Dir. 1997:142

Översyn av statsbidragen till invandrarnas riksorganisationer m.fl.

Dir. 1997:142

Beslut vid regeringssammanträde den 4 december 1997

Sammanfattning av uppdraget

En särskild utredare tillkallas för att se över formerna för nuvarande statsbidrag till organisationer som bildats av invandrare eller annars på etnisk grund och till verksamhet som bedrivs av andra organisationer inom integrationsområdet.

Utredaren skall lämna förslag till ett bidragssystem som är relaterat till de integrationspolitiska målen och som kan resultatstyras.

Bakgrund

I propositionen Sverige, framtiden och mångfalden - från invandrarpolitik till integrationspolitik (prop.1997/98:16) lägger regeringen fram förslag till mål och inriktning för en framtida integrationspolitik. En ny myndighet föreslås bli inrättad den 1 juni 1998 med ansvar för att integrationspolitiska mål och synsätt får genomslag på olika samhällsområden samt för att aktivt stimulera integrationsprocesserna i samhället. Organisationerna har en viktig uppgift i detta arbete. Enligt regeringens bedömning i propositionen bör staten ge stöd till organisationer som bildats av invandrare eller annars på etnisk grund och vars verksamhet ligger i linje med de integrationspolitiska målen. Regeringen framhåller vidare att även andra organisationer bör kunna få stöd för sådan verksamhet.

Den statliga budgetprocessen har förändrats och arbetet med att vidareutveckla resultatstyrningen pågår. Inom Inrikesdepartementet har en arbetsgrupp, Föreningsbidragsgruppen (In 96:I) , haft i uppdrag att utveckla metoder för resultatstyrning, uppföljning och utvärdering av statsbidragen till föreningar och andra ideella organisationer. Arbetsgruppen föreslår i rapporten Resultatstyrning av föreningsbidrag (Ds 1997:36) att de statliga bidragen till föreningslivet skall utformas så att aktiv förnyelse och utveckling av verksamheten premieras. Enligt arbetsgruppen är regelverken för många av bidragen otidsenliga och inte anpassade till resultatstyrning. Effekterna av de statliga bidragen är oklara eftersom det inte sker någon uppföljning och utvärdering av dem. Ett utvecklingsarbete i syfte att anpassa bidragsgivningen till den statliga resultatstyrningen har inletts, bl.a. för ungdomsorganisationerna, idrotten och vissa av frivilligorganisationerna inom det sociala området och inom försvarsområdet.

Statsbidraget till invandrarnas riksorganisationer regleras i förordningen (1986:472) om statsbidrag till invandrarnas riksorganisationer. Invandrarorganisationer och andra organisationer kan också få stöd till projektverksamhet enligt förordningen (1990:632) om statsbidrag till avgränsade invandrarpolitiska projekt. De aktuella regelverken svarar inte mot de krav som kan ställas på den statliga mål- och resultatstyrningen. Den nya integrationsmyndigheten disponerar också medel bl.a. för stöd till projektverksamhet i syfte att förebygga och motverka diskriminering, främlingsfientlighet och rasism. Det är angeläget att ett mer sammanhållet bidragssystem för bidragsgivningen utvecklas.

Mot denna bakgrund har regeringen i den integrationspolitiska propositionen aviserat att en särskild utredare kommer att få i uppdrag att utveckla former för ett nytt bidragssystem till organisationer som bildats av invandrare eller annars på etnisk grund och till andra organisationer verksamma inom integrationsområdet.

Uppdraget

Utredaren skall se över formerna för statsbidrag till organisationer som bildats av invandrare eller annars på etnisk grund och till verksamhet som bedrivs av andra organisationer inom integrationsområdet.

