Dir. 2000:53

Ny organisation för projektet Citytunneln i Malmö, m.m.

-

Dir. 2000:53

Beslut vid regeringssammanträde den 29 juni 2000

Sammanfattning av uppdraget

En särskild utredare tillkallas med uppdrag att för statens räkning omförhandla samt teckna preliminär ändring av avtalen om genomförande och finansiering av en Citytunnel i Malmö för persontrafik med järnväg.

Bakgrund

Genomförandet och finansieringen av Citytunneln under Malmö regleras i ett huvudavtal från den 27 februari 1997 mellan staten, Banverket, Statens järnvägar, Malmö kommun och Kommunalförbundet för Malmöhus läns kollektivtrafik. Kommunalförbundet ingår numera i Region Skåne. Avtalet har godkänts av riksdagen (prop. 1996/97:161, bet. 1997/98:TU6, rskr. 1997/98:32). För projektering, förberedelsearbete, byggande och driftsättning av de olika delarna av Citytunnelprojektet i Malmö har Banverket, Statens järnvägar, Malmö kommun och Region Skåne bildat ett konsortium med namnet Citytunnelkonsortiet i Malmö. Villkoren för konsortiet regleras i ett underavtal till huvudavtalet om Citytunnelns genomförande och finansiering. Citytunnelprojektet är uppdelat i sex delprojekt för vilka Banverket, Statens järnvägar, Malmö kommun och Region Skåne har delat upp ansvaret för genomförande och finansiering. Eftersom konsortiet inte är någon självständig juridisk person, har ett gemensamt bolag bildats där bl.a. personalen är anställd, Tunnelpersonalen i Malmö AB

Under 1999 har riksdagen beslutat om en ändrad gränsdragning mellan SJ och Banverket när det gäller ansvaret för stationer, plattformar och stationsutrustning.

Redan tidigt i projektet stod det klart att projektorganisationen leder till olika problem och risker i fråga om t.ex. upphandlings- och entreprenörsförhållanden men också gränsdragningsfrågor. Miljöledningsarbetet inom projektet har också visat att den nuvarande projektorganisationen innebär en risk för oklara ansvarsförhållanden mellan projektets olika parter. För att en miljöprövning skall kunna leda till tillstånd för projektet krävs att ansvarsförhållandena är klarlagda.

En särskild expertgrupp som granskat kostnadskalkylerna för Citytunnelprojektet har även ifrågasatt den nuvarande projektorganisationens möjligheter att arbeta på ett kostnadseffektivt sätt.

I maj 1999 informerade Citytunnelkonsortiet i Malmö regeringen om att kostnaderna för en utbyggnad av Citytunneln under Malmö skulle bli cirka 40 % högre än vad som angivits i avtalet från februari 1997. Ovan nämnda expertgrupp har därefter verifierat kostnadsökningen. Under vintern 1999/2000 försökte Citytunnelkonsortiet finna kostnadsbesparingar och fastställde sedan projektbudgeten till 7 120 miljoner kronor i prisnivå januari 1996. Det innebär en kostnadsökning med 2 170 miljoner kronor jämfört med projektbudgeten i huvudavtalet som godkänts av riksdagen. Citytunneln är en sådan verksamhet som skall tillåtlighetsprövas av regeringen enligt 17 kap. 1 § 19 p. miljöbalken.

I syfte att undanröja oklara ansvarsförhållanden vid en utbyggnad av Citytunneln skall utredaren ta upp förhandlingar och för statens räkning teckna preliminär överenskommelse, dvs. avtal med förbehåll för regeringens godkännande, med övriga parter i Citytunnelprojektet om ändring i huvudavtalet från den 27 februari 1997. Ändringarna skall begränsa sig till huvudavtalets kapitel 4 Kostnader, kapitel 5 Tidsplan, kapitel 6 Projektorganisation och kapitel 7 Ansvar för kostnader och finansiering samt underavtal 1 Konsortialavtal avseende projektorganisation m.m. för Citytunnelprojektet mellan Banverket, Statens järnvägar, Malmö kommun och Kommunalförbundet för Malmöhus läns kollektivtrafik. Eventuella följdändringar i övriga avsnitt av huvudavtalet eller i andra underavtal skall också förhandlas och preliminärt överenskommas.

Utredaren skall också analysera om de nuvarande principerna för kostnadsfördelning enligt huvudavtalet kan tillämpas mot bakgrund av att projektet kommer att bli betydligt dyrare att genomföra än beräknat. Visar den analysen att nya principer för kostnadsfördelning behövs skall utredaren för statens räkning ta upp förhandlingar med övriga parter inom Citytunnelprojektet i syfte att nå en ny preliminär överenskommelse om förändrad kostnadsfördelning mellan berörda parter.

  • --------

Utredaren skall löpande hålla regeringen underrättad om arbetets fortskridande och senast den 2 oktober 2000 redovisa resultatet när det gäller förändring av projektorganisationen för Citytunnelprojektet.

Om regeringen tillåter den planerade verksamheten avseende en ny järnvägstunnel under Malmö enligt 17 kapitlet miljöbalken, skall utredaren senast tre månader efter ett sådant beslut redovisa eventuell preliminär överenskommelse om förändrad kostnadsfördelning.

(Näringsdepartementet)