Dir. 1991:21

Åtgärder i samband med bildandet av en ny myndighet för industri- och näringslivsbistånd

Dir. 1991:21

Beslut vid regeringssammanträde 1991-04-04.

Statsrådet Hjelm-Wallén anför efter samråd med statsrådet Gradin.

Mitt förslag

Jag föreslår att en kommitté tillkallas med uppgift att förbereda och verkställa bildandet och organisationen av en ny myndighet för industri- och näringslivsbistånd.

Arbetet skall ske mot bakgrund av de förslag i denna fråga som regeringen redovisat i budgetpropositionen 1991 (prop. 1990/91:100 bil.5).

Bakgrund

I februari 1989 tillkallade regeringen en kommitté (1988:05) (biståndsorganisationsutredningen) med uppgift att se över organisation och arbetsformer i det bilaterala biståndet med huvudsaklig inriktning på biståndet utanför de s.k. programländerna (dir. 1988:72). Kommittén överlämnade sitt slutbetänkande i mars 1990 (SOU 1990:17). I utredningen föreslås bl.a. att en ny organisation för industri- och näringslivsbistånd bildas.

Regeringen har i budgetpropositionen (prop. 1990/91:100 bil. 5) föreslagit att en ny myndighet för industri- och näringslivsbistånd skall bildas. I samband med att myndigheten bildas upphör importkontoret för u-landsprodukter (IMPOD), fonden för industriellt samarbete med u-länder (SWEDFUND) samt delar av industribyrån vid styrelsen för internationell utveckling (SIDA) i sina nuvarande former. Den nya myndighetens verksamhet skall inriktas på att stödja företag och företagande genom bl.a. utbildningsinsatser, företagsledarstöd, riskkapitalsatsningar, aktiv samverkan med finansieringsinstitut i u-länder, spridning av information om marknadsförhållanden och avsättningsmöjligheter i Sverige samt förmedling av kontakter med svenska importörer. Myndigheten skall också enligt särskilda riktlinjer kunna bidra med vissa insatser i Central- och Östeuropa. Den nya organisationen skall ges en affärsmässig prägel, men skall samtidigt i sina kompetens- och institutionsutvecklingsinsatser kunna lämna gåvobistånd.

Uppdraget

Organisationskommittén skall bereda och vidta nödvändiga åtgärder som sammanhänger med etableringen av den nya myndigheten. Till dessa hör bl.a. utarbetandet av en organisationsplan, underlag till förvaltningsbudget, frågor i samband med lokalisering och inflyttning, redovisnings- och arkivfrågor, vissa verksamhetsanknutna övergångsfrågor m.m. Organisationskommittén skall också i sitt arbete beakta kravet på tio procents rationalisering under en treårsperiod. Arbetet skall bedrivas så att den nya myndigheten kan inleda sin verksamhet den 1 juli 1991. Organisationskommittén bör utarbeta en tidsplan för när olika förslag och delfrågor måste läggas fram för att nödvändiga åtgärder skall kunna vidtas.

Bildandet av den nya myndigheten innebär stora förändringar för personalen vid SWEDFUND, IMPOD och SIDAs industribyrå och kan även resultera i viss övertalighet. Regeringen beslutar idag om en tillsättningsförordning. Med den som utgångspunkt skall organisationskommittén vidta nödvändiga åtgärder för bemanning av den nya myndigheten samt för att den nya myndigheten skall kunna svara för arbetsgivarens skyldigheter gentemot övertalig personal från IMPOD och SWEDFUND. Kommittén skall senast den 26 april 1991 i enlighet med tillsättningsförordningen internt informera om alla tjänster som skall tillsättas i den nya myndigheten och senast den 15 maj till utrikesdepartementet lämna förslag till förvaltningsbudget samt namn på den nya myndigheten. Kommittén skall hålla berörda personalorganisationer informerade om kommitténs arbete samt genomföra förhandlingar i enlighet med medbestämmandelagen (1976:580).

Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen bemyndigar det statsråd som har till uppgift att föredra ärenden som rör internationellt utvecklingssamarbete,

att tillkalla en organisationskommitté -- omfattad av kommittéförordningen (1976:119) -- med högst fem ledamöter med uppdrag att genomföra det förberedelsearbete som krävs för att genomföra etableringen av den nya myndigheten för näringslivsbistånd,

att utse en av ledamöterna att vara ordförande,

att besluta om sakkunniga, experter, sekreterare och annat biträde åt kommittén.

Vidare hemställer jag att regeringen beslutar

att kostnaderna skall belasta tredje huvudtitelns anslag C 3. Andra biståndsprogram, anslagsposten 8. Utredningar m.m.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller hennes hemställan.

(Utrikesdepartementet)