Dir. 2000:26

Tilläggsdirektiv till EU-bedrägeridelegationen (Fi 1996:29)

Dir. 2000:26

Beslut vid regeringssammanträde den 11 maj 2000.

Sammanfattning av uppdraget

EU-bedrägeridelegationen skall successivt överlämna ansvaret för verksamheten till Ekobrottsmyndigheten så att delegationen kan avvecklas senast den 30 juni 2000.

Bakgrund

Regeringen beslutade hösten 1994 om övergripande riktlinjer för hur medel som betalas till och från EU skall hanteras och kontrolleras i Sverige (prop. 1994/95:40). Riksdagen delade regeringens uppfattning (bet. 1994/95:FiU5, rskr. 1994/95:67). I propositionen slogs fast att hög prioritet skulle ges åt kontrollen av efterlevnaden av EG:s regelverk i Sverige. Det är därför av stor vikt att de svenska insatserna för att begränsa bedrägeri och andra oegentligheter inom olika områden samordnas och följs upp på nationell nivå. Detta gäller såväl administrativa som straffrättsliga åtgärder. Mot denna bakgrund inrättades EU-bedrägeridelegationen i april 1996 med uppgift att utgöra ett samverkansorgan för nationella åtgärder mot bedrägerier, missbruk och annan oegentlig och ineffektiv hantering och användning av EU-relaterade medel i Sverige (dir. 1996:29). I delegationen ingår ledamöter från samtliga administrativa myndigheter som svarar för de större medelsflödena till och från EU samt från rättsväsendet och berörda departement.

Delegationens ursprungliga uppdrag var inte tidsbegränsat. I en utvärdering, utförd av Statskontoret på delegationens uppdrag och som delegationen överlämnade till regeringen den 2 juli 1998, konstaterades att delegationen var framgångsrik i arbetet att främja samarbetet mellan departement och myndigheter och att delegationen utförde sitt uppdrag. I utvärderingen förordas att delegationens verksamhet inte permanentas och att delegationen ges i uppdrag att analysera hur arbetet kan föras vidare, varvid delegationen bör avvecklas så snart det går.

I tilläggsdirektiv beslutade den 17 december 1998 uppdrogs åt EU-bedrägeridelegationen att lämna en rapport senast den 1 juli 1999 om hur den framtida samordningen av bedrägerifrågor som rör EU:s finansiella intressen bör se ut (dir. 1998:111). I direktiven klargjorde regeringen att verksamheten inte borde permanentas, utan avvecklas så snart det går.

EU-bedrägeridelegationen lämnade sin rapport den 28 juni 1999. Delegationen konstaterade att det finns ett fortsatt behov av ett organ som samordnar de svenska insatserna för att skydda gemenskapernas finansiella intressen i Sverige. Delegationen föreslog att denna uppgift läggs på Ekobrottsmyndigheten och att Ekobrottsmyndigheten förstärks med ett EU-bedrägeriråd bestående av företrädare för berörda myndigheter och departement. I rapporten föreslogs vidare att delegationen avvecklas senast den 30 juni 2000.

Regeringen redovisade sitt ställningstagande i budgetpropositionen för 2000 som innebar att Ekobrottsmyndigheten successivt under en sexmånadersperiod från och med den 1 januari 2000 övertar EU- bedrägeridelegationens ansvar för att samordna skyddet av gemenskapernas finansiella intressen. Vidare slogs fast att ett organ bör inrättas i anslutning till Ekobrottsmyndigheten för frågor rörande skyddet av gemenskapernas finansiella intressen (prop. 1999/2000:1). Riksdagen delade regeringens bedömning (bet. 1999/2000 JuU1, rskr. 1999/2000:78, 79).

Uppdraget

EU-bedrägeridelegationen skall avveckla sin verksamhet så snart det är möjligt, dvs. när Ekobrottsmyndigheten har de praktiska förutsättningarna att överta verksamheten och det nya EU-bedrägerirådet inrättats, dock senast den 30 juni 2000. EU-bedrägeridelegationen skall successivt överlämna ansvaret för verksamheten till Ekobrottsmyndigheten och fram till avvecklingen arbeta i nära samråd med Ekobrottsmyndigheten för att underlätta myndighetens övertagande av verksamheten.

I samband med avvecklingen skall EU-bedrägeridelegationen lämna en slutrapport om verksamheten.

Delegationens arkiv skall överlämnas till Ekobrottsmyndigheten.

(Finansdepartementet)