Dir. 1991:91

Förslag som rör den statliga forskningen inom transportsektorn

Dir. 1991:91

Beslut vid regeringssammanträde 1991-08-29

Chefen för kommunikationsdepartementet, statsrådet Georg Andersson, anför.

Mitt förslag

Jag föreslår att en utredare tillkallas för att, inför en planerad forskningspolitisk proposition, beskriva resursanvändningen inom den statliga forskningen inom transportsektorn och ge förslag till en framtida struktur, inriktning och målsättning.

Bakgrund

Transportforskningens mål fastställdes senast i riksdagens forskningspolitiska beslut (prop. 1989/90:90, TU26, rskr. 335). I beslutet prioriterades infrastruktur, miljö och trafiksäkerhet. Transportforskningsberedningen (TFB) gavs ett särskilt samordningsansvar för den statliga transportforskningen. Övriga myndigheter och verk ansvarar för FoU inom resp. verksamhetsområde och utför antingen egen FoU eller lämnar forskningsuppdrag till olika forskningsbedrivande organ. Inom ramen för energiforskningen anvisas också medel till energirelaterad transportforskning.

Riksdagen har i år fattat beslut om miljöpolitiken (prop.1990/91:90, JoU 30, rskr. 338) och näringspolitiken (prop. 1990/91:87, TU24, rskr. 286). Dessa beslut innebär bl.a. skärpta miljökrav inom transportområdet och en omfattande utbyggnad av transportinfrastrukturen och bör särskilt beaktas av utredaren.

Under senare år har ökade krav ställts på resultatredovisningen inom hela den statliga förvaltningen. Detta omfattar även den statliga forskningen vilket poängteras i de direktiv som givits i ett regeringsbeslut den 4 april 1991 för arbetet med anslagsframställningar till forskning för budgetåren 1993/94--1995/96. Berörda av dessa direktiv är bl.a. statens väg- och trafikinstitut (VTI), transportforskningsberedningen (TFB), Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI), statens geotekniska institut (SGI), banverket, vägverket och överstyrelsen för civil beredskap (ÖCB). Dessa myndigheter har under år 1991 också fått särskilda direktiv för arbetet med myndigheternas fördjupade anslagsframställningar för budgetåren 1993/94--1995/96. Utredaren skall särskilt beakta dessa direktiv. En ny proposition om forskning planeras till våren 1993.

Staten bidrar årligen med ca 300 milj.kr. till transportforskning inom kommunikationsdepartementets verksamhetsområde. Beloppet utgör 1-2 % av de totala statliga anslagen till transportsektorn över kommunikationsdepartementets huvudtitel i statsbudgeten.

Inom den statliga transportforskningen finns olika modeller för finansiering av FoU. En modell är att tilldela medel för beställning och samordning av transportforskning vilket gäller för TFB. Vissa myndigheter är beställare av transportforskning men har inte något särskilt FoU-anslag.

Det finns ett behov av en översyn vad gäller styrningen av statliga FoU-medel till transportsektorn. En precisering av målen för FoU-i nsatser inom transportsektorn krävs också. Det är vidare angeläget att på ett ändamålsenligt sätt klarlägga ansvarsfördelningen mellan de aktörer som berörs av FoU inom transportsektorn och att uppnå en effektiv användning av resurserna. Vidare är det angeläget att klarlägga dels den långsiktiga kunskapsuppbyggande transportforskningens betydelse för kvaliteten i den tillämpade forskningen, dels resursutnyttjandet inom transportsektorn.

Utredarens uppgift är att beskriva hur resurserna används inom den statliga transportforskningen och ge förslag till en framtida struktur, inriktning och målsättning. Utredaren skall i första hand beskriva och analysera hur nuvarande resurser används samt hur verksamheten redovisas och utvärderas. Med detta som utgångspunkt skall utredaren lämna förslag om den statliga forskningen inom transportsektorn.

Utredaren skall härvid särskilt

 • redovisa hur resultaten av transportforskningen sprids, kommer till nytta och användning i transportsystemet och hur resultatredovisningen för forskningens avnämare sker,
 • redovisa vilka system och metoder som används för att kartlägga och utvärdera utförd FoU inom transportsektorn,
 • redovisa vilka erfarenheter som gjorts av tidigare utvärdering av statlig transportforskning,
 • kartlägga nuvarande finansieringsflöden och rollfördelningen mellan den statligt direktfinansierade transportforskningen och motsvarande forskning vid universitet och högskolor,
 • redovisa omfattningen av annan sektorsforskning som har betydelse för situationen inom transportsektorn och överväga samarbetsformer med denna,
 • ge förslag till precisering av statens övergripande ansvar för transportforskningen och därmed också till vilken typ av forskning staten främst bör stödja bl.a. för den långsiktiga kunskapsuppbyggnaden, samt till styrning och samordning av statens insatser på detta område,
 • bedöma hur stor del av de statliga medel som årligen används av statliga verk och myndigheter inom kommunikationsdepartementets verksamhetsområde som bör avsättas till transportforskning,
 • ge förslag till närmare samverkan mellan den statligt direktfinansierade transportforskningen och forskningen vid högskolor och universitet,
 • redovisa effekterna för forskningens del av den pågående utvecklingen mot nya verksamhetsformer för affärsverken inom kommunikationsdepartementets område och vid behov belysa en alternativ ansvarsfördelning för FoU,
 • överväga omfattning och inriktning av statligt finansierad FoU inom informationsteknologiområdet, särskilt telekommunikationsområdet, för användning inom transportsektorn,
 • ge förslag till hur avvägningen mellan grundläggande och tillämpad forskning och det forsknings- och utredningsarbete som bedrivs inom industrin och affärsverken bör göras,
 • redovisa effekterna av ett ökat svenskt deltagande i europeisk FoU mot bakgrund av det intensifierade EG/EFTA-samarbetet och belysa effekterna härav på den statliga direktfinansierade forskningen,
 • belysa fördelningen av medel för FoU och medel för annan verksamhet inom den statliga transportsektorn i sin helhet och inom resp. transportslag.

Utredaren bör samråda med ansvariga myndigheter.

För arbetet gäller dels regeringens kommittédirektiv (dir. 1984:5) till samtliga kommittéer och särskilda utredare om utredningsförs lagens inriktning dels regeringens direktiv till kommittéer och särskilda utredare angående EG-aspekter i utredningsverksamheten (dir. 1988:43). Utredaren skall vidare beakta andra pågående utredningar som berör FoU-frågor och som direkt eller indirekt har betydelse för transportsektorn.

att tillkalla en särskild utredare -- omfattad av kommittéförordningen (1976:119) -- med uppdrag att göra en översyn av den framtida statliga forskningen inom transportsektorn,

att besluta om sakkunniga, experter samt annat biträde åt utredaren.

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller hans hemställan.

(Kommunikationsdepartementet)