Dir. 2000:41

Tilläggsdirektiv till Kemikalieutredningen (M 1998:09)

Dir. 2000:41

Beslut vid regeringssammanträde den 18 maj 2000.

Sammanfattning av uppdraget

Utredningen om genomförande av nya riktlinjer inom kemikaliepolitiken (M 1998:09), Kemikalieutredningen, ges i tilläggsuppdrag att göra en översyn av och lämna förslag om Kemikalieinspektionens framtida inriktning, verksamhet och resurser med beaktande av miljöbalkens regler, miljökvalitetsmålet Giftfri miljö, Kemikalieutredningens aviserade förslag till nya riktlinjer för kemikaliepolitiken samt utvecklingen på kemikalieområdet inom EU och internationellt. Företagens liksom centrala, regionala och lokala tillsynsmyndigheters framtida roll inom kemikaliekontrollen skall också översiktligt belysas. I översynen skall möjliga effektivitets- och kvalitetsförbättringar samt kostnadsbesparingar redovisas. Utifrån slutsatserna av översynen skall utredaren även lämna förslag om hur Kemikalieinspektionens verksamhet skall finansieras.

Bakgrund

Behovet av en översyn av den nuvarande kemikaliekontrollen och Kemikalieinspektionens framtida roll har ökat med anledning av miljöbalkens införande och arbetet med att uppnå de femton miljökvalitetsmål som riksdagen lagt fast (prop. 1997/98:145, bet. 1998/99:MJU6, rskr. 1998/99:183) samt det svenska medlemskapet i EU. Kemikalieinspektionen är vidare en s.k. central miljömyndighet med ett sektorsövergripande miljöansvar för kemikaliefrågor. Kemikalieinspektionen skall i samarbete med andra myndigheter verka för att miljökvalitetsmålet Giftfri miljö uppnås i enlighet med det nyss nämnda riksdagsbeslutet. Kemikalieinspektionen har också en viktig roll i kemikaliearbetet inom EU och internationellt.

Regeringen beslutade den 15 oktober 1998 (dir. 1998:91) att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att utreda genomförandet av nya riktlinjer inom kemikaliepolitiken. Utredaren har antagit namnet Kemikalieutredningen. Uppdragetskall enligt regeringsbeslut den 29 april 1999 redovisas senast den 1 juni 2000.

Utredningens utgångspunkter

Kemikalieinspektionen är central förvaltningsmyndighet för frågor som rör hälso- och miljörisker med kemiska produkter och biotekniska organismer, i den mån inte någon annan myndighet har detta till uppgift. I inspektionens uppgifter ingår att uppmärksamt följa utvecklingen i fråga om förekomsten av kemiska produkter och biotekniska organismer och de risker användningen av dessa kan medföra. I uppgifterna ingår vidare att utöva tillsyn enligt miljöbalken i enlighet med vad som framgår av förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken, att pröva frågor om godkännande av bekämpningsmedel samt att svara för annan förhandsgranskning av kemiska produkter och biotekniska organismer.

Kemikalieinspektionens roll behöver vara anpassad till den utveckling av kemikaliekontrollen som har påbörjats inom Sverige, EU och internationellt.

Miljöbalken, miljökvalitetsmålet Giftfri miljö samt Kemikalieutredningens egna förslag till nya riktlinjer för kemikaliepolitiken är viktiga utgångspunkter för utredningen. Den ökade betydelsen av internationellt arbete är också viktig, inte minst EU:s framtida utveckling på kemikalieområdet med en ny kemikaliestrategi och en miljöorienterad produktpolitik.

Kemikalieinspektionen presenterade den 15 januari 2000 ett underlag för fördjupad prövning av inspektionens verksamhet. Det underlaget bör också ligga till grund för det fortsatta arbetet.

Underlaget innehåller bl.a. förslag om att verksamheten bör vidgas och omfatta nya arbetsuppgifter. Enligt Kemikalieinspektionen bör ambitionsnivån höjas kraftigt i arbetet på såväl EU-nivå som på den internationella och nationella arenan. Kemikalieinspektionen har föreslagit en förändring i avgiftssystemet som innebär att en större del av verksamheten finansieras över statsbudgeten.

Från och med budgetåret 1997 finansieras Kemikalieinspektionens verksamhet huvudsakligen via ramanslag. Anslagsbeloppet skall täcka förvaltningskostnader samt kostnader för prövnings- och tillsynsverksamheten. Prövnings- och tillsynsverksamheten är avgiftsbelagd. Avgifterna anges i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, förordningen (1999:942) om kemikalieavgifter m.m. samt Kemikalieinspektionens föreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer (KIFS 1998:8). Intäkterna från den avgiftsbelagda verksamheten redovisas till inkomsttitel. Vissa inkomster från prövningsverksamhet enligt EG-direktivet eller uppdrag inom EU får disponeras av myndigheten. I dessa ingår inkomster för sådana prövningsuppgifter m.m. som fördelas mellan EU:s medlemsländer.

Utredaren skall göra en översyn av och lämna förslag om inriktning, verksamhet och resursfördelning för Kemikalieinspektionen. Utredaren bör belysa olika möjliga inriktningar och uppgifter för Kemikalieinspektionens fortsatta verksamhet. Alternativa ambitionsnivåer i det framtida arbetet bör belysas. Utredaren skall i detta arbete beakta miljöbalken, miljökvalitetsmålet Giftfri miljö, utvecklingen inom EU på kemikalieområdet, framför allt arbetet med en ny kemikaliestrategi och en miljöorienterad produktpolitik samt den ökade vikten av internationellt arbete. Utredaren bör även beakta Kemikalieinspektionens roll vad gäller att bistå andra myndigheter och organisationer i arbetet med att minska riskerna för miljö och hälsa vid användning av kemiska ämnen. De framtida rollerna för övriga centrala, regionala och lokala tillsynsmyndigheter inom kemikaliekontrollen skall belysas och klargöras, liksom företagens framtida roll på detta område. Möjliga effektivitets- och kvalitetsförbättringar samt kostnadsbesparingar skall redovisas.

Utredaren skall också utvärdera verksamhetens nuvarande finansiering och bedöma de långsiktiga budgeteffekter som föreslagna förändringar och prioriteringar kan ge för inspektionens verksamhet. Utifrån slutsatserna av översynen skall utredaren också se över och lämna förslag om hur Kemikalieinspektionens verksamhet skall finansieras. Utredaren skall analysera vilka konsekvenser förslaget om finansiering kan få för olika sektorer i deras användning av kemiska produkter. Möjliga omprioriteringar inom miljöpolitikens område bör belysas.

Utredaren skall som underlag ta del av det arbete som gjorts av Miljömålskommittén (M1998:07), Kemikalieutredningens tidigare arbete samt Kemikalieinspektionens underlag för fördjupad prövning.

Utredaren bör föra en löpande dialog med företrädare för industri- och branschorganisationer, kommuner och andra myndigheter för att ge dem tillfälle att föra fram sina synpunkter.

Utredaren bör ha frihet att ha kontakt med och även knyta till sig de nationella och internationella experter som behövs för att genomföra utredningen och i övrigt analysera frågeställningar och lägga fram förslag som befinns lämpliga.

Utredaren skall hålla berörda centrala arbetstagarorganisationer informerade om arbetet och bereda dem tillfälle att framföra synpunkter.

Redovisning av tilläggsuppdraget skall ske senast den 31 december 2000.

(Miljödepartementet)