Dir. 1991:23

Förhandlare för statens köp av persontrafik på järnväg m.m.

Dir. 1991:23

Beslut vid regeringssammanträde 1991-04-11

T.f. chefen för kommunikationsdepartementet, statsrådet M. Hellström, anför.

Mitt förslag

Jag föreslår att en förhandlare tillkallas för att förhandla om och administrera statens köp av interregional persontrafik på järnväg samt statens ersättning till trafikhuvudmännen för köp av viss persontrafik på järnväg.

Bakgrund

Genom 1988 års traf ikpolitiska beslut (prop. 1987/88:50 bil. 1, TU19, rskr. 260) har järnvägsnätet indelats i stomjärnvägar, dvs. banor och bandelar som är av nationell och internationell betydelse, samt länsjärnvägar. På stomnätet gäller som huvudregel att statens järnvägar (SJ) har trafikeringsrätten för både person- och godstrafik. På länsjärnvägarna har trafikhuvudmännen tilldelats trafikeringsrätten för person trafik medan SJ har trafikeringsrätten för i princip all godstrafik.

Det trafikpolitiska beslutet innebär ock så att SJ givits förutsättningar att driva verksamheten på företagsekonomiska villkor samt att staten av SJ köper sådan interregiona l persontrafik som inte är företagsekonomiskt lönsam men som är av regionalpolitisk betydelse. Enligt förordningen (1988:1179) med instruktion för transportrådet är det en uppgift för transportrådet att upphandla denna persontrafik.

Det finns en principöverenskommelse mellan staten, Landstingsförbundet, Svenska kommunförbundet och Svenska Lokaltrafikföreningen om att trafik huvudmännen kan få ersättning för övertagande av ansvaret för persontrafikförsörjningen utmed länsjärnvägarna. Överenskommelsen har utmynnat i ett flertal avtal mellan staten, företrädd av transportrådet, och berörda trafikhuvudmän enligt vilka trafikhuvudmännen under en tioårsperiod får ersättning av staten. I några fall omfattar avtalen även viss lokal och regional persontrafik på stomnätet.

I 1991 års budgetproposition (prop. 1990/91:100 bil. 8) föreslår regeringen att transportrådet skall avvecklas. Upphandlingen av interregional persontrafik på järnväg föreslås fortsättningsvis utföras av förhandlare som tillkallas vid behov. I förhandlarens arbetsuppgifter skall även ingå att förhandla om och administrera statens ersättning till trafikhuvudmännen för köp av viss persontrafik på järnväg. Riksdagen (1990/91:TU18, rskr. 176) har godtagit dessa förslag.

Skälen till uppläggningen med särskild förhandlare är följande. De aktuella arbetsuppgifterna består till stora delar av förhandlingsarbete. Detta arbete är periodvis mycket krävande och tidsödande. Under vissa perioder ligger emellertid det direkta förhandlingsarbetet nere till förmån för uppföljande och förberedande arbete. Förhandlingsuppgifterna bör därför inte utföras av en myndighet utan i stället skötas av en förhandlare.

1. Förhandla om avtal för statens köp av interregional persontrafik på järnväg.

2. Avtala om ersättning till trafikhuvudmän för viss persontrafik på järnväg.

3. Administrera m.m. och följa upp verksamheten.

Uppgift 1 innebär att förhandlaren skall upprätta ett preliminärt avtal om köp av sådan interregional persontrafik på järnväg som är regionalpolitiskt viktig men som inte kan bedrivas på företagsekonomiska grunder. Avtalet skall underställas regeringen för godkännande.

Följande förutsättningar skall gälla för uppdragets genomförande:

  • Endast trafik som bedrivs på stomnätet skall köpas. Detta innebär i princip att all trafik köps av SJ för närv arande. På grund av sin särställning ingår inte malmbanan i stomnätet. Även malmbanan bör dock kunna ingå i upphandlingen.
  • Trafiken skall, i avvaktan på regeringens ställningstagande i frågan om en eventuell avreglering av järnvägstrafiken, upphandlas på årsbasis, dvs. för ett trafikår i taget. Första upphandlingen kommer att avse tågplan 92, dvs. trafikåret 1992/93.
  • Kostnadsram för upphandlad trafik är den anslagsnivå riksdagen beslutar om. I kostnadsramen skall även administrations- och löne- kostnader för förhandlaren och övrig personal ingå.
  • Vid bedömning av vilken trafik som skall omfattas skall särskild hänsyn tas till den aktuella trafikens interregionala och regional- politiska betydelse, vilka utvecklingsmöjligheter som kan förutses samt vilka alternativa resmöjligheter som finns.
  • Trafiklösningarna skall så långt som möjligt vara regionalt förankrade. Avtalsförhandlingarna skall därför ske i samråd med före trädare för regionala myndigheter och intressenter.
  • Incitament till kostnadseffektiva och attraktiva trafiklösningar bör eftersträvas. Vidare bör en samordning med andra färdmedel främjas på så sätt att resenärernas behov av anslutningsmöjligheter tillgodoses.

Uppgift 2, att avtala om ersättning till trafikhuvudmännen för viss persontrafik på järnväg, är numera en begränsad uppgift då avtal har tecknats för i princip alla länsjärnvägar. Uppgiften består därför tills vidare i huvudsak av att räkna om ersättningarna enligt gällande avtal.

Uppgift 3 består i att förs e regeringen med nödvändigt underlag inför budgetpropositionsarbete m.m. I uppgiften ingår även att följa upp ingångna avtal samt ut vecklingen på länsjärnvägarna och den regionala trafiken på stomnätet. Vidare ingår i uppgiften att ta fram underlag för beredning inom regeringen av frågor som rör tågupphandlingen och persontrafiken på länsjärnvägarna.

Förhandlaren skall i sitt arbete beakta innehållet i regeringens allmänna kommittédirektiv (dir. 1984:5) till samtliga kommittéer oc h särskilda utredare an gående förslagens inriktning samt regeringens direktiv till kommittéer och särskilda utredare angående EG-aspekter i utredningsverks amheten (dir. 1988:43).

att tillkalla en förhandlare -- omfattad av kommittéförordningen (1976:119) -- med uppdrag att tills vidare förhandla om och administrera statens köp av interregional persontrafik på järnväg samt statens ersättning till trafikhuvudmän för viss persontrafik på järnväg, samt

att besluta om sakkunniga, experter, sekreterare och annat biträde åt förhandlaren.

Vidare hemställer jag att regeringen beslutar att kostnaderna skall belasta sjätte huvudtitelns anslag H 6. Köp av interregional persontrafik på järnväg avseende budgetåret 1990/91 och anslag G 5. Köp av interregional persontrafik på järnväg fr.o.m. budgetåret 199 1/92.

(Kommunikationsdepartementet)