Dir. 1991:95

Avvecklingsstyrelsens organisation

Dir. 1991:95

Beslut vid regeringssammanträde 1991-11-14

Statsrådet Lundgren anför.

Mitt förslag

Jag föreslår att en organisationskommitté tillkallas för att ta ställning till frågor som föranleds av att förvaltningen av de tillgångar som nu förvaltas av första-femte löntagarfondstyrelserna skall överföras till en avvecklingsstyrelse vid utgången av år 1991. Kommittén skall vidta de åtgärder som behövs för att avveck lingsstyrelsen skall kunna vara verksam fr.o.m. den 1 januari 1992.

Arbetet skall utföras med utgångspunkt i förslaget i prop. 1991/92:36 om avveckling av löntagarfonderna och i huvudsak avse frågor som rör överföringen av förvaltningen av tillgångarna till avvecklingsstyrelsen samt frågor om styrelsens organisation och verksamhet.

Bakgrund

I prop. 1991/92:36 föreslår regeringen att första-femte löntagarfondsty relserna avvecklas vid årsskiftet 1991-1992. De tillgångar som förvaltas av löntagarfondstyrelserna skall vid utgången av år 1991 överföras till förvaltning av en avvecklingsstyrelse, som under tiden fram till dess att tillgångarna helt utskiftats skall besluta om den fortsatta förvaltningen av tillgångarna. Avvecklingsstyrelsen skall enligt förslaget bestå av fem ledamöter, som tillsätts av regeringen. Den slutliga utskiftningen av tillgångarna skall enligt förslaget vara genomförd senast till halvårsskiftet 1994.

I propositionen konstateras att det vid överföringen av förvaltningen kommer att uppstå en rad praktiska och tekniska frågor som måste lösas, bl.a. beträffande personal och lokaler. Det sägs vidare att det av naturliga skäl är omöjligt för avvecklingsstyrelsen att omedelbart sätta sig in i alla frågor avseende samtliga löntagarfondstyrelser och att det får förutsättas att de avgående styrelserna vidtar de åtgärder som behövs för en säker övergång.

Mot denna bakgrund är det av stor vikt att snarast inleda arbetet med att planera för överföringen av förvaltningen av tillgångarna till avvecklingsstyrelsen. Vidare är det angeläget att planeringen av avvecklingsstyrelsens närmare organisation och arbetssätt påbörjas snarast, så att verksamheten, dvs. förvaltningen av tillgångarna, kan påbörjas omedelbart efter årsskiftet.

Utredningsuppdraget

Jag föreslår att en organisationskommitté tillsätts med uppdrag att utarbeta förslag till organisation för avvecklingsstyrelsen. Utgångspunkten för kommittén bör vara förslaget i prop. 1991/92:36 om avveckling av löntagarfonderna, där riktlinjer för avvecklingsstyrelsens verksamhet ges. Det är viktigt att övergången blir så smidig som möjligt och att åtgärder vidtas för att förvaltningen av de tillgångar som löntagarfondstyrelserna förvaltar direkt skall kunna fortsätta i den nya styrelsens regi efter årsskiftet. Avvecklingsstyrelsen kan enligt förslaget vara verksam först fr.o.m. den 1 januari 1992. Med hänsyn härtill bör det ankomma på organisationskommittén att redan under innevarande år överväga och ta ställning till de frågor som kan uppkomma med anledning av att förvaltningen av löntagarfondstyrelsernas tillgångar överförs till avvecklingsstyrelsen. Organisationskommittén bör vidta de åtgärder som behövs för att avvecklingsstyrelsen skall kunna vara verksam fr.o.m. den 1 januari 1992.

Under förutsättning att riksdagen antar de i prop. 1991/92:36 framlagda förslaget bör i organisationskommitténs ansvar bl.a. ligga att anställa en verkställande direktör och övrig personal som från den 1 januari 1992 skall vara verksam i avvecklingsstyrelsen. Enligt propositionen krävs det att kommittén därvid iakttar reglerna om återanställning i lagen (1982:80) om anställningsskydd och att anställda hos löntagarfondstyrelserna erbjuds anställning hos den nya styrelsen. På kommittén bör även ligga att ombesörja sådana praktiska frågor som att se till att lämpliga lokaler finns tillgängliga för avvecklingsstyrelsen från årsskiftet.

För kommittén gäller regeringens direktiv till samtliga kommittéer och särskilda utredare angående utredningsförslagens inriktning (dir. 1984:5).

Kommitténs arbete skall bedrivas skyndsamt och med inriktning på att avvecklingsstyrelsens verksamhet skall kunna påbörjas fr.o.m. den 1 januari 1992. Utredningsuppdraget bör redovisas senast den 13 december 1991.

Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen bemyndigar det statsråd som har till uppgift att föredra frågor om allmänna pensionsfonden

att tillkalla en kommitté bestående av högst fem ledamöter - omfattad av kommittéförordningen (1976:119) - med uppdrag att utreda vissa frågor i samband med avvecklingen av löntagarfondstyrelserna och överföringen av förvaltningen av de tillgångar som löntagarfondstyrelserna förvaltar till avvecklingsstyrelsen samt att lämna erforderliga förslag,

att utse en av ledamöterna att vara ordförande,

att besluta om experter, sekreterare och annat biträde åt kommittén.

Vidare hemställer jag att regeringen beslutar att kostnaderna skall belasta sjunde huvudtitelns anslag Utredningar m.m.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller hans hemställan.

(Finansdepartementet)