Dir. 1998:54

Bildandet av en myndighet för kvalitetsutveckling och kompetensförsörjning

-

Dir. 1998:54

Beslut vid regeringssammanträde den 25 juni 1998.

Sammanfattning av uppdraget

En särskild utredare tillkallas med uppgift att förbereda och genomföra bildandet av en myndighet för kvalitetsutveckling och kompetensförsörjning (prop.1997/98:136, bet. 1997/98:KU31, rskr. 1997/98:294).

Utredaren skall bl.a. lämna förslag till

  • verksamhetsmål
  • instruktion och regleringsbrev
  • myndighetens namn
  • principer för styrelsens sammansättning och arbetsuppgifter
  • former för samverkan med Arbetsgivarverket och andra myndigheter.

Utredaren skall dra upp riktlinjer för den nya myndighetens organisation och ange vilken kompetens som behövs.

Utredaren skall vidare vidta de åtgärder som krävs för att myndigheten skall kunna fungera fr.o.m. den 1 januari 1999. I detta ingår bl.a. att bemanna den nya myndigheten.

Bakgrund

Regeringen har i propositionen Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst (prop. 1997/98:136) uttalat att en särskild myndighet för kvalitetsutveckling och kompetensförsörjning bör inrättas inom förvaltningen. Myndigheten, som i huvudsak skall arbeta på uppdrag av regeringen, bör verka för att statsförvaltningen har en gemensam förvaltningskultur och förvaltningsetik. Myndigheten bör t.ex. ta fram underlag för gemensam basutbildning i grundläggande förvaltningskunskap som kan användas av myndigheterna. En annan uppgift är att utveckla program för kvalificerad aspirantutbildning inom staten. En viktig del i den nya myndighetens verksamhet skall vara att initiera och stödja systematiskt kvalitetsarbete inom statsförvaltningen och skapa nätverk för erfarenhetsutbyte inom detta område. Myndigheten bör också fungera som ett samråds- och kontaktorgan mellan statsförvaltningen och utbildnings- och forskningsväsendet i frågor av betydelse för förvaltningens utveckling.

Statens förnyelsefond läggs ned i samband med att myndigheten inrättas.

Uppdraget

En särskild utredare tillkallas med uppdrag att förbereda och genomföra bildandet av en myndighet för kvalitetsutveckling och kompetensförsörjning i enlighet med vad som sägs under avsnittet 6.2, s. 20 ff. i propositionen Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst (prop. 1997/98:136, bet. 1997/98:KU31, rskr. 1997/98:294).

* Utredaren skall undersöka vilka beslutade program och projekt inom Statens förnyelsefond som inte bör drivas vidare av den nya myndigheten.

* Utredaren skall lämna förslag till riktlinjer för utarbetande av ett gemensamt utbildningsmaterial i grundläggande förvaltningskunskap. Materialet skall kunna användas av myndigheterna i deras introduktion av nyanställda och vid annan internutbildning och syfta till att stärka medvetenheten om statstjänstemannarollens särskilda ansvar och betydelse i det allmännas tjänst.

* Utredaren skall också lämna förslag till innehåll och uppläggning av en kvalificerad aspirantutbildning som generellt kan användas av myndigheterna eller lätt anpassas till deras särskilda behov. När förslagen utarbetas bör erfarenheter från de myndigheter som i dag har en mer utvecklad aspirantutbildning tas tillvara.

* Vidare skall utredaren utarbeta en strategi för hur systematiskt kvalitetsarbete på bred front skall kunna främjas och utvecklas inom statsförvaltningen. Ett syfte med satsningen på kvalitetsarbete är att svensk statsförvaltning på detta område skall kunna hävda sig väl vid en internationell jämförelse.

* Slutligen skall utredaren lämna förslag till hur universitets och högskolors kompetens inom området fortlöpande skall tas till vara och stimulera till kunskapsutveckling och kunskapsutbyte. Utredaren bör därvid samråda med Högskoleverket och Humanistisk- samhällsvetenskapliga forskningsrådet och undersöka i vilken utsträckning samverkan eller samordning kan ske med andra samarbetsprojekt mellan forskning och förvaltning, t.ex. inom ramen för Utvecklingsrådets verksamhet eller den verksamhet som under Inrikesdepartementet bedrivs av Arbetsgruppen för forskningsfrågor.

Resultatet av utredarens arbete skall utformas så, att det kan utgöra underlag för analyser och beslut i den nya myndighetens styrelse.

Utredaren skall redovisa de ekonomiska konsekvenserna av sina förslag samt visa hur förslag som innebär utgiftsökningar eller inkomstminskningar för staten skall finansieras.

Utredaren skall lämna förslag till verksamhetsmål. Vidare skall utredaren ta fram förslag till namn, instruktion och regleringsbrev för 1999 för den nya myndigheten. Utredaren skall också ta ställning till i vilken utsträckning myndigheter skall kunna anlita den nya myndigheten och hur detta i så fall skall administreras, prioriteras och finansieras.

Regeringen kommer att lägga fram förslag till anslag i budgetpropositionen för år 1999.

Myndighetens verksamhet skall vara lokaliserad till Stockholm.

Utredaren skall dra upp riktlinjer dels för myndighetens organisation, dels för vilken kompetens som myndigheten behöver. Utredaren skall bemanna myndigheten med utgångspunkt i behovet av ny kompetens och med beaktande av reglerna om övergång av verksamhet i 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd.

Utredaren skall också vidta de administrativa åtgärder i övrigt som krävs för att den nya myndigheten skall kunna börja sin verksamhet fr.o.m. den 1 januari 1999. Till förberedelsearbetet hör att ta fram en verksamhetsplan för myndigheten för budgetåret 1999. Andra uppgifter är att förbereda anslutningen av den nya myndigheten till det statliga redovisningssystemet, lägga upp redovisningsplaner för myndighetens verksamhet och sluta nödvändiga avtal för verksamheten.

Utredaren skall hålla de berörda centrala arbetstagarorganisationerna informerade om arbetet och bereda dem tillfälle att framföra synpunkter samt genomföra förhandlingar enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet.

För utredningsarbetet gäller i tillämpliga delar regeringens direktiv till samtliga kommittéer och särskilda utredare om redovisning av regionalpolitiska konsekvenser (dir. 1992:50), om att pröva offentliga åtaganden (dir. 1994:23), om att redovisa jämställdhetspolitiska konsekvenser (dir. 1994:124) samt om att redovisa konsekvenser för brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet (dir. 1996:49).

Utredaren skall senast den 1 november 1998 i en delrapport lämna förslag avseende

  • verksamhetsmål
  • regleringsbrev och instruktion
  • namn och
  • principer för styrelsens sammansättning och arbetsuppgifter.

Uppdragets övriga delar skall redovisas senast den 1 december 1998. Vidare skall utredaren fram till den 1 januari 1999 fullgöra de uppgifter som krävs för att myndigheten skall kunna fungera fr.o.m. detta datum.