Dir. 1992:95

Tilläggsdirektiv till utredningen (Fi 1992:14) om normgivning och tillsyn över nya betalningstjänster (Betaltjänstutredningen)

Dir. 1992:95

Beslut vid regeringssammanträde 1992-11-19

Statsrådet Lundgren anför.

Mitt förslag

Betaltjänstutredningens (Fi 1992:14) uppdrag utvidgas till att omfatta en analys av formerna för bankers organisation och verksamhet i samband med att bankverksamhet bedrivs i butik.

Bakgrund

Genom beslut den 12 mars 1992 bemyndigade regeringen det statsråd som har till uppgift att föredra ärenden om betalningsväsendet att tillkalla en särskild utredare (Fi 1992:14) med uppdrag att utreda behovet av normgivning och tillsyn inom vissa delar av betalningsväsendet (Dir: 1992:60).

I direktiven anfördes att utredaren bl.a. borde kartlägga existerande kontobaserade betalningssystem utanför banksfären samt överväga hur tillsynen över denna verksamhet borde vara anordnad. Utredaren skulle också ägna särskild uppmärksamhet åt vissa gränsdragningsproblem i för hållande till sådan bankverksamhet som regleras i bankrörelselagen (1987:617). Därvid borde en analys omfatta de mellanled i betalnings förmedlingen, t.ex. kortmottagande butiker, som genom kontokortssyste mens expansion fått en ökad betydelse för säkerhet och effektivitet i betalningarna.

Efter det att direktiven utfärdats har regeringen till riksdagen överlämnat en proposition (prop. 1992/93:89) om ändrad lagstiftning för banker och andra kreditinstitut med anledning av EES-avtalet m.m. I propositionen föreslås bl.a. en ny utformning av det för bankerna tillåtna verksamhetsområdet. I samband härmed föreslås dels att bankerna får möjlighet att låta vissa banktjänster utföras i en butik, dels att bankerna efter avtal med Postverket får tillhandahålla vissa posttjänster. I båda fallen krävs regeringens eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionens tillstånd.

I propositionen anförs bl.a. följande. Genom att göra det möjligt för banker och Postverket att öka den lokala samverkan med varandra och med butiker på orter där efterfrågan på bank- och posttjänster är låg, kan stordriftsfördelar och samhällsekonomiska vinster uppstå. En kombination av tjänster erbjuds till en lägre kostnad än om varje tjänst erbjuds separat. Samtidigt kan en sådan lösning bidra till att stimulera utveck lingen av glesbygden och mindre orter vilket på sikt kan motivera etablering av fristående bank- och postkontor.

Vidare pekas i propositionen på en rad åtgärder som kan vidtas för att tillgodose kraven på säkerhet i bankverksamheten. Slutligen framhålls att frågan om samverkan mellan bank, post och butik nu bara avser glesbygd och mindre orter men att frågan är av principiell betydelse och därför förtjänar en djupare och bredare behandling.

Utredningsuppdraget

Mot bakgrund av förslaget om samverkan mellan bank, post och butik i regeringens proposition 1992/93:89 bör utredningen dels kartlägga vilken bankverksamhet som för närvarande bedrivs i butiker och andra lokaler där varor eller tjänster tillhandahålls, dels föreslå riktlinjer för hur denna verksamhet bör organiseras och vilka förutsättningar som bör gälla för en sådan verksamhet. Utredningen skall därvid särskilt belysa vilka krav som bör ställas beträffande säkerhet och hantering av insättarnas medel.

Med det utvidgade uppdrag som utredningen nu föreslås få kan utrednings tiden behöva utsträckas. Arbetet bör dock vara slutfört före utgången av mars 1994.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen utvidgar utredningens uppdrag i enlighet med vad jag nu har anfört.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller hans hemställan.

(Finansdepartementet)