Dir. 2000:33

Ny myndighetsorganisation för forskningsfinansiering

Dir. 2000:33

Beslut vid regeringssammanträde den 19 april 2000.

Sammanfattning av uppdraget

En organisationskommitté tillsätts med uppgift att

 • vidta de förberedande åtgärder som krävs för att Vetenskapsrådet, forskningsrådet för sociala frågor och arbetsliv, forskningsrådet för miljö, lantbruk och samhällsplanering och FoU-myndigheten skall kunna inrättas den 1 januari 2001,
 • lämna förslag till ekonomiska ramar för de nya myndigheternas verksamhetunder budgetåret 2001,
 • lämna förslag till erforderliga författningsändringar samt namn på de nya myndigheterna med undantag för Vetenskapsrådet,
 • träffa de avtal som behövs för myndigheternas verksamheter,
 • tydliggöra ansvarsfördelningen mellan de nya myndigheterna,
 • föreslå former för samverkan mellan olika forskningsfinansiärer och samverkansformer som rör Forskningsforums verksamhet,
 • genomföra val av elektorsförsamlingar som skall utse representanter för forskarsamhället som styrelseledamöter i Vetenskapsrådet och de däri ingående ämnesråden, i rådet för sociala frågor och arbetsliv samt i rådet för miljö, lantbruk och samhällsplanering,
 • besluta om bemanning av de nya myndigheterna,
 • hålla personal och arbetstagarorganisationer vid de myndigheter som berörs av omorganisationen, liksom de centrala arbetstagarorganisationerna underättade om arbetets gång,
 • upprätta tidsplan och ange förslag och rapporter inom angivna tidsramar.

Bakgrund

Regeringen har i propositionen Forskning för framtiden - en ny organisation för forskningsfinansiering (prop. 1999/2000:81) föreslagit riktlinjer för en ny myndighetsorganisation för forskningsfinansiering. Enligt regeringens bedömning bör tre nya forskningsråd och en ny myndighet för finansiering av forskning och utvecklingsarbete (FoU-myndighet) inrättas den 1 januari 2001.

Ett av de nya forskningsråden är Vetenskapsrådet. Vetenskapsrådet föreslås inrättas med stöd av lag för att garantera en fast grundstruktur i verksamheten. Rådets främsta uppgift skall vara att ge stöd till grundläggande forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom samtliga vetenskapsområden. Till Vetenskapsrådet förs de ansvarsområden som idag handhas av Forskningsrådsnämnden, Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet, Medicinska forskningsrådet, Naturvetenskapliga forskningsrådet och Teknik- vetenskapliga forskningsrådet. Dessa myndigheter avvecklas. Fler än hälften av ledamöterna i Vetenskapsrådets styrelse skall utses av forskarsamhället genom ett elektorsförfarande.

Inom Vetenskapsrådet bör finnas ämnesråd för forskningsfinansiering inom vissa ämnesområden. Tre sådana ämnesråd inom humaniora- samhällsvetenskap, medicin respektive natur- och teknikvetenskap bör inrättas med ansvar för beslut om medelsfördelning. Fler än hälften av ledamöterna i ämnesråden bör utses av representanter för forskarsamhället genom ett elektorsförfarande.

Vidare bör ett områdesinriktat forskningsråd för sociala frågor och arbetsliv inrättas. Rådet bör överta de ansvarsområden som idag handhas av Socialvetenskapliga forskningsrådet samt delar av ansvarsområdet för Rådet för arbetslivsforskning. Till följd härav skall Socialvetenskapliga forskningsrådet avvecklas.

Ett områdesinriktat forskningsråd för miljö, lantbruk och samhällsplanering bör också inrättas med ansvar för de områden som idag handhas av Skogs- och jordbrukets forskningsråd och Byggforskningsrådet samt för delar av Naturvårdsverkets uppgifter och anslag inom forskningsområdet. Skogs- och jordbrukets forskningsråd och Byggforskningsrådet skall därmed avvecklas.

Fler än hälften av ledamöterna i de ovan nämnda forskningsråden skall utses av representanter för forskarsamhället genom ett elektorsförfarande.

Dessutom bör en FoU-myndighet inrättas för behovsstyrd forskning och utvecklingsarbete till stöd för innovationssystemet samt en hållbar utveckling och tillväxt. FoU-myndigheten bör överta de ansvarsområden som idag handhas av Kommunikationsforskningsberedningen, de FoU-finansierande delarna av Närings- och teknikutvecklingsverkets verksamhet samt delar av det ansvarsområde som handhas av Rådet för arbetslivsforskning. Kommunikationsforskningsberedningen och Rådet för arbetslivsforskning skall avvecklas.

Slutligen bör ett Forskningsforum inrättas med uppgift att verka för dialog och samverkan mellan forskare, forskningsfinansiärer, allmänheten och andra som direkt eller indirekt berörs av forskningen.

De nya myndigheterna

Vetenskapsrådets främsta uppgift skall vara att stödja grundläggande, inomvetenskapligt motiverad forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom samtliga vetenskapsområden. Härutöver skall Vetenskapsrådet ha de uppgifter som framgår i prop. 1999/2000:81 s. 18-20. Dessutom skall Vetenskapsrådet ha uppgifter av mer övergripande karaktär. Dessa är bl.a. följande. Vetenskapsrådet skall ha ett särskilt ansvar för att i ett internationellt perspektiv upprätthålla kvaliteten på den svenska forskningen och främja förnyelse och rörlighet inom forskningen. Rådet skall ansvara för övergripande policyfrågor som rör hela dess verksamhetsområde. Rådet skall också ta initiativ till vissa breda forskningssatsningar. En angelägen uppgift för rådet är att ta initiativ till mång- eller tvärvetenskapliga satsningar över ämnesgränserna samt att svara för forskningsinformation.

Inom Vetenskapsrådet skall inrättas tre ämnesråd med ansvar för humaniora-samhällsvetenskap, medicin respektive natur- och teknikvetenskap. Ämnesråden skall, inom de ekonomiska ramar som statsmakterna kommer att ange, besluta om medelsfördelning till forskningsprojekt och finansiering av anställningar för forskningsverksamhet inom sina respektive verksamhetsområden. Om Vetenskapsrådet har utfärdat riktlinjer för denna medelsfördelning eller för satsningar på forskningsområden som bedöms vara av särskild betydelse, skall dessa riktlinjer följas av ämnesråden. Vetenskapsrådet kan delegera uppgifter till ämnesråden. Vetenskapsrådet skall kunna initiera samverkan mellan ämnesråd eller mellan ämnesråd och andra organ utöver den samverkan som ämnesråden själva tar initiativ till. Vetenskapsrådet skall tillsammans med ämnesråden även bevaka den svenska och internationella forskningens utveckling och bygga upp svensk forskning inom områden av särskild betydelse.

Vetenskapsrådet skall ledas av en myndighetschef med stor vetenskaplig kompetens som utses av regeringen. Vetenskapsrådets styrelse skall bestå av tretton ledamöter, inklusive ordföranden och myndighetens chef. Åtta av ledamöterna utses av forskarsamhället genom ett förfarande med elektorsval. Övriga ledamöter utses av regeringen och skall vara väl förtrogna med samhällets och näringslivets kunskapsbehov. Styrelsen - där flertalet företräder forskarsamhället - skall bl.a. fatta de beslut om forskningsfinansiering som inte fattas av ämnesråden.

Ämnesråden skall bestå av elva ledamöter inklusive ordföranden. Sju ledamöter utses av forskarsamhället genom ett förfarande med elektorsval och fyra ledamöter inklusive ordföranden utses av regeringen. Vid respektive ämnesråd skall finnas en av styrelsen utsedd huvudsekreterare med hög vetenskaplig kompetens.

Forskningsforum skall verka för dialog och samverkan mellan forskare, forskningsfinansiärer, allmänhet och andra som direkt eller indirekt berörs av forskningen. Inom ramen för Forskningsforums verksamhet skall övergripande forskningspolitiska frågor som inte vilar på någon enskild finansiär kunna lyftas fram till öppen diskussion, t.ex. etiska aspekter på forskningen. Forskningsforum skall dessutom utgöra en arena för dialog och samverkan mellan de statliga forskningsfinansiärerna i de fall det ordinarie myndighetssamarbetet behöver förstärkas.

Forskningsforum skall administrativt knytas till Vetenskapsrådet. Alla ledamöterna utses av regeringen.

Rådet skall stödja betydelsefull grundforskning och behovsstyrd forskning vid universitet, högskolor och forskningsinstitut inom socialvetenskap, socialpolitik, familjepolitik, arbetsliv, folkhälsovetenskap samt om barns situation och uppväxtvillkor. Rådet skall ha ett särskilt samordningsansvar för forskning om äldre, handikapp, socialvetenskaplig alkoholforskning samt internationell migration och etniska relationer. Rådet skall bidra till kunskapsuppbyggnaden i frågor som rör arbetsliv och arbetsmarknad. Den forskning som rådet stöder skall uppfylla höga krav på vetenskaplig kvalitet och forskningen skall samtidigt ha tydlig relevans för problem och utvecklingstendenser inom de samhällssektorer som berörs av rådets verksamhet. Rådet skall ha en god överblick över hur forskningen utvecklas och fortlöpande utvärdera kvalitet och identifiera brister.

Rådets styrelse skall bestå av tretton ledamöter. Sju ledamöter utses av forskarsamhället genom ett förfarande med elektorsval. Sex av ledamöterna, däribland ordföranden, skall utses av regeringen. Vid rådet skall finnas en av styrelsen utsedd huvudsekreterare med hög vetenskaplig kompetens.

Rådet skall stödja högkvalitativ grundforskning och behovsstyrd forskning vid universitet, högskolor och forskningsinstitut. Rådets viktigaste ansvarsområde skall vara lantbruksvetenskaplig forskning, miljöforskning, samhällsbyggande och forskning för en ekologiskt hållbar utveckling. Forskningen skall syfta till att öka kunskaperna om de biologiska naturresurserna och mark- och vattenresurserna, samhällets hållbara nyttjande av naturresurser, samhällsplanering, bygg- och förvaltningsfrågor, arkitektur och kulturvärden, boendefrågor samt miljöfrågor. Forskningen skall bidra till att uppnå sektoriella utvecklingsmål samt skapa samband och samarbete mellan forskningsutövare och användare av forskningsresultat.

Rådets styrelse skall bestå av tretton ledamöter. Sju av ledamöterna utses av forskarsamhället genom ett förfarande med elektorsval. Sex av ledamöterna, däribland ordföranden, utses av regeringen. Vid rådet skall finnas en av styrelsen utsedd huvudsekreterare med hög vetenskaplig kompetens.

FoU-myndigheten skall initiera och finansiera behovsstyrd FoU till stöd för det svenska innovationssystemet och en hållbar utveckling och tillväxt. Verksamheten skall omfatta stöd till FoU inom bl.a. teknik, transporter, kommunikation, arbetsliv och arbetsmarknad liksom uppgiften att verka för att ny kunskap tas till vara och omsätts i produkter, processer, tjänster etc. Verksamheten skall motsvara behoven inom såväl näringslivet som delar av det övriga samhället. Områdena informationsteknologi och IT-tillämpning kommer under de närmaste åren att vara särskilt betydelsefulla och inbegripa samtliga samhällssektorer. FoU-myndighetens huvudsakliga ansvarsområde skall vara att

 • finansiera forsknings-, utvecklings-, och demonstrationsverksamhet för att uppnå de mål som statsmakterna har fastställt för berörda sektorer. I detta arbete skall myndigheten på egen hand, och i relevanta fall tillsammans med andra forskningsfinansiärer, ta fram forskningsprogram som speglar angelägna forsknings- och utvecklingsbehov inom myndighetens ansvarsområden,
 • utveckla och stärka samarbetet mellan högskolan, industriforskningsinstituten och näringslivet,
 • särskilt stödja små och medelstora företags kunskapsförsörjning,
 • stimulera ett ökat svenskt deltagande för vissa forskningsteman inom EU:s ramprogram för forskning och utveckling,
 • svara för utvärdering och vidareutveckling av processen Teknisk Framsyn,
 • utveckla FoU-program inom IT-området,
 • verka för att industriforskningsinstitutens roll i innovationssystemet utvecklas, bl.a. genom FoU-projekt som samfinansieras med näringslivet.

FoU-myndigheten skall ledas av en myndighetschef som utses av regeringen. Styrelsens ledamöter och ordförande skall också utses av regeringen. I styrelsen skall, förutom myndighetens chef, ingå ledamöter med god kunskap om myndighetens ansvarsområde och om de kunskapsbehov som finns inom området hos bl.a. näringsliv, arbetsliv och offentlig förvaltning. I styrelsen skall också ingå ledamöter med hög vetenskaplig kompetens inom områden av betydelse för verksamhetsområdet.

Organisationskommittén skall, under förutsättning att erforderliga beslut fattas av riksdag och regering, vidta de förberedande åtgärder som krävs för att myndigheterna skall kunna inrättas den 1 januari 2001. Utgångspunkt för kommittén skall vara de överväganden om inrättande av en ny myndighetsorganisation för forskningsfinansiering som regeringen redovisat i prop. 1999/2000:81. Till organisationskommittén skall knytas fyra arbetsgrupper, en för varje ny myndighet. Arbetsgrupperna ska ta fram det underlag organisationskommittén behöver för att fatta beslut och för att lämna underlag till regeringen.

Organisationskommittén skall lämna förslag till ekonomiska ramar för de nya myndigheternas verksamhet under budgetåret 2001 genom att ta fram budgetunderlag och annat underlag som kan erfordras för att överblicka de anslagskonsekvenser som sammanhänger med organisationsförändringen. Kommittén skall härvid utgå ifrån att de nya myndigheterna så snart möjligt skall överta det fulla ansvaret för utlysning av forskningsmedel och beslut om nya forskningsmedel. Kommittén skall föreslå en ändamålsenlig ansvarsfördelning mellan de nya myndigheterna och de myndigheter som skall avvecklas vad gäller utbetalning av tidigare åtaganden om forskningsstöd.

Organisationskommittén skall ge förslag till regleringsbrev och de författningsändringar som krävs, bl.a. förordningar med instruktioner för de nya myndigheterna, i enlighet med de riktlinjer som föreslagits i prop. 1999/2000:81. En förutsättning skall vara att Vetenskapsrådets styrelse - liksom dagens forskningsråd - skall ha ett långtgående ansvar för verksamheten. Bland annat skall det ankomma på styrelsen att fatta de beslut om forskningsfinansiering som inte fattas av ämnesråden. Kommittén skall även föreslå namn för forskningsrådet för sociala frågor och arbetsliv, för forskningsrådet för miljö, lantbruk och samhällsplanering och för FoU-myndigheten.

Organisationskommittén skall förbereda anslutningen av de nya myndigheterna till det statliga redovisningssystemet samt lägga upp redovisningsplaner och sluta nödvändiga avtal för myndigheternas verksamheter.

Organisationskommittén skall lämna förslag till hur ansvaret skall delas upp mellan de nya myndigheterna i enlighet med de riktlinjer som anges i prop. 1999/2000:81. Kommittén ansvarar för att bl.a. följande gränsdragningsproblem mellan myndigheternas ansvarsområden klarläggs

 • vilka frågor om arbetsmiljö, arbetsorganisation och arbetsmarknad som skall hanteras av forskningsrådet för sociala frågor och arbetsliv respektive FoU-myndigheten. En utgångspunkt för kommitténs arbete skall därvid vara att de uppgifter som idag handhas av Rådet för arbetslivsforskning till hälften förs till forskningsrådet för sociala frågor och arbetsliv och till hälften förs till FoU-myndigheten. I frågor som rör överföringen av NUTEK:s FoU-finansierande verksamhet till FoU-myndigheten skall samråd ske med de kommittéer som ansvarar för bildandet av de nya myndigheterna för företagsutveckling respektive för analyser, omvärldsbevakning och utvärdering.
 • vilka forskningsuppgifter som forskningsrådet för miljö, lantbruk och samhällsplanering skall överta från Naturvårdsverket,
 • vilka frågor om livsmedelsforskning och skoglig och skogsindustriell forskning som skall hanteras av forskningsrådet för miljö, lantbruk och samhällsplanering respektive FoU-myndigheten.

Kommittén skall även lämna förslag om ansvarsfördelningen när det gäller vissa uppgifter som rör polarforskning. Regeringen skall härutöver uppmärksammas på de ytterligare gränsdragningsfrågor som kan uppkomma. Kommittén skall se till att ansvarsfördelningen mellan de nya myndigheterna ger förutsättningar för att på ett adekvat sätt tillgodose behoven inom olika forskningsområden.

Kommittén skall föreslå former för samverkan kring forskningsområden där ansvarsfördelningen innebär att flera finansiärer bör ingå. Även förslag på samverkansformer som rör Forskningsforums verksamhet skall lämnas.

I enlighet med författningsbestämmelser som regeringen avser att utfärda skall organisationskommittén svara för att det väljs elektorsförsamlingar som i sin tur skall utse ledamöter i Vetenskapsrådets styrelse och i de tre ämnesråd som skall finnas inom rådet samt i styrelserna för forskningsrådet för sociala frågor och arbetsliv samt forskningsrådet för miljö, lantbruk och samhällsplanering. Kommittén skall också bedöma behovet av eventuella justeringar av proceduren för val med elektorsförsamling samt lämna förslag till en ny författning avseende elektorsförsamling vid forskningsråden.

De nya myndigheterna skall bemannas med beaktande av reglerna om övergång av verksamhet i 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd. Det ankommer på kommittén att fatta beslut om bemanningen enligt föreskrifter som regeringen senare kommer att meddela, liksom att även i övrigt utöva arbetsgivarens befogenheter. I den mån nyrekryteringar aktualiseras, skall kommittén anställa personal enligt de föreskrifter som regeringen senare kommer att meddela.

Organisationskommittén skall hålla berörda centrala arbetstagarorganisationer informerade om arbetet och ge dem tillfälle att framföra synpunkter. Vidare skall kommittén beakta det arbetstagarinflytande som följer av lag och avtal. Även berörda intresseorganisationer skall hållas informerade och ges möjlighet att framföra sina synpunkter. Personalen vid de myndigheter som berörs av verksamhetsförändringen skall kontinuerligt hållas informerad.

Organisationskommittén skall beakta förordningen (1993:528) om statliga myndigheters lokalförsörjning.

Organisationskommittén skall sörja för att ansökningar om forskningsstöd och tidigare gjorda åtaganden om forskningsstöd kan hanteras på ett sätt som inte innebär störningar för forskningen under övergångsperioden mellan den nya och den tidigare organisationen.

Om organisationskommittén identifierar någon ytterligare uppgift som behöver utföras för att de nya myndigheterna skall kunna påbörja sin verksamhet inom angivna ramar, får organisationskommittén utföra denna uppgift.

Kommittén skall även uppmärksamma och kartlägga de avvecklingsfrågor som kan bli aktuella i samband med bildandet av de nya myndigheterna. Regeringen avser att återkomma till handläggningen av dessa frågor.

I avvaktan på riksdagens beslut skall kommitténs arbete avse endast planerings- och förberedelseuppgifter.

Organisationskommittén skall så snart som möjligt lämna in en tidsplan för arbetet till regeringen.

Organisationskommittén skall senast den 7 augusti 2000 rapportera förslag om ekonomiska ramar för de nya myndigheternas verksamhet under budgetåret 2001, samt ge förslag till namn på de nya myndigheterna (utom Vetenskapsrådet).

Kommittén skall senast den 1 oktober 2000 rapportera förslag i fråga om

 • verksamhetsmål,
 • fördelning av ansvar och befogenheter mellan myndigheterna,
 • regleringsbrev,
 • erforderliga författningsändringar,
 • former för samverkan med andra myndigheter.

Vidare skall kommittén fram till den 1 januari 2001 fullgöra de uppgifter som krävs för att de nya myndigheterna skall kunna fungera från detta datum. Detta innebär bl.a. att fatta beslut om bemanning.

En slutrapport skall lämnas senast den 31 mars 2001.

Kommittén skall även regelbundet rapportera till Regeringskansliet om arbetets utveckling.

Förslagets konsekvenser skall redovisas enligt vad som anges i 14 och 15 §§kommittéförordningen (1998:1474).

(Utbildningsdepartementet)