Utredaren skall analysera hur nuvarande statsbidrag och projektstöd till organisationer som bedriver verksamhet inom det integrationspolitiska området kan användas mer effektivt i syfte att öka de integrationspolitiska målens genomslagskraft. Utredaren skall lämna förslag till ett resultatstyrt bidragssystem som är flexibelt och kan utvecklas allteftersom behoven inom det integrationspolitiska området förändras. En utgångspunkt är att stödet skall bli mer verksamhetsinriktat och i högre grad inriktas på dem som bedriver ett aktivt integrationsarbete. Villkoren för statsbidrag bör i det nya bidragssystemet på ett tydligare sätt kopplas till organisationernas roll och funktion i integrationsarbetet. Utredaren skall föreslå en metod för hur stödet till organisationerna kan prövas mot särskilt angelägna mål för integrationsarbetet.

Det nya bidragssystemets konstruktion

Bidragssystemet skall vara så konstruerat att det stimulerar befintliga organisationer till förnyelse samtidigt som det underlättar för nya organisationer att växa fram. Inom ramen för bidragssystemet skall det i likhet med i dag finnas ett utrymme för organisationerna att utifrån sina specifika förutsättningar, som t.ex. storlek och historiska traditioner, kunna medverka till att stärka den egna gruppens identitet och delaktighet i det svenska samhället.

Utredaren skall också beakta att kvinnornas ställning i den egna organisationen och i den verksamhet som bedrivs kan stärkas och stödjas av det nya bidragssystemet.

Utredaren bör ta fasta på att bidraget skall riktas till organisationer som bildats av invandrare eller annars på etnisk grund och till andra organisationer som bedriver verksamhet i linje med de integrationspolitiska målen. Stöd bör även ges till organisationer som arbetar tväretniskt, antingen genom att verka för att människor med olika bakgrund samlas kring gemensamma frågor eller genom att bygga vidare på ett befintligt intresse.

Riksdagen har i samband med behandlingen av förslaget i den integrationspolitiska propositionen om att avveckla stödet till Stiftelsen invandrartidningen framhållit att det finns skäl att uppmärksamma hur nyhets- och informationsförmedling till mindre språkgrupper skall ske. Mot denna bakgrund har riksdagen givit regeringen tillkänna att utredaren skall undersöka möjligheterna att invandrarorganisationer involveras i arbetet med att sprida nyheter och information på andra språk än svenska (bet. 1997/98/SfU6, rskr.1997/98:68).

Utredaren skall ta del av de tekniska konstruktioner som föreslås för olika bidragssystem i rapporten Resultatstyrning av föreningsbidrag (Ds 1997:36).

Bidragsfördelande myndighet

En viktig förutsättning för utformningen av stödet är den nya integrationsmyndigheten som kommer att ha den naturliga överblicken och kompetensen som krävs för att ansvara för bidragsfördelningen till organisationer och deras verksamhet. Utredaren skall redovisa ett system för en effektiv och ändamålsenlig bidragshantering hos myndigheten samt föreslå former för resultatuppföljning och utvärdering av stödet.

Samråd

Utredaren skall bedriva arbetet i samråd med invandrarnas organisationer och andra organisationer som bedriver verksamhet inom integrationsområdet.

Ramar för utredningens arbete I enlighet med vad som sägs i den integrationspolitiska propositionen skall inriktningen vara att det nya statsbidragssystemet genomförs successivt, med början år 1999, för att vara fullt genomfört år 2001. Utredaren skall därför samordna arbetet med den särskilde utredaren för bildandet av en ny integrationsmyndighet (dir. 1997:117) inför bl.a. det budgetunderlag som denne skall lämna till regeringen senast den 1 mars 1998 angående myndighetens verksamhet för år 1999.

Uppdraget skall vara slutfört senast den 15 april 1998.

För utredningsarbetet gäller regeringens direktiv till samtliga kommittéer och särskilda utredare om att redovisa regionalpolitiska konsekvenser (dir. 1992:50), att pröva offentliga åtaganden (dir.1994:23), att redovisa jämställdhetspolitiska konsekvenser (dir.1994:124), samt att redovisa konsekvenser för brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet (dir.1996:49).