringen

Dir. 1991:102

Beslut vid regeringssammanträde 1991-11-28

Statsrådet Könberg anför.

Mitt förslag

Jag föreslår att en särskild arbetsgrupp, omfattad av kommittéförord ningen (1976:119), tillsätts med uppgift att utarbeta ett förslag till förändringar i systemet för den allmänna pensioneringen.

Bakgrund

Den statliga pensionsberedningen (S 1984:03) avlämnade i december 1990 sitt slutbetänkande (SOU 1990:76) Allmän pension. I betänkandet gör beredningen en genomgång av de problem det allmänna pensionssystemet står inför kostnadsmässigt och finansieringsmässigt under de närmaste decennierna. Beredningen redovisar också alternativa lösningar för att trygga pensionerna i framtiden, dock utan att lämna några förslag om vilka lösningar som bör väljas. Till betänkandet har även fogats ett antal expertrapporter (SOU 1990:78) bl.a. om de samhällsekonomiska effekterna av olika typer av lösningar angående pensionssystemets framtida utformning. Betänkandet jämte bilagor har remissbehandlats.

Uppdraget

Syftet med arbetsgruppens arbete är att mot bakgrund av pensionsbered ningens betänkande och de inkomna remissvaren utarbeta förslag till ett nytt system för den allmänna pensioneringen. De utgångspunkter om ett reformerat pensionssystem som återfinns i 1991 års finansplaner och i regeringens proposition 1991/92:38 om inriktningen av den ekonomiska politiken bör vara vägledande för gruppens arbete. Enligt dessa riktlinjer är en utgångspunkt för beslut rörande pensionssystemet att dessa är långsiktiga och präglas av stabilitet. En annan viktig utgångspunkt inför det fortsatta reformarbetet på pensionsområdet är behovet av ett högre långsiktigt sparande. Förändringarna skall också stimulera till ökat arbete. Därmed ökar den ekonomiska tillväxt som är nödvändig bl.a. för att finansiera pensionerna. De förändringar som vidtas bör slutligen bidra till ett starkare samband mellan avgifter och förmåner så att det faktiska skattetrycket sänks och arbetsutbudet ökar.

Jag vill i detta sammanhang erinra om den pågående KBT-utredningen och den breda kartläggningen av pensionärernas levnadsvillkor. Kartlägg ningen skall ge underlag för åtgärder som syftar till att förbättra situationen för de sämst ställda pensionärerna. I särskild ordning utreds möjligheterna med en höjd grundpension liksom riktade åtgärder till dem som har det sämst ställt.

För arbetsgruppen skall gälla de allmänna tilläggsdirektiv (dir. 1984:5) som utfärdats den 16 februari 1984 till samtliga kommittéer och särskilda utredare angående utredningsförslagens inriktning samt direktiven (dir. 1988:43) angående beaktande av EG-aspekter i utredningsverksamheten.

Arbetsgruppen skall redovisa sina förslag under mars månad 1992.

Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu anfört hemställer att regeringen bemyn digar det statsråd som har till uppgift att föredra ärenden förvaltnings- och lagstiftningsärenden som gäller allmän försäkring med undantag av ärenden rörande föräldrapenningförmåner enligt 4 kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring samt havandeskapspenning enligt samma lag

att tillkalla en arbetsgrupp - omfattad av kommittéförordningen (1976:119) - om nio ledamöter med uppgift att utarbeta förslag till ett nytt system för den allmänna pensioneringen,

att utse en av ledamöterna att vara ordförande,

att besluta om sakkunniga, experter, sekreterare och annat biträde till arbetsgruppen.

Vidare hemställer jag att regeringen beslutar att kostnaderna skall belasta femte huvudtitelns anslag Utredningar m.m.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller hans hemställan.

(Socialdepartementet)