Upphävd författning

Förordning (1986:472) om statsbidrag till invandrarnas riksorganisationer

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1986-06-11
Ändring införd
SFS 1986:472 i lydelse enligt SFS 2000:217
Ikraft
1986-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  En riksorganisation för invandrare kan få statsbidrag enligt denna förordning.

2 §  Regeringen beslutar, efter förslag från Integrationsverket, vilka organisationer som skall få statsbidrag. Integrationsverket bestämmer och betalar ut bidrag om inte regeringen föreskriver annat. Förordning (1998:227).

3 § har upphävts genom förordning (2000:217).

4 §  För att föreslås få statsbidrag skall en organisation

 1. ta till vara invandrares intressen på det invandrar- och minoritetspolitiska området och bedriva verksamhet med allmän kulturell och social inriktning,
 2. hämta huvudparten av sina medlemmar från invandrar- och minoritetsgrupper i Sverige,
 3. vara demokratiskt uppbyggd så att varje medlem har en stadgeenlig möjlighet att påverka organisationens beslut,
 4. ha en tillfredsställande geografisk spridning i de områden där den invandrar- och minoritetsgrupp är bosatt som utgör organisationens medlemsunderlag,
 5. ha sin verksamhet förlagd huvudsakligen till Sverige,
 6. själv bekosta en del av sin verksamhet och
 7. kunna dokumentera sin verksamhet och sitt medlemsantal genom styrkta handlingar såsom verksamhets- och revisionsberättelser.

5 §  Statsbidrag beräknas för tiden den 1 januari-den 31 december (bidragsåret). Förordning (1996:1582).

6 §  Statsbidrag får lämnas bara till en organisation som under närmast föregående bidragsår hade minst 1 000 individuellt betalande medlemmar. Bidraget skall avse organisationens centrala verksamhet.

6 a §  Statsbidrag får lämnas till en organisation under de tre första verksamhetsåren även om kraven i 4 och 6 §§ inte är uppfyllda. Förordning (1998:1748).

7 §  När antalet medlemmar skall bestämmas för en organisation, skall hänsyn tas till förhållandena den dag under det föregående bidragsåret, då organisationens verksamhetsår upphörde.

8 §  För att någon vid tillämpningen av denna förordning skall räknas som medlem i en riksorganisation krävs att han eller hon betalat avgift till organisationen eller till förening som ingår i riksorganisationen för det verksamhetsår som upphörde under det föregående bidragsåret.

Statsbidraget för bidragsåret 2000 beräknas enligt följande

Antal medlemmar
1 000- 3 499 249 000 3 500- 4 499 389 000 4 500- 6 999 634 000 7 000-10 999 779 000 11 000-14 999 877 000 15 000-29 999 1 073 000 Förordning (1999:1348).

10 §  Bidrag betalas ut med en fjärdedel av bidragsbeloppet snarast möjligt efter den 1 januari, den 1 april, den 1 juli och den 1 oktober under bidragsåret. Del av bidraget får betalas ut innan bidragets storlek har fastställts. Förordning (1996:1582).

11 §  När ett statsbidrag betalas till en riksorganisation skall avdrag göras för belopp som felaktigt har betalts till organisationen för tidigare bidragsår. Kan ett sådant avdrag inte ske, skall organisationen betala tillbaka vad den har fått för mycket.

[S2]För en riksorganisation, som uppbär stöd enligt förordningen (1982:865) om statsbidrag till kvinnoorganisationernas centrala verksamhet, skall bidraget minskas med motsvarande belopp.

12 §  En riksorganisation är skyldig att på begäran av Integrationsverket lämna verksamhets- och revisionsberättelse samt de verifikationer och övriga uppgifter som krävs för att verket skall kunna pröva frågan om statsbidrag. Förordning (1998:227).

13 §  Om Integrationsverket under bidragsåret anser att en organisation inte längre uppfyller villkoren för bidrag, skall verket hänskjuta frågan till rege- ringen för beslut. Förordning (1998:227).

14 §  Integrationsverkets beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (1998:227).

15 §  Integrationsverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för tillämpningen av denna förordning. Förordning (1998:227).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1986:472) om statsbidrag till invandrarnas riksorganisationer

Förordning (1987:768) om ändring i förordningen (1986:472) om statsbidrag till invandrarnas riksorganisationer

Förordning (1988:127) om ändring i förordningen (1986:472) om statsbidrag till invandrarnas riksorganisationer

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för statsbidrag som avser bidragsåret 1988/89.
  Omfattning
  ändr. 3, 9 §§
  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1988:894) om ändring i förordningen (1986:472) om statsbidrag till invandrarnas riksorganisationer

Förordning (1990:891) om ändring i förordningen (1986:472) om statsbidrag till invandrarnas riksorganisationer

Förordning (1991:682) om ändring i förordningen (1986:472) om statsbidrag till invandrarnas riksorganisationer

Förordning (1992:612) om ändring i förordningen (1986:472) om statsbidrag till invandrarnas riksorganisationer

Förordning (1993:445) om ändring i förordningen (1986:472) om statsbidrag till invandrarnas riksorganisationer

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:261, Prop. 1992/93:100, Bet. 1992/93:SfU7
  Omfattning
  ändr. 9 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1994:1157) om ändring i förordningen (1986:472) om statsbidrag till invandrarnas riksorganisationer

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:263, Prop. 1993/94:100, Bet. 1993/94:SfU14
  Omfattning
  ändr. 9 §
  Ikraftträder
  1994-08-01

Förordning (1995:677) om ändring i förordningen (1986:472) om statsbidrag till invandrarnas riksorganisationer

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:309, Prop. 1994/95:100, Bet. 1994/95:SfU13
  Omfattning
  ändr. 5, 9, 10 §§
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1996:1582) om ändring i förordningen (1986:472) om statsbidrag till invandrarnas riksorganisationer

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:127, Prop. 1996/97:1, Bet. 1996/97:SfU2
  Omfattning
  ändr. 5, 9, 10 §§
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1997:1259) om ändring i förordningen (1986:472) om statsbidrag till invandrarnas riksorganisationer

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:112, Prop. 1997/98:1, Bet. 1997/98:SfU2
  Omfattning
  ändr. 9 §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1998:227) om ändring i förordningen (1986:472) om statsbidrag till invandrarnas riksorganisationer

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:68, Prop. 1997/98:16, Bet. 1997/98:SfU6
  Omfattning
  ändr. 2, 3, 9, 12, 13, 14, 15 §§
  Ikraftträder
  1998-06-01

Förordning (1998:1748) om ändring i förordningen (1986:472) om statsbidrag till invandrarnas riksorganisationer

Förarbeten
Rskr. 1998/99:102, Prop. 1998/99:1, Bet. 1998/99:SfU2
Omfattning
ändr. 3 §; ny 6 a §
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (1999:1348) om ändring i förordningen (1986:472) om statsbidrag till invandrarnas riksorganisationer

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2000-01-01

Ändring, SFS 2000:216

Omfattning
upph.

Förordning (2000:217) om ändring i förordningen (1986:472) om statsbidrag till invandrarnas riksorganisationer

Omfattning
upph. 3 §
Ikraftträder
2000-05-31