Dir. 1995:8

Insatser för kvinno- och jämställdhetsforskning

-

Dir. 1995:8

Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 1995

Sammanfattning av uppdraget

En särskild utredare tillkallas för att föreslå åtgärder som främjar kvinno- och jämställdhetsforskning (genusforskning). Utredaren skall särskilt undersöka hur uppgifterna att utreda, skapa opinion och dela ut bidrag för att främja kvinno- och jämställdhetsforskning bäst kan utformas. Utredaren skall förutsättningslöst pröva om syftet kan uppnås genom att redan befintliga myndigheter ges uppdrag eller om det på nationell nivå bör inrättas ett särskilt forskningsstödjande organ med ansvar för ovanstående.

Bakgrund

Forskning och utbildning gynnas av att människor med skilda erfarenheter har ett jämbördigt samarbete. Detta gäller med avseende på t.ex. kön, ålder och social bakgrund.

Vid universitet och högskolor pågår arbetet för att uppnå målet jämställdhet mellan kvinnor och män. Ett flertal centra och fora för kvinnliga forskare och kvinnoforskning verkar för att stärka och utveckla kvinno- och jämställdhetsforskningen och särskilt stödja kvinnliga forskare. Jämställdhetslagen (1991:433) gäller vid universitet och högskolor som arbetsplats. Högskolelagen (1992:1434) har en bestämmelse om att jämställdhet mellan kvinnor och män alltid skall iakttagas.

Forskningsrådsnämnden har ett särskilt uppdrag att stödja och informera om kvinno- och jämställdhetsforskning.

Enskilda forskare kan också främja jämställdhet bl.a. genom val av forskningsämnen eller handledarskap för att stötta forskare av underrepresenterat kön. Forskare går också samman i nätverk som har till uppgift att stötta och stimulera kvinno- och jämställdhetsforskning (genusforskning).

Regering och riksdag har under många år arbetat för att utveckla jämställdhetsarbetet i den högre utbildningen och forskningen samt förbättra villkoren för kvinnliga forskare liksom för kvinno- och jämställdhetsforskning. Särskilda medel har avsatts för dessa ändamål.

Utbildningsdepartementet tillsatte hösten 1992 en arbetsgrupp (U 1992:E) för jämställdhet i högre utbildning och forskning - kallad JÄST-gruppen - som har till uppgift att följa utveck- lingen och lämna förslag till åtgärder inom området.

Trots dessa åtgärder är andelen kvinnor i högre forskningsbe- fattningar fortfarande liten. Endast 7% av landets professorer är kvinnor. Utvecklingen går alltför långsamt.

Det ringa antalet kvinnliga professorer, lektorer och forskar- assistenter innebär att endast en liten del av de totala forsk- ningsmedlen går till kvinnliga forskare. En ännu mindre del går till kvinno- och jämställdhetsforskning (genusforskning).

För att ytterligare främja jämställdhetsarbetet inom grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, högre utbildning och forskning avser regeringen att i februari 1995 lägga fram en proposition med förslag till åtgärder för ökad jämställdhet i utbildnings- väsendet.

Uppdraget

En särskild utredare tillkallas för att föreslå åtgärder som främjar kvinno- och jämställdhetsforskningen i Sverige. Utredaren skall särskilt undersöka hur uppgifterna att utreda, skapa opinion och dela ut bidrag för att främja kvinno- och jämställdhetsforskning bäst kan utformas. Därutöver skall utredaren ge förslag angående stöd till forskare av under- representerat kön.

Utredaren skall förutsättningslöst pröva om syftet kan uppnås genom att redan befintliga myndigheter ges uppdrag eller om det på nationell nivå bör inrättas ett särskilt forskningsstödjande organ med ansvar för ovanstående.

Utredaren skall beskriva hur förslagen kompletterar eller utvecklar befintliga resurser och institutioner. Vidare skall utredaren därvid samråda med Forskningsrådsnämnden, centrum och forum för jämställdhet och kvinnoforskning vid universitet och högskolor, Kvinnohistoriska samlingarna vid Göteborgs universitetsbibliotek samt Utbildningsdepartementets arbetsgrupp (U 1992:E) den s.k. JÄST-gruppen.

Utredaren skall överväga om den nya myndigheten för hög- skolan som föreslås i (SOU 1994:153) Ett nytt högskoleverk kan ha en roll i de uppgifter som utredningen avser. Samråd skall vidare ske med utredningen för uppföljning av 1993-års universitets- och högskolereform (RUT-93).

Utredaren skall göra internationella jämförelser (med i första hand de nordiska länderna) och därvid belysa fördelar och nackdelar med olika organisationsformer för kvinno- och jämställdhetsforskning (genusforskning). Utredaren skall vidare undersöka möjliga former för internationellt samarbete i denna fråga, i första hand med andra europeiska länder.

Utredaren skall kostnadsberäkna förslag till reformer samt föreslå finansiering som innebär att statsbudgeten inte belastas.

Ramar för utredningens arbete

Utredaren skall beakta regeringens direktiv till samtliga kommittéer och särskilda utredare att pröva offentliga åtaganden (dir. 1994:23). Utredaren skall även i tillämpliga delar följa regeringens direktiv om regionalpolitiska konsekvenser (dir. 1992:50) samt angående jämställdhetspolitiska konsekvenser (dir. 1994:124).

Redovisning av uppdraget

Utredaren skall redovisa sitt uppdrag senast den 1 decem- ber 1995.