Dir. 1995:58

Delegation för investeringsfrämjande

-

Dir. 1995:58

Beslut vid regeringssammanträde den 20 april 1995

Sammanfattning av uppdraget

En särskild utredare tillkallas för att utreda organisationen av en delegation för investeringsfrämjande. Den särskilde utredaren skall senast den 15 juni 1995

 • redovisa ett underlag som gör det möjligt för delegationen att snabbt sätta igång sin verksamhet, och
 • utarbeta förslag om hur delegationens kansli i Sverige och verksamhet utomlands skall organiseras med avseende på bl.a. arbetsuppgifter och personal.

Förslag om delegation för investeringsfrämjande

Investeringsfrämjande aktiviteter som syftar till att öka den utländska etableringen i Sverige bedrivs sedan den 1 juli 1993 inom ramen för verksamheten i Styrelsen för Sverigebilden (prop. 1992/93:100 bil. 13, bet. 1992/93:KrU15, rskr. 1992/93:314).

Regeringen har i budgetpropositionen 1995 (prop. 1994/95:100 bil. 13) bedömt att det i ännu högre grad än tidigare finns ett behov av investeringsfrämjande åtgärder, så att Sverige på lika villkor som andra länder skall kunna marknadsföra förutsättningarna för att etablera och driva företag i landet och aktivt medverka till sådana etableringar och investeringar. Regeringen har föreslagit vissa förändringar i syfte att effektivisera investeringsfrämjandet med avseende på organisation och arbetsinriktning, bl.a. för att få en klarare profilering av och en högre kompetensnivå i verksamheten.

I budgetpropositionen föreslås att investeringsfrämjandet får en självständig ställning under Näringsdepartementet genom inrättande av en delegation för investeringsfrämjande per den 1 juli 1995. I delegationen bör ingå personer med erfarenheter från bl.a. regeringskansliet, näringslivet, fackliga organisationer och regionala organ. Det operativa arbetet vid delegationens kansli bör ledas av en chef som till sin hjälp har handläggare på kontoret i Sverige och viss egen eller inhyrd personal utomlands.

Vidare föreslås investeringsfrämjandet ha följande inriktning. Det övergripande målet för delegationens verksamhet skall vara att verka för att utländska företag i olika former investerar i Sverige eller samverkar med svenska företag i syfte att bl.a. få till stånd nyetableringar. För att kunna uppfylla detta övergripande mål skall delegationen bl.a.

 • etablera sig som en central kontaktpunkt för investeringsfrämjande, utforma en strategi för informations- och kontaktverksamhet,
 • bedriva informationsverksamheten i samarbete med andra aktörer,
 • bedriva verksamhet på utlandsmarknaderna under budgetåret 1995/96 i främst Japan, USA och Tyskland, och
 • upprätthålla en effektiv förmedlingsorganisation för att bistå i enskilda investeringsprojekt.

Det betonas att verksamheten skall vara konkret och målgruppsorienterad på länder, branscher och företag samt att delegationen bör eftersträva en samordning med offentliga och privata aktörers aktiviteter för investeringsfrämjande både i Sverige och i utlandet.

För att kunna genomföra en förstärkning av de investeringsfrämjande åtgärderna föreslår regeringen att verksamheten för budgetåret 1995/96 får betydligt ökade resurser.

En särskild utredare tillkallas med uppgift att utreda vissa frågor om hur den föreslagna delegationen för investeringsfrämjande skall organiseras. Utredaren skall redovisa ett underlag som gör det möjligt för delegationen att snabbt sätta igång sin verksamhet.

Den särskilde utredaren skall lämna ett underlag för hur delegationens kansli i Sverige bör organiseras personal- och verksamhetsmässigt:

 • Den särskilde utredaren skall föreslå en organisation av delegationen som befrämjar ett konkret, operativt och målinriktat arbete för att få utländska företagsetableringar till Sverige. Delegationen skall organiseras så att den t.ex. kan både lämna upplysningar vid förfrågningar från företag och vägleda eller bistå dessa vid konkreta projekt. Detta kan ibland innebära att delegationen tar initiativ till att föra samman utländska och svenska företag till diskussioner och förhandlingar. Utredaren skall även redovisa riktlinjer för hur delegationen skall arbeta för att kunna göra en effektiv avgränsning av olika målgrupper - t.ex. specifika företag eller branscher i vissa länder - som bl.a. kan bli föremål för en uppsökande kontaktverksamhet. Rollen för delegationens utlandsrepresentation i denna verksamhet bör även preciseras.
 • Delegationens informationsverksamhet kommer att spela en central roll i delegationens arbete. Det är här fråga om att i olika former samla in, analysera, producera och sprida information. Delegationen skall ha egen tillgång till grundläggande information om bl.a. svenska ekonomiska förhållanden och det etableringsrättsliga regelverket. Denna information skall finnas tillgänglig i olika slag av broschyrer och i en elektronisk databank. Information om den svenska ekonomin, skatter, finansväsen, relevanta lagar (aktiebolagslagen, etableringsrätt, etc.), branscher, regioner, kommuner, m.m. skall också finnas tillgänglig. Detta kan åstadkommas genom en egenproducerad databank eller genom uppkopplingar till andra databanker som produceras av andra aktörer för bl.a. investerings- främjande på nationell, regional och kommunal nivå. Den särskilde utredaren skall föreslå riktlinjer om hur informationsverksamheten skall bedrivas på delegationens kansli och hur samarbetet skall etableras med andra aktörer. En särskild uppgift härvidlag är att ge förslag på NUTEK:s roll vid informationsframställningen för delegationens behov.
 • Det är viktigt att delegationen får till stånd en samordning av investeringsfrämjande aktiviteter i Sverige på nationell, regional och lokal nivå. Det gäller för delegationen att etablera sig som central kontaktpunkt för investeringsfrämjande gentemot både företag och andra aktörer. Den särskilde utredaren skall därför redovisa förslag om hur delegationens relationer till andra aktörer och nätverk skall utformas och peka på områden där det kan ske en arbetsfördelning mellan delegationen och dessa organ.
 • Utredaren skall redovisa en bedömning av personalbehovet hos delegationens kansli mot bakgrund av de redovisade verksamhetsuppgifterna. Denna redovisning skall omfatta inte bara antalet personer som behöver anställas för verksamheten och deras fördelning på olika uppgifter utan också de skilda slag av kompetens som bör finnas i delegationen för att denna skall kunna fungera effektivt.

Den särskilde utredaren skall utarbeta förslag till dimensionering och organisation av delegationens verksamhet utomlands när det gäller både de prioriterade länderna - Japan, Tyskland och USA - och övriga marknader. Detta arbete omfattar bl.a. följande frågeställningar.

 • Det finns flera möjliga organisationsformer för hur delegationen kan vara representerad på de olika marknaderna. Det kan bli fråga om egen personal, inhyrd personal på långtidskontrakt, konsulter för specifikt avgränsade uppdrag, personal hos samverkande aktörer, m.m. På de viktigaste marknaderna bör personalen lyda direkt under delegationen.
 • Vid överväganden om hur delegationens verksamhet skall lokaliseras till städer och regioner bör det beaktas att dess lokalisering skall ske till det kommersiella och ekonomiska centret i länderna, vilket inte alltid sammanfaller med det politiska centret (huvudstaden).
 • Delegationens utlandsrepresentation bör samarbeta med andra svenska aktörer i utlandet - de svenska ambassaderna, Sveriges Exportråd, Sveriges teknisk-vetenskapliga attachéverksamhet (STATT), handelskamrarna, kommuners utlandskontor, m.m. - för att uppnå en samordning och effektivisering av olika investeringsfrämjande aktiviteter. Den särskilde utredaren bör ge förslag på omfattningen av och formerna för denna samverkan. Inte minst bör samarbetsmöjligheterna med Exportrådet och dess handelssekreterarkontor liksom med STATT tas till vara. En samverkan med de stora svenska exportföretagen utomlands bör också eftersträvas. En fråga i detta sammanhang är hur delegationen kan medverka till att det skapas ett fungerande nätverk mellan dessa aktörer.
 • Delegationen kan ha egna kontor på utlandsmarknaderna eller samlokalisera sin verksamhet med andra myndigheters eller aktörers kontor, som t.ex. de svenska ambassaderna, Exportrådet, STATT och handelskamrarna. Möjligheterna till samlokalisering med andra myndigheters eller aktörers kontor bör noga övervägas. Oberoende av vilken praktisk lösning som föreslås på de olika marknaderna, skall delegationens verksamhet och placering vara klart urskiljbar från övrig verksamhet vid kontoret. Delegationens profilering på investeringsfrämjande åtgärder får således inte gå förlorad beroende på en viss lösning av lokalproblemen.
 • Det skall även ges riktlinjer för hur arbetsfördelningen mellan delegationens utlandsrepresentation och kansliet i Sverige bör utformas.

Den särskilde utredaren skall i sitt arbete inhämta information från och samråda med näringslivet och dess organisationer, fackliga organisationer, myndigheter, privata organ med intresse för investeringsfrämjande, regionala och kommunala organ, m.fl. Utredaren skall även ta del av de erfarenheter som vunnits i investeringsfrämjande av olika organ i andra länder.

För den särskilde utredarens arbete gäller kommittéförordningen (1976:119). Vidare gäller regeringens direktiv till samtliga kommittéer och särskilda utredare om att redovisa regionalpolitiska konsekvenser (dir. 1992:50), att pröva offentliga åtaganden (dir. 1994:23) och redovisa jämställdhetspolitiska konsekvenser (dir. 1994:124).

Uppdraget förutsätter att riksdagen beslutar i enlighet med regeringens förslag i budgetpropositionen 1995. Den särskilde utredaren skall redovisa sitt uppdrag senast den 15 juni 1995.