Dir. 1997:129

Organisationskommitté för ett tekniskt forskningsinstitut i Göteborg

-

Dir. 1997:129

Beslut vid regeringssammanträde den 30 oktober 1997

Sammanfattning av uppdraget

En organisationskommitté tillkallas med uppgift att planera och förbereda verksamheten vid ett tekniskt forskningsinstitut i Göteborg och, under förutsättning av riksdagens beslut, starta verksamheten.

Bakgrund

I den forskningspolitiska propositionen Forskning och samhälle (prop. 1996/97:5) har regeringen redovisat skälen för att inrätta ett tekniskt forskningsinstitut i Göteborg. I budgetpropositionen för år 1997 (prop. 1996/97:1, bet. 1996/97:FiU11, rskr. 1996/97:49) med förslag till tilläggsbudget för budgetåret 1995/96 anmälde regeringen sin avsikt att utreda möjligheterna att inrätta ett tekniskt forskningsinstitut i Göteborg. Riksdagen beslutade att en engångssumma på 100 miljoner kronor skulle ställas till förfogande varav 50 miljoner kronor anvisades på tilläggsbudget och 50 miljoner kronor skulle användas av redan anvisade medel budgetåret 1995/96 under anslaget C 45. Vissa särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. Riksdagen beslutade även om medel för två professurer i produktionsteknik med inriktning mot elektronikindustrin med anledning av regeringens förslag i budgetpropositionen för år 1997 (prop. 1996/97:1, bet. 1996/97:UbU1, rskr. 1996/97:100). Medlen har reserverats under anslaget C 45. Vissa särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. för att, efter beslut av regeringen, finansiera två professorer vilka har sina respektive anställningar inom högskolan.

En utredning tillkallades under hösten 1996 med uppgift att lämna förslag till inriktning, organisation och finansiering av det nya institutet (dir. 1996:72). Utredningen antog namnet Utredningen om ett tekniskt forskningsinstitut i Göteborg (TEFIG) och överlämnade i mars 1997 sitt betänkande Ett tekniskt forskningsinstitut i Göteborg (SOU 1997:37) till regeringen. I betänkandet föreslås bl.a. att institutet skall bedriva tillämpad forskning och utvecklingsarbete inom området mikroelektronikbaserade system. Forskningen och utvecklingsarbetet skall, enligt förslaget, bedrivas i projektform och företrädesvis på uppdrag från näringslivet. Betänkandet har remissbehandlats och en remissammanställning finns tillgänglig i Utbildningsdepartementet (dnr U97/943/F). En majoritet av remissinstanserna är positiva till huvuddragen i förslaget om ett nytt tekniskt forskningsinstitut i Göteborg och det framhålls allmänt att främjandet av arbete med mikroelektroniska system är av stor betydelse för svenskt näringsliv. Institutet bedöms vidare få stor betydelse för samverkan mellan högskoleforskningen och näringslivet och då särskilt för de små och medelstora företagen. Flertalet remissinstanser betonar dock att institutets roll och uppgift måste ses i ett rikstäckande perspektiv och att verksamheten skall komplettera andra redan genomförda satsningar vid industriforskningsinstitut och vid universitet och högskolor.

Regeringen har i budgetpropositionen för år 1998 (prop. 1997/98:1, utgiftsområde 16) föreslagit att ett tekniskt forskningsinstitut med inriktning mot mikroelektronikbaserade system skall inrättas i Göteborg. Grundprincipen bör vara att institutet erhåller statlig basfinansiering, men den huvudsakliga finansieringen bör, efter ett inledande uppbyggnadsskede, utgöras av uppdragsforskning och utvecklingsarbete med medel från näringslivet. En utgångspunkt är att de 100 miljoner kronor som staten engångsvis ställt till förfogande skall användas under hela uppbyggnadsskedet för investeringar och initiala driftkostnader.

Organisationskommittén skall definiera institutets uppgifter i det svenska systemet för forskning och utveckling. Den modell som med framgång prövats i Tyskland vid Fraunhoferinstitut och liknande institut i andra länder kan tjäna som förebild för institutet. Modellen innebär bl.a. att institutet huvudsakligen skall ägna sig åt uppdragsforskning och även ta emot uppdrag att utveckla nya produkter och processer från idé till färdig prototyp. Verksamheten skall i ett rikstäckande perspektiv komplettera andra existerande satsningar vid industriforskningsinstitut och vid universitet och högskolor.

Organisationskommittén skall ta inledande kontakter med företag och andra tänkta uppdragsgivare samt med universitet och högskolor.

Organisationskommittén skall utreda hur institutet också kan bli en resurs för de små och medelstora företagen.

Organisationskommittén skall vidare utreda lämplig verksamhetsform för institutet. Kommittén skall därvid beakta riksdagens ställningstagande med anledning av propositionen Former för verksamhet som är beroende av statligt stöd m.m. (prop. 1995/96:61, bet. 1995/96:LU7, rskr. 1995/96:79). Detta innebär att statlig verksamhet bör bedrivas i myndighetsform men i vissa fall kan dock formerna aktiebolag eller ideell förening användas.

I avvaktan på riksdagens beslut om ett tekniskt forskningsinstitut skall organisationskommittén utifrån de angivna utgångspunkterna förbereda uppbyggnaden av institutet och söka lämpliga lokaler för institutet i anslutning till Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola AB.

Om organisationskommittén föreslår att verksamheten vid institutet skall bedrivas i myndighetsform skall kommittén förbereda anslutningen av forskningsinstitutet till det statliga redovisningssystemet och uppläggningen av redovisningsplaner samt de övriga beslutsstöd som kan behövas för att följa upp verksamheten, t.ex. system för statistik. Om organisationskommittén föreslår att verksamheten skall bedrivas i aktiebolagsform skall kommittén lämna förslag till en bolagsordning som är anpassad till den verksamhet som skall bedrivas vid institutet och i övrigt ta hänsyn till de regler för beslutsstruktur och ekonomisk redovisning som framgår av aktiebolagslagen (1975:1385) och bokföringslagen (1976:125).

Under förutsättning att riksdagen godkänner regeringens förslag om ett tekniskt forskningsinstitut skall kommittén fullfölja ovanstående uppgifter, samt anställa den personal som behövs för att bygga upp och starta verksamheten vid institutet enligt de föreskrifter som regeringen senare kommer att meddela. Organisationskommittén skall härvid beakta vad regeringen har anfört i den forskningspolitiska propositionen Forskning och samhälle (prop. 1996/97:5) om behovet av en jämn könsfördelning på samtliga nivåer för forskningens kvalitet och sociala nytta. Kommittén skall beakta det arbetstagarinflytande som följer av lag och avtal samt hålla berörda centrala arbetstagarorganisationer informerade om kommitténs arbete och bereda dem tillfälle att framföra synpunkter. Organisationskommittén skall vidare fortsätta att diskutera och förhandla med företag och andra tänkta uppdragsgivare och i övrigt göra de anskaffningar och vidta de åtgärder som behövs för att verksamheten vid institutet skall kunna bedrivas.

Förslag skall lämnas till regeringen senast den 1 februari 1998 angående verksamhetsform, budget för verksamheten fram till dess att forskningsinstitutet kan etableras samt en investeringsplan för budgetåren 1998-2000.

Organisationskommitténs arbete skall bedrivas med sikte på att forskningsinstitutet skall kunna inrättas senast den 1 juli 1998.

Organisationskommittén skall i sitt arbete samverka med berörda myndigheter, kommuner, organisationer samt näringsliv och därvid beakta vad som har beslutats om den regionala organisationen i Västsverige.

Organisationskommittén skall iaktta de lagar och förordningar som gäller myndigheter under regeringen, i vilket bl.a. ingår skyldighet att lämna årsredovisning och delårsrapport.

Organisationskommittén skall i övrigt beakta vad som anförs om ett tekniskt forskningsinstitut i budgetpropositionen för år 1998 (prop. 1997/98:1, utgiftsområde 16) samt i riksdagsbehandlingen av denna proposition.

Organisationskommitténs arbete skall fortlöpande redovisas och slutredovisas till regeringen senast den 30 juni 1998.

Kommittén skall beakta regeringens direktiv till samtliga kommittéer och särskilda utredare om att pröva offentliga åtaganden (dir. 1994:23), om regionalpolitiska konsekvenser (dir. 1992:50), om jämställdhetspolitiska konsekvenser (dir. 1994:124) samt om att redovisa konsekvenser för brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet (dir. 1996:49).