Dir. 2001:84

En ny myndighet med planeringsuppgifter för beredskapen mot svåra påfrestningar på samhället i fred och för höjd beredskap

Beslut vid regeringssammanträde den 19 oktober 2001.

Sammanfattning av uppdraget

En särskild utredare skall förbereda och genomföra bildandet av en ny myndighet med planeringsuppgifter för beredskapen mot svåra påfrestningar på samhället i fred och för höjd beredskap. Uppdraget gäller med förbehåll för riksdagens kommande beslut med anledning av regeringens förslag i prop. 2001/02:10 Fortsatt förnyelse av totalförsvaret.

Utredaren skall bl.a. beskriva arbetsuppgifter, bemanna myndigheten och lämna förslag till anslag.

Utredaren skall även vidta de åtgärder som krävs för att den nya myndigheten skall kunna inrättas den 1 juli 2002.

Bakgrund

Regeringen beslutade den 23 juni 1999 om kommittédirektiv till en särskild utredare (dir. 1999:63) att analysera och föreslå principer för att åstadkomma en bättre helhetssyn när det gäller planeringen för civilt försvar och beredskapen mot svåra påfrestningar på samhället i fred.

Utredningen, som antog namnet Sårbarhets- och säkerhetsutredningen, har i betänkandet Säkerhet i en ny tid (SOU 2001:41) bl.a. föreslagit att Överstyrelsen för civil beredskap (ÖCB) och Styrelsen för psykologiskt försvar (SPF) skall läggas ned och att en stor del av de uppgifter som dessa myndigheter har inom planerings- och samordningsområdet respektive informationsberedskapen skall överföras till en ny planeringsmyndighet. Enligt utredningen kan också vissa begränsade uppgifter behöva överföras från Statens räddningsverk till planeringsmyndigheten.

En ny myndighet med planeringsuppgifter för beredskapen mot svåra påfrestningar på samhället i fred och för höjd beredskap

Av prop. 2001/02:10 Fortsatt förnyelse av totalförsvaret framgår att regeringen anser att en ny myndighet med planeringsuppgifter för beredskapen mot svåra påfrestningar på samhället i fred och för höjd beredskap skall bildas den 1 juli 2002. Mot bakgrund av förslaget om ny planeringsmyndighet föreslår regeringen att ÖCB skall läggas ned den 30 juni 2002. I propositionen föreslår regeringen vidare att funktionsindelningen inom det civila försvaret upphör.

Som skäl för regeringens förslag anges bl.a. följande. Inriktningen av den samordningsuppgift som ÖCB har i dag måste ändras mot bakgrund av den förändrade säkerhetspolitiska situationen och den av regeringen föreslagna inriktningen för det civila försvaret under kommande försvarsbeslutsperiod. Samordningen av planeringen mot svåra påfrestningar på samhället i fred bör förbättras i vissa avseenden. Beredskapen skall byggas underifrån, dvs. med utgångspunkt i en fredstida verksamhet och i beredskapen mot svåra påfrestningar på samhället i fred upp till höjd beredskap.

Den nya planeringsmyndigheten bör ha uppgifter inom informationsberedskapen. Regeringen anser i propositionen att den rådgivning SPF ger i dag till myndigheter när det gäller beredskap mot svåra påfrestningar på samhället i fred och inför höjd beredskap bör överföras till den nya planeringsmyndigheten. Detta innebär att uppgifter inom funktionen psykologiskt försvar i stort överförs till planeringsmyndigheten med undantag för medieföretagens beredskap som ligger kvar hos SPF.

SPF fick den 21 oktober 1996 regeringens uppdrag att vara kontaktorgan för anhöriga till de svenskar som omkom vid M/S Estonias förlisning. SPF skall även fortsättningsvis arbeta med uppdraget.

Regeringen har denna dag beslutat om kommittédirektiv (dir. 2001:83) för avveckling av ÖCB.

Planeringsmyndigheten skall i nära samarbete och tillsammans med ansvariga samhällsorgan verka för att stärka och samordna samhällets krishantering, bl.a. genom analys av omvärldsutveckling. Den skall också på begäran kunna ge stöd till ansvariga myndigheter om en allvarlig kris uppstår. Gränsdragningen mellan planeringsmyndigheten och övriga myndigheters ansvar skall vara tydlig.

Planeringsmyndigheten skall svara för analyser av samhällsutveckling, omvärldsförhållanden, beroendeförhållanden mellan viktiga samhällsfunktioner och deras sårbarhet, övergripande sektorsanalyser i samverkan med berörda myndigheter samt övergripande samordning av forsknings- och utvecklingsarbete.

Myndigheten skall vidareutveckla metoder för uppföljning och utvärdering av samlade årliga bedömningar av samhällets beredskap och i samverkan med berörda myndigheter utveckla ett system för redovisning till regeringen av beredskapen mot svåra påfrestningar på samhället i fred och inför höjd beredskap. Myndigheten skall även samordna kompetensutveckling för vissa personer med befattningar inom krishanteringssystemet och frågor om personal- och kompetensförsörjning för det civila försvaret.

Planeringsmyndigheten skall vara sammanhållande i det nya planeringssystemet och svara för samordning av beslutsunderlag till regeringen. Myndigheten skall arbeta med uppföljning och i vissa fall utvärdering. Vidare skall myndigheten lämna förslag till fördelning av resurser för civilt försvar och åtgärder som stärker beredskapen mot svåra påfrestningar på samhället i fred.

Planeringsmyndigheten skall ha ett sammanhållande myndighetsansvar för samhällets IT-säkerhet. Regeringen avser att precisera inriktningen av uppgiften i ett tilläggsdirektiv till utredaren våren 2002.

Den nya planeringsmyndigheten skall ha uppgifter inom informationsberedskapen. Den rådgivning till myndigheter som SPF i dag ansvarar för i fråga om beredskap mot svåra påfrestningar på samhället i fred och krig skall överföras till den nya planeringsmyndigheten.

Planeringsmyndigheten skall när det gäller stöd till informationsverksamhet initiera och utveckla metodfrågor om kompetensutveckling och metodhantering.

Myndigheten skall utveckla egna kontakter på expertnivå med motsvarande organ i andra länder i frågor som har tydlig koppling till planeringsmyndighetens nationella arbetsuppgifter. Kontakterna skall i första hand utvecklas med europeiska länder och andra länder i Euroatlantiska Partnerskapsrådet (EAPR).

När det gäller beredskapen mot svåra påfrestningar på samhället i fred skall tyngdpunkten i den nya planeringsmyndighetens verksamhet ligga på att förbättra krishanteringsförmågan vid komplexa svåra påfrestningar på samhället i fred som kan kräva samtidiga insatser inom flera samhällssektorer. Planeringsmyndigheten skall särskilt verka för att med bibehållande av ansvarsprincipen stärka krishanteringsförmågan hos länsstyrelser och kommuner.

Regeringen betonar i prop. 2001/02:10 Fortsatt förnyelse av totalförsvaret att ansvarsprincipen skall gälla. Den innebär att en utpekad ansvarig myndighet skall ha ansvar i hela hotskalan från normal fredsverksamhet och extrema situationer till krigets krav. Bildandet av den nya planeringsmyndigheten skall därmed inte i något avseende ändra de ansvariga myndigheternas ansvar och uppgifter vad avser krishanteringsarbete inom deras verksamhet.

Planeringsmyndigheten skall i sitt arbete tillvarata kompetens som redan finns inom andra myndigheter och organisationer. Myndigheten skall exempelvis inte bygga upp egen forskningsresurs utan utnyttja befintliga resurser vid t.ex. universitet, högskolor och andra forskningsinstitut.

Planeringsmyndigheten skall ha ett övergripande ansvar för att trossamfundens kunnande och insatser uppmärksammas och tas till vara när det gäller krishantering.

Myndigheten skall ha förmåga att vid en svår påfrestning på samhället i fred kunna bistå Regeringskansliet med främst områdesvisa lägesredovisningar, om Regeringskansliet så begär.

Utredaren skall, under förutsättning att beslut fattas av riksdagen och regeringen, vidta de åtgärder som krävs för bildandet av en ny myndighet med planeringsuppgifter för beredskapen mot svåra påfrestningar på samhället i fred och för höjd beredskap. Myndigheten skall kunna inrättas den 1 juli 2002.

Utredaren skall beskriva de arbetsuppgifter myndigheten skall utföra som avser

  • analys och utveckling, - planering och samordning, - stöd till informationsverksamhet och - internationell verksamhet.

Utredaren skall tydligt beskriva ansvarsområdet för den nya planeringsmyndigheten. Utgångspunkten skall vara att de ansvarsområden som andra myndigheter svarar för inte påverkas. Utredaren skall vid behov uppmärksamma regeringen på eventuella gränsdragningsproblem.

En utgångspunkt för utredarens överväganden skall vara att det ansvar som Statens räddningsverk har för produktion av kommunala ledningsplatser bör överföras till planeringsmyndigheten. Uppgiften bör utföras vid den enhet som ÖCB på regeringens uppdrag inrättat i Sollefteå.

Utredaren skall föreslå hur forskningsarbete och utvecklingsarbete för civilt försvar och samhällets krishanteringsförmåga skall samordnas och utvecklas. Utredaren skall härvid ta ställning till behovet av ett forskningsråd.

Utredaren skall utgå från att planeringsmyndigheten skall samordna myndigheters forskningsbehov inom området informationsberedskap.

Utredaren skall lämna förslag på vilka myndigheter som skall representera Sverige i försvarsalliansen Natos civila kommittéer Industrial Planning Committee (IPC) och Planning Board for European Inland Surface Transport (PBEIST). Utredaren skall beakta att den övergripande samordningen av Sveriges civila Partnerskap för fred-samarbete skall ske i Regeringskansliet liksom arbetet med internationella policy- och inriktningsfrågor.

Utredaren skall till regeringen lämna förslag till verksamhetsmål och instruktion för myndigheten samt redovisa behovet av författningsändringar. I detta ingår att lämna förslag till styrelsens sammansättning och mandatperioder samt förslag till omfattningen av ledamöternas uppdrag.

Utredaren skall föreslå namn på myndigheten.

Utredaren skall lämna förslag om anslag, resursfördelning och verksamhetsplan för myndigheten för andra halvåret 2002. Utredaren skall också lämna ett budgetunderlag för åren 2003-2005.

Planeringsmyndighetens verksamhet kommer att kräva avsevärt mindre resurser i jämförelse med ÖCB:s och berörda delar av SPF:s nuvarande verksamheter då bl.a. behovet av planering för det civila försvaret minskar och funktionsansvar för myndigheter utgår.

Den enhet som ÖCB på regeringens uppdrag inrättat i Sollefteå skall knytas till den nya myndigheten.

Myndigheten skall, med undantag för enheten i Sollefteå, placeras i Stockholmsområdet.

Utredaren skall överväga om ytterligare funktioner skall överföras från Stockholmsområdet till Sollefteå.

Utredaren skall förbereda anslutningen av den nya myndigheten till det statliga redovisningssystemet och lägga upp redovisningsplaner. Utredaren skall ingå nödvändiga avtal för myndighetens verksamhet.

Utredaren skall besluta om myndighetens organisation och överväga lämpliga arbetsformer. Utredaren skall vidare bedöma vilken kompetens som är nödvändig för myndighetens verksamhet.

Utredaren skall fullgöra de åtgärder som krävs enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. Den nya myndigheten skall bemannas med beaktande av reglerna om övergång av verksamhet i 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd. Utredaren skall fatta beslut om bemanning liksom även i övrigt utöva arbetsgivarens befogenheter.

Utredaren skall samråda med ÖCB, SPF, Statens räddningsverk och Ekonomistyrningsverket samt i erforderlig utsträckning med i övrigt berörda myndigheter och organisationer. Myndigheterna skall lämna utredaren det underlag som utredaren begär.

Utredaren skall hålla berörda centrala arbetstagarorganisationer informerade om arbetet och ge dem tillfälle att framföra synpunkter.

Förslagets konsekvenser skall redovisas enligt vad som anges i 14 och 15 §§kommittéförordningen (1998:1474).

Utredaren skall senast den 15 januari 2002 till regeringen lämna förslag till

  • anslag för planeringsmyndigheten och verksamhetsplan för perioden den 1 juli 2002-31 december 2002 samt - namn på planeringsmyndigheten.

Senast den 2 april 2002 skall utredaren till regeringen lämna förslag om

  • verksamhetsmål för planeringsmyndigheten, - instruktion för myndigheten inklusive styrelsens sammansättning, mandatperioder samt omfattning av ledamöternas uppdrag , - regleringsbrev för perioden den 1 juli 2002-31 december 2002, - budgetunderlag för perioden 2003-2005, - behovet av författningsändringar och - hur samordningsarbetet skall bedrivas mellan planeringsmyndigheten och andra myndigheter samt former för samverkan med andra myndigheter och aktörer.

(Försvarsdepartementet)