Dir. 2000:32

En ny myndighet för försvarsforskning

-

Dir. 2000:32

Beslut vid regeringssammanträde den 19 april 2000.

Sammanfattning av uppdraget

En särskild utredare skall, med förbehåll för riksdagens kommande beslut med anledning av regeringens proposition 1999/2000:97, förbereda inrättandet av en ny myndighet för försvarsforskning den 1 januari 2001. Utredaren skall bl.a. lämna förslag till namn på och instruktion för den nya myndigheten.

Bakgrund

Regeringen har i propositionen Vissa organisatoriska frågor inom Försvarsmakten, m.m. (prop. 1999/2000:97) föreslagit riksdagen att Försvarets forskningsanstalt och Flygtekniska försöksanstalten skall läggas ned den 31 december 2000 samt att en ny myndighet för försvarsforskning skall inrättas den 1 januari 2001. Riksdagen väntas besluta med anledning av propositionen under våren 2000.

Uppdraget

Utgångspunkt för utredarens arbete skall vara regeringens proposition 1999/2000:97 och riksdagens beslut med anledning av den.

Utredaren skall vidare utgå från att den nya myndighetens olika verksamheter inledningsvis och i huvudsak skall vara lokaliserade som de är nu.

Utredaren skall, fram till dess att den nya myndigheten har inrättats, besluta i sådana frågor som berör myndighetens verksamhet fr.o.m. den 1 januari 2001. Sådana beslut skall fattas efter hörande av Försvarets forskningsanstalt och Flygtekniska försöksanstalten. Utredaren skall bl.a.

· förbereda anslutningen av den nya myndigheten till det statliga redovisningssystemet och lägga upp redovisningsplaner samt sluta nödvändiga avtal för myndighetens verksamhet,

· vidta de åtgärder som krävs enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. Den nya myndigheten skall bemannas med beaktande av reglerna om övergång av verksamhet i 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd. Det ankommer på utredaren att besluta om bemanningen samt även i övrigt utöva arbetsgivarens befogenheter.

Utredaren skall senast den 15 juni 2000 för den nya myndigheten lämna dels förslag till namn, dels ett budgetunderlag för år 2001 med förslag om anslagsstruktur. Utgångspunkter för budgetunderlaget skall vara en total anslagsram för år 2001 (i genomförandeprisläge år 2000) som motsvarar summan av anslagen till Försvarets forskningsanstalt och Flygtekniska försöksanstalten för år 2000 samt i övriga avseenden de budgetunderlag för år 2001 som Försvarets forskningsanstalt och Flygtekniska försöksanstalten har lämnat.

Utredaren skall senast den 15 augusti 2000 för den nya myndigheten lämna förslag till instruktion och regleringsbrev för år 2001 samt förslag i övrigt till författningsändringar som behövs med anledning av att den nya myndigheten inrättas.

Utredaren skall hålla berörda centrala arbetstagarorganisationer informerade om arbetet och bereda dem tillfälle att framföra synpunkter.

Utredarens arbete skall vara avslutat den 31 december 2000.

(Försvarsdepartementet)