Dir. 2000:37

En ny myndighet för företagsutveckling

-

Dir. 2000:37

Beslut vid regeringssammanträde den 4 maj 2000.

Sammanfattning av uppdraget

En kommitté tillkallas för att lämna förslag till ansvarsområde, organisation, finansiering och arbetsformer för en ny myndighet för företagsutveckling. Vidare skall kommittén analysera och ge förslag till hur myndigheten kan få en stark näringslivsförankring. Frågan om att inrätta en ny myndighet och andra därmed sammanhängande frågor har underställts riksdagen genom regeringens proposition (prop. 1999/2000:71) Vissa organisationsfrågor inom näringspolitiken.

Bakgrund

I proposition (prop. 1999/2000:71) Vissa organisationsfrågor inom näringspolitiken föreslår regeringen riksdagen att en ny myndighet för företagsutveckling skall inrättas den 1 januari 2001. Regeringens förslag är ett första steg i ett förändringsarbete på central nivå för att förbättra kundnytta, samordning och effektivitet.

Myndighetens uppgifter och verksamhet

Myndighetens huvudsakliga uppgift skall vara att främja företagsutveckling med frågor av betydelse för såväl nationell som regional nivå, med tydlig näringslivsförankring och med företagens behov i centrum, för olika företagsformer såväl privata företag som kooperativ och otraditionella lösningar. Verksamheten skall huvudsakligen bestå av uppgifter som idag handhas av Närings- och teknikutvecklingsverket (NUTEK) och ALMI Företagspartner AB (ALMI). Myndigheten skall kontinuerligt och i ett brett samhällsperspektiv pröva vilka insatser som är av betydelse för utveckling av näringslivet. Myndighetens uppgifter förutsätter en hög grad av samverkan mellan de olika verksamheterna.

I första hand skall operativa beslut om finansiering till enskilda företag fattas på regional nivå. Idag tillhandahåller ALMI olika låneformer såsom lån till växande företag och lån med begränsade eller obefintliga säkerheter till personer som startar nya företag. NUTEK arbetar bl.a. med s.k. såddfinansiering, dvs genom att med lån och bidrag stödja utveckling av tekniska produktidéer och teknikbaserad affärsutveckling.

Blivande och redan etablerade företagare skall på ett enkelt sätt kunna få information om relevanta regler och bestämmelser. Regeringen har gett NUTEK i uppdrag att i samråd med andra aktörer utforma en s.k. internetportal, där berörda kan hitta relevant, aktuell och situationsanpassad myndighetsinformation. Systemet skall kunna användas av såväl blivande och redan etablerade företagare som olika näringslivsfrämjare. På sikt bör fler tjänster utvecklas och det nationella systemet knytas samman med offentliga informationssystem på regional nivå. Myndigheten för företagsutveckling bör ansvara för att samordna ett utbyggt informationssystem.

Myndigheten för företagsutveckling ska ha ett särskilt sektorsansvar för att stimulera hållbar utveckling inom näringslivet. Sektorsansvarets innebörd framgår av regeringsbeslut i ärende med dnr M98/2998/8.

Staten bör ta initiativ till och samordna nätverk och mötesplatser där aktörer kan utbyta kunskap. Staten har huvudsakligen en roll som initiativtagare till och katalysator i olika nätverksprojekt och det är viktigt att redan från början tidsbegränsa det statliga engagemanget. Myndigheten för företagsutveckling skall medverka till kunskapsöverföring till blivande och befintliga företagare utifrån deras behov. Myndighetens verksamhet kompletterar också den kunskapsöverföring som kommer att bedrivas inom den av regeringen föreslagna nya FoU-myndighetens verksamhetsområden (prop. 1999/2000:81). Att initiera och, i den utsträckning det är nödvändigt, förvalta nätverksprojekt och mötesplatser bör vara en uppgift och ett arbetssätt för myndigheten för företagsutveckling.

Den nya myndighetens kärnverksamhet är företagsutveckling. NUTEKs nuvarande uppgifter inom regionalpolitiken består till största del av företagsutveckling, dvs att främja näringslivets utveckling i regionalpolitiskt prioriterade områden. Med utgångspunkt i företagens behov skall bl.a. följande verksamheter i huvudsak vara uppgifter också för den nya myndigheten. NUTEK skall samordna och främja myndigheters och andra organs olika åtgärder för näringslivets utveckling i främst regionalpolitiskt prioriterade områden, arbeta med erfarenhets- och kunskapsutbyte, utbildningsinsatser samt styrning, uppföljning och utvärdering av de regionalpolitiska företagsstöden samt projektverksamhet m.m.

EG:s regionala strukturfondsprogram och de regionala tillväxtavtalen är i huvudsak inriktade på företags- och näringslivsutveckling. Inom ramen för EG:s strukturfondsprogram har NUTEK bl.a. följande uppgifter. NUTEK är utbetalande myndighet för Europeiska regionala utvecklingsfonden fram till år 2003. Under den nya programperioden 2000-2006 arbetar NUTEK bl.a. som sekretariat för övervakningskommittéerna för mål 1 och mål 2 samt vissa gemenskapsinitiativ. NUTEK skall tillhandahålla ett datasystem för registrering av projekt, rapportering och uppföljning vid genomförandet av strukturfondsprogrammen. Vidare skall NUTEK svara för samordning, övergripande information, utbildning samt utveckling av metoder för utvärdering. NUTEK skall även löpande informera regeringen om konsekvenserna för strukturpolitiken av en utvidgning av EU m.m.

NUTEK samordnar och rapporterar allt stöd, utom stöd till jordbruks- och fiskesektorn, som faller inom ramen för Europeiska gemenskapens och Världshandelsorganisationens bestämmelser om statligt stöd.

Inom ramen för den regionala näringspolitiken har NUTEK i uppdrag att medverka i överläggningar kring de regionala tillväxtavtalens innehåll, genomförande och finansiering. NUTEK skall också ge analys- och metodstöd till processen. Den nya myndigheten för företagsutveckling bör stödja och bidra till utvecklingen av den regionala näringspolitiken och de regionala tillväxtavtalen. Det handlar om att tillgodose efterfrågan från regional nivå på kompetens och information samt nationella behov av sammanställningar och analyser. För myndighetens del kan det bli aktuellt att utarbeta metoder, genomföra och sammanställa studier kring tillväxtavtalsprocessens utveckling. Det är väsentligt att nationella initiativ som planeras och genomförs i myndighetens regi utarbetas i nära samarbete med företrädare för den regionala nivån. Erfarenheterna från NUTEK:s medverkan i arbetet med tillväxtavtalen skall tas tillvara i den nya myndigheten och vara en viktig del i utarbetandet av nästa omgång tillväxtavtal.

Myndigheten ska främja ökad samordning mellan aktörer inriktade på företagsutveckling t.ex. Industrifonden, Svensk-norsk Industrifond, Norrlandsfonden, Innovationscentrum, teknikbrostiftelser, industriella utvecklingscenter, Svensk Industridesign och andra.

Dessutom bör myndigheten utveckla ett nära samarbete med den nya FoU-myndigheten, det nya institutet för analys, omvärldsbevakning och utvärdering, Statens energimyndighet, Sveriges geologiska undersökning, Exportrådet i synnerhet dess regionala organisation i form av Exportcentra och Invest in Sweden Agency (ISA), särskilt vad gäller service till potentiella investerare och utlandsägda företag i Sverige, och med arbetsmarknadsmyndigheterna i fråga om bl.a. nyföretagande. Myndigheten skall utveckla samarbetet med ISA, Arbetsmarknadsverket och Invandrarverket för att skapa en "one-stop-shop" för potentiella utländska investerare och utlandsägda företag i Sverige.

Myndigheten skall ha en regional organisation i vilken dotterbolagen i ALMI-koncernen skall inlemmas.

Program är en etablerad arbetsform, bl.a. inom EG:s strukturfonder, och det bör övervägas hur programformen kan integreras i arbetet hos myndigheten. Detta bör ske med beaktande av hur den regionala nivån kan medverka i ett sådant arbete.

Myndigheten skall vara ett kompetenscentrum för företagsutveckling, entreprenörskap och finansiering med fokus på företagarnas och företagens behov, nationellt och regionalt. För att detta skall vara möjligt krävs det att myndigheten gör egna analyser. Syftet med den egna analysverksamheten är att öka kvaliteten i myndighetens verksamhet så att myndighetens verksamhet överensstämmer med företagens behov, och att säkerställa att myndigheten kan lämna kvalificerade beslutsunderlag till regeringen. Samtidigt måste ansvarsfördelningen i förhållande till det nya institutet för analys, omvärldsbevakning och utvärderingar samt till den nya FoU-myndigheten och andra berörda myndigheter tydliggöras. Det förutsätter ett nära samarbete och löpande samråd mellan myndigheterna.

Myndigheten skall samla in, bearbeta och sprida kunskaper i administrativa, kommersiella och ekonomiska frågor av betydelse för utvecklingen inom näringslivet. NUTEK är för närvarande statistikansvarig myndighet för företagsstatistik avseende nyetableringar, konkurser och internationella företag. För att upprätthålla statistikens kvalitet och användbarhet är det viktigt att det finns kopplingar mellan statistikansvar och analysverksamhet, men också mellan statistikansvar och operativ verksamhet.

Vidare skall myndigheten främja etablering och utveckling av små och medelstora företag och underlätta strukturomvandling och internationalisering. Myndigheten skall inom sitt verksamhetsområde följa den internationella utvecklingen och främja svenskt deltagande i internationellt samarbete.

Myndigheten skall inom sitt verksamhetsområde ta fram det underlag som behövs för Sveriges medverkan i det internationella samarbetet. Den skall biträda regeringen med faktaunderlag och expertkunnande i form av underlagsrapporter och personal i det näringspolitiska förhandlingsarbetet. Samarbetet mellan myndigheten och Regeringskansliet skall utformas så att kraven på snabbhet och flexibilitet kan tillgodoses.

Myndigheten skall i hela sin verksamhet sträva efter att utveckla en beställarroll. Genom att i högre utsträckning arbeta med anbudsförfarande ges stora möjligheter till regionala initiativ för att utföra uppgifter enligt statens långsiktiga målsättningar. Det ställer höga krav på att myndigheten kan vara en kompetent kravställare med tydliga mål för företagsutveckling.

Utgångspunkten för kommittén skall vara de riktlinjer för en ny myndighet som regeringen har redovisat i propositionen (prop. 1999/2000:71) Vissa organisationsfrågor inom näringspolitiken och vad som här anförts. Kommittén skall samråda med organisationskommittéerna för en ny myndighet för analyser, omvärldsbevakning och utvärderingar (Dir. 2000:19) och en ny myndighetsorganisation för forskningsfinansiering (Dir. 2000:33).

Kommitténs arbete skall genomföras i två etapper. I en första etapp skall kommittén lämna förslag till mål, ansvars- och resursfördelning, organisation, uppgifter, kompetens och arbetsformer för den nya myndigheten. Vidare skall kommittén särskilt analysera och ge förslag till hur myndigheten kan få en stark näringslivsförankring, och hur kompetent personal från de organ som nu handhar de aktuella frågorna skall kunna knytas till myndigheten. Under den andra etappen av utredningsarbetet skall i huvudsak sådana åtgärder genomföras som krävs för att den nya myndigheten skall kunna inleda sin verksamhet den 1 januari 2001. Detta arbete bör påbörjas redan innan den första etappen är slutförd.

Myndighetens verksamhet skall baseras på uppgifter som idag handhas av NUTEK och ALMI Företagspartner AB. Vid uppbyggnaden skall delar av den verksamhet som hittills bedrivits inom NUTEK och ALMI Företagspartner AB integreras i myndigheten tillsammans med kompetent och erfaren personal från dessa organ. Kommittén skall föreslå metoder för att vidareutveckla och förnya verksamheten i enlighet med prop. 1999/2000:71.

Vidare skall kommittén analysera konsekvenserna av att omedelbart vidta de åtgärder som behövs för att inlemma ALMIs verksamhet i den nya myndigheten respektive att avvakta med detta tills myndigheten är inrättad och lämna förslag på lämplig tidpunkt för åtgärderna till regeringen. Lämpliga former för organisatorisk struktur, styrning och arbetssätt skall analyseras av kommittén i samråd med en referensgrupp bestående av bland annat företrädare för den regionala nivån och näringslivet.

Kommittén skall, i samråd med Regeringskansliet (Näringsdepartementet) och Industrifonden, överväga om och hur myndighetens finansieringsverksamhet kan samordnas med Industrifonden och därigenom uppnå högre effektivitet och måluppfyllelse, bl.a. när det gäller skalfördelar, förmågan att attrahera och bibehålla kompetens samt en tydlig näringslivsförankring. I detta sammanhang bör för- och nackdelar med avseende på styrbarhet, transparens och kontroll samt konsekvenserna för den statliga regionala organisationen belysas.

Kommittén skall också överväga vilka organisatoriska konsekvenser lån- och bidragsverksamhet i samma organisation bör ge upphov till.

Vidare skall ansvarsfördelning och avvägningar gentemot verksamheten vid den nya FoU-myndigheten, institutet för analys, omvärldsbevakning och utvärdering samt andra näraliggande verksamheter analyseras.

Kommittén skall samråda med kommittén för en ny myndighet för analyser, omvärldsbevakning och utvärderingar kring den framtida ansvarsfördelningen när det gäller företagsstatistiken.

Kommittén skall lämna förslag till verksamhetsmål för myndigheten som möjliggör en ändamålsenlig resultatstyrning, uppföljning och utvärdering.

Kommittén skall i samråd med Regeringskansliet (Näringsdepartementet) och övriga organisationskommittéer överväga och lämna förslag om omfattning, resursåtgång och finansiering i fråga om den nya myndighetens verksamhet. Kommittén skall vidare ta fram budgetunderlag för den nya myndigheten för budgetåret 2001. Ett förslag till budget för år 2001 skall lämnas till regeringen senast den 7 augusti 2000.

Kommittén skall tillsammans med övriga organisationskommittéer, sörja för att verksamheter, inklusive avtal om finansiering, initierade av ALMI och NUTEK bedrivs i enlighet med gällande åtaganden, liksom att dessa organisationers verksamhet fortsätter att fungera. Kommittén skall analysera och lämna förslag om hur ALMIs avtal om kreditgarantier med Europeiska Investeringsfonden kan fullgöras och om eventuella förutsättningar för en förlängning av avtalet.

Dessutom skall kommittén analysera och lämna förslag till organisatoriska former för att säkerställa och följa upp kvaliteten och relevansen i förhållande till företagarnas och företagens behov i myndighetens verksamhet, samt hur myndigheten på bästa sätt kan införa rutiner för överföring av kunskap och säkra en god kontakt och lärandeprocess med de huvudsakliga intressenterna.

Kommittén skall lämna förslag om inriktning och omfattning för den nya myndighetens verksamhet. Kommittén skall också beakta vad regeringen har uttalat om nya förvaltningsstrukturer i framtiden med användning av ny teknik och andra arbetsformer. De erfarenheter som gjorts vid inrättandet av Statens energimyndighet bör beaktas.

Kommittén skall lämna förslag till vilken ledningsform som är lämpligast för myndigheten med tanke på de uppställda målen för verksamhetsområdet. Kommittén skall särskilt analysera och föreslå hur myndigheten kan få en stark näringslivsförankring, t.ex. genom en styrelse med fullt ansvar.

Kommittén skall ta fram förslag till instruktion och namn för den nya myndigheten samt nödvändiga ändringar i berörda författningar.

Etapp 1 skall delrapporteras den 5 juni, samt den 7 augusti 2000 och slutrapporteras senast den 1 oktober 2000.

Kommittén skall vidta sådana praktiska och administrativa åtgärder som krävs för att verksamheten skall kunna påbörjas, t.ex. anskaffa lokaler, förbereda anställning av personal och ansluta den nya myndigheten till de statliga redovisnings- och revisionssystemen.

Kommittén skall bedöma vilken kompetens som är nödvändig för myndighetens verksamhet och föreslå innehavare av anställningar som skall tillsättas av regeringen. Kommittén skall fatta beslut om bemanningen liksom även i övrigt utöva arbetsgivarens befogenheter. Den nya myndigheten skall bemannas med beaktande av 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd.

Kommittén skall lämna förslag på utformning av regleringsbrev för myndigheten.

Kommittén skall redovisa arbetet successivt till Näringsdepartementet. Uppdraget skall i sin helhet vara slutfört den 31 december 2000.

Kommittén skall fullgöra de åtgärder som krävs enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet och beakta kommittéförordningen (1998:1474). Kommittén skall samråda med Ekonomistyrningsverket, Riksrevisionsverket, Riksgäldskontoret och Statskontoret. Kommittén skall informera arbetsmarknadens parter om arbetet och ge dem tillfälle att framföra sina synpunkter.

(Näringsdepartementet